comments and feedback

Income of Urban Households by Region (Second Quarter,2012)

Submit Time:10-09-2013 | Zoom In | Zoom Out

Author: | Source:

Abstract:

Income of Urban Households by Region (Second Quarter,2012)   National Bureau of Statistics of China  

 

Number of Households

Average Household Size (Person)

Average Number of Persons Engaged Per Household

Average Total Income Per Capita (Yuan)

Disposable Income Per Capita (Yuan)

           

National Total

66057

2.86

1.49

13679

12509

           

Beijing

5000

2.73

1.44

20376

18154

Tianjin

1500

2.86

1.53

15886

14155

Hebei

2620

2.80

1.36

10890

10232

Shanxi

1810

2.79

1.30

10588

9765

Inner Mongolia

2350

2.80

1.51

12239

11457

           

Liaoning

4300

2.68

1.34

12773

11458

Jilin

1450

2.72

1.46

10648

9956

Heilongjiang

2249

2.66

1.27

9286

8527

           

Shanghai

1000

2.89

1.56

22955

20689

Jiangsu

5100

2.80

1.42

17027

15655

Zhejiang

4450

2.68

1.38

20551

18802

Anhui

2500

2.78

1.43

11942

10692

Fujian

2000

3.10

1.68

16065

14661

Jiangxi

1230

2.87

1.55

10388

9752

Shandong

3300

2.83

1.69

13757

12627

           

Henan

2299

2.86

1.50

10815

10113

Hubei

1900

2.90

1.48

11870

10833

Hunan

1250

2.88

1.40

11558

10864

Guangdong

3250

3.20

1.74

17634

15779

Guangxi

1340

3.06

1.64

11784

10820

Hainan

600

3.27

1.55

11719

10777

           

Chongqing

2050

2.88

1.48

12679

11760

Sichuan

2500

2.93

1.49

11645

10700

Guizhou

1720

3.01

1.46

10083

9418

Yunnan

1750

2.87

1.52

11361

10442

Tibet

800

3.32

1.59

9528

8442

           

Shaanxi

1500

2.87

1.47

11550

10684

Gansu

880

2.82

1.39

9092

8409

Qinghai

950

3.06

1.31

8858

7848

Ningxia

950

2.82

1.37

10229

9250

Xinjiang

1460

2.91

1.49

9800

8680


Related Articles