Thuyết trình về Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng

2021-11-24 19:46:44 | Author:Tập Cận Bình

Thuyết trình về Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng

Tập Cận Bình

 

Thừa ủy quyền của Bộ Chính trị, tôi xin thuyết trình với hội nghị tình hình liên quan soạn thảo “Nghị quyết Trung ương về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng”.

I/Xem xét về chương trình làm việc của Hội nghị Trung ương 6 khóa 19

Đảng ta xưa nay coi trọng cao việc tổng kết kinh nghiệm lịch sử. Ngay trong thời kỳ ở Diên An, đồng chí Mao Trạch Đông đã chỉ rõ: “Nếu không làm rõ lịch sử của Đảng, không làm rõ con đường mà Đảng đã đi qua thì không thể làm tốt được công việc”. Trong thời điểm then chốt giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Nhật, Hội nghị Trung ương 7 khóa 6 diễn ranăm 1945 đã thông qua “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử”, tiến hành tổng kết lịch sử cũng như kinh nghiệm và bài học của Đảng kể từ khi thành lập đặc biệt là quãng thời gian từ Hội nghị Trung ương 4 khóa 6 đến trước Hội nghị Tôn Nghĩa, đưa ra kết luận đối với một số vấn đề lịch sử quan trọng, khiến nhận thức của toàn Đảng đặc biệt là cán bộ cấp cao đạt được đồng thuận đối với các vấn đề căn bản của cách mạng Trung Quốc, đã tăng cường khối đoàn kết toàn Đảng, tạo điều kiện đầy đủ cho triệu tập thắng lợi Đại hội 7 của Đảng, thúc đẩy mạnh mẽ phát triển sự nghiệp cách mạng của Trung Quốc.

Bước vào thời kỳ cải cách mở cửa, đồng chí Đặng Tiểu Bình nói: “Những kinh nghiệm thành công trong lịch sử là tài sản quý báu, những kinh nghiệm sai lầm và kinh nghiệm thất bại cũng là tài sản quý báu.Xây dựng phương châm chính sách dựa trên cơ sở như vậy sẽ thống nhất tư tưởng toàn Đảng, đạt đượcđoàn kết mới. Nền tảng như vậy là đáng tin cậy nhất”. Năm 1981, Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 của Đảng thông qua "Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của Đảng kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới”, đã nhìn lại lịch sử của Đảng kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới, tổng kết những kinh nghiệm lịch sử trong cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, đưa ra sự đánh giá đối với một số sự kiện lớn quan trọng và nhân vật quan trọng, đặc biệt là đánh giá đúng đắn đối với đồng chí Mao Trạch Đông và Tư tưởng Mao Trạch Đông, làm rõ đúng sai, uốn nắn quan điểm sai lầm cảvề hai mặt “tả” và hữu, đã thống nhất tư tưởng của toàn Đảng, có ảnh hưởng quan trọng đối với việc thúc đẩy Đảng đoàn kết nhất trí nhìn về phía trước, thúc đẩy tốt hơn công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa.

Hiện nay, nghị quyết lịch sử thứ nhất được ấn định đã qua đi 76 năm, nghị quyết lịch sử thứ hai cũng đã qua đi 40 năm. 40 năm qua, các sự nghiệp của Đảng và nhà nước đã phát triển mạnh mẽ lên phía trước, lý luận và thực tiễn của Đảng cũng đã phát triển mạnh mẽ lên phía trước. Đứng trên khởi điểm mới của lịch sử, nhìn lại quá khứ, triển vọng tương lai, việc tổng kết toàn diện những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng đặc biệt là những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong hơn 40 năm cải cách mở cửa vừa là đòi hỏi khách quan, cũng có đủ các điều kiện chủ quan.

Trung ương Đảng nhận định trong thời điểm lịch sử quan trọng kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng và thời điểm lịch sử quan trọng Đảng và nhân dân thực hiện thắng lợi mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất, hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện vàđang hướng tới mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, việc tổng kết toàn diện những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng có ý nghĩa hiện thực quan trọng và ý nghĩa lịch sử sâu xatrong việc thúc đẩy toàn Đảng thống nhất tư tưởng, thống nhất ý chí, thống nhất hành động hơn nữa, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước giành thắng lợi vĩ đại trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

Trung ương Đảng cho rằng chặng đường phấn đấu 100 năm của Đảng rất hào hùng, khẩu độ thời gian dài, phạm vi liên quan rộng, có rất nhiều vấn đề cần phải nghiên cứu. Tóm lại cần phải tổng kết tốt chặng đường vẻ vang mà Đảng đã đi qua; tổng kết tốt những thành tựu huy hoàng do Đảng đoàn kết, dẫn dắt nhân dân giành được; tổng kết tốt những kinh nghiệm quý báu thúc đẩy cách mạng, xây dựng và cải cách của Đảng; tổng kết tốt những lý luận và thực tiễn không ngừng tiến lên trong các sự nghiệp của Đảng và nhà nước kể từ Đại hội Đảng lần thứ 18 theo yêu cầu tổng kết lịch sử, nắm bắt quy luật, kiên định niềm tin, hướng tới tương lai. Cụ thể mà nóilà phải đi sâu nghiên cứu chặng đường 100 năm Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành cách mạng, xây dựng và cải cách, tổng kết toàn diện tiến trình lịch sử vĩ đại đi từ thắng lợi đến thắng lợi và những công trạng lịch sử vĩ đại vì đất nước và dân tộc của Đảng; đi sâu nghiên cứu chặng đường 100 năm Đảng kiên trì kết hợp những nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, với văn hoá truyền thống ưu tú Trung Hoa, không ngừng thúc đẩy Trung Quốc hoá chủ nghĩa Mác, sâu sắc sự hiểu biết và nắm bắt những lý luận sáng tạo của Đảng thời đại mới; đi sâu nghiên cứu chặng đường 100 năm Đảng không ngừng bảo vệ khối đoàn kết, bảo vệ uy tín và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương, sâu sắc lĩnh hội việc tăng cường xây dựng chính trị của Đảng, một đặc trưng tươi sáng và ưu thế chính trị của chính đảng chủ nghĩa Mác này; đi sâu nghiên cứu chặng đường 100 năm Đảng mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, vì sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa, nhận thức sâu sắc mối quan hệ máu thịt sống chết, vui buồn có nhau giữa Đảng và nhân dân, mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân tốt hơn, dựa vào nhân dân làm nên sự nghiệp lớn lịch sử; đi sâu nghiên cứu chặng đường 100 năm tăng cường xây dựng bản thân, thúc đẩy tự mình cách mạng của Đảng, sự kiên định và miệt mài tăng cường quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện mãi mãi đi trên đường, đảm bảo cho Đảng luôn là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiến trình lịch sử kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc; đi sâu nghiên cứu quy luật phát triển lịch sử và xu thế lớn, luôn nắm vững tính chủ động lịch sử trong phát triển các sự nghiệp của Đảng và nhà nước thời đại mới, tăng cường dũng khí và sức mạnh thực hiện các mục tiêu đã định,phơi phới hướng tới tương lai.

  Trung ương Đảng nhận định, tổng kết những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử phấn đấu 100 năm của Đảng phải kiên trì phương pháp luận chủ nghĩa duy vật biện chứng và chủ nghĩa duy vật lịch sử, nhìn nhận lịch sử Đảng bằng quan điểm lịch sử cụ thể, khách quan, toàn diện và liên hệ với phát triển. Phải kiên trì Đảng sử quan, tạo dựng lịch sử quan lớn, nắm bắt chính xác chủ đề, dòng chính, bản chất trong phát triển lịch sử của Đảng, đối xử đúng đắn với những sai sót, khúc khuỷu trong lịch sử trên con đường tiến lên của Đảng, rút ra kinh nghiệm từ những thành công, rút ra bài học từ nhữngsai sót, không ngừng mở ra con đường đi lên thắng lợi. Phải cương quyết phản đối chủ nghĩa lịch sử hư vô, tăng cường dẫn dắt tư tưởng và nhận biết phân tích lý luận, làm rõ những nhận thức mơ hồ và lý giải phiến diện đối với một số vấn đề quan trọng trong lịch sử Đảng, để hoàn nguyên lịch sử một cách tốt hơn.

Về việc soạn thảo nghị quyết hội nghị lần này, Trung ương Đảng dứt khoát yêu cầu tập trung nắm bắt tốt mấy điểm sau đây.

Thứ nhất: Tập trung tổng kết những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử phấn đấu 100 năm của Đảng.

Đảng ta trước sau đã ấn định hai nghị quyết lịch sử. Hai nghị quyết này cơ bản đã giải quyết những vấn đề đúng sai quan trọng trong lịch sử của Đảng kể từ khi thành lập đến thời kỳ đầu cải cách mở cửa, những lập luận và kết luận cơ bản đến nay vẫn còn nguyên giá trị áp dụng. Cải cách mở cửa đến nay, mặc dù trong công tác của Đảng cũng từng xuất hiện một số vấn đề nhưng nhìn chung các sự nghiệp của Đảng và nhà nước phát triển thuận lợi, định hướng tiến lên là đúng đắn, giành được thành tựu được thế giới ghi nhận. Vì vậy, nghị quyết của hội nghị lần này phải đặt điểm nhấn vào việc tổng kết những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử phấn đấu 100 năm của Đảng, để thúc đẩy toàn Đảng tăng thêm kiến thức, tăng cường đoàn kết, tăng cường niềm tin, tăng cường chí khí.

Thứ hai: Nêu bật trọng điểm thời đại mới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

 Nghị quyết hội nghị lần này trọng điểm tổng kết những thành tựu lịch sử giành được, những thay đổi mang tính lịch sử và những kinh nghiệm tươi sáng được tích lũy trong các sự nghiệp của Đảng và nhà nước thời đại mới chủ yếu là cân nhắc đến hai nghị quyết lịch sử trước đây đã từng tổng kết một cách hệ thống đối với lịch sử của thời kỳ cách mạng dân chủ mới, thời kỳ cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng như thời kỳ từ Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 đến Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 của Đảng; đối với những thành tựu và kinh nghiệm trong thời kỳ lịch sử mới cải cách mở cửa, Trung ương đều đã tiến hành tổng kết một cách nghiêm túc nhân dịp kỷ niệm Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 diễn ra tròn 20 năm và 30 năm, trong bài phát biểu tại Mít-tinh kỷ niệm cải cách mở cửa tròn 40 năm, tôi cũng đã tiến hành tổng kết một cách hệ thống.Vì vậy, Nghị quyết của hội nghị lần này cần phải tiến hành khái quát trên cơ sở những tổng kết và kết luận đã có đối với thời kỳ lịch sử trước Đại hội 18 của Đảng. Nêu bật trọng điểm thời đại mới của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc có lợi cho dẫn dắt toàn Đảng kiên định niềm tin hơn nữa, tập trung vào những việc chúng ta đang làm để đi lên hành trình mới, làm nên công trạng thời đại mới với tư thế hùng dũng hơn.

Thứ ba: Chú trọng kết nối với các kết luận đã có của Trung ương trong đánh giá những sự kiện trọng đại, hội nghị quan trọng và nhân vật quan trọng.

 Về những sự kiện trọng đại, hội nghị quan trọng và nhân vật quan trọng trong lịch sử Đảng trước Đại hội 18, hai nghị quyết lịch sử trước đây và một loạt văn kiện quan trọng của Đảng đều đã trình bày rất nhiều và trịnh trọng đưa ra kết luận. Nghị quyết lần này kiên trì những trình bày và kết luận cơ bản nói trên. Từ Đại hội 18 đến nay, tôi cũng từng tổng kết và trình bày về lịch sử Đảng tại các hội nghị quan trọng như Mít tinh kỷ niệm 95 năm thành lập Đảng, Mít tinh kỷ niệm 90 năm thành lập Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, Mít tinh kỷ niệm 70 năm Quốc khánh nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, đặc biệt là Mít tinh kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, đã thể hiện nhận thức mới của Trung ương đối với 100 năm phấn đấu của Đảng. Nghị quyết của hội nghị lần này cần phải thể hiện những nhận thức mới này.

II/ Quá trình khởi thảo nghị quyết

Tháng 3 năm nay Bộ Chính trị quyết định Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 trọng điểm nghiên cứu vấn đề tổng kết toàn diện những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng, đã thành lập Tiểu ban khởi thảo do tôi làm trưởng tiểu ban, đồng chí Vương Hộ Ninh và Triệu Lạc Tế làm phó trưởng tiểu ban, các đồng chí lãnh đạo liên quan của Đảng và nhà nước cũng như người phụ trách của các ban ngành Trung ương và địa phương tham gia công tác khởi thảo văn kiện dưới sự lãnh đạo của Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị.

Ngày 1 tháng 4, Trung ương ra “Thông tư về trưng cầu ý kiến đối với Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 trọng điểm nghiên cứu, tổng kết toàn diện những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử của Đảng”, trưng cầu ý kiến trong phạm vi nhất định trong và ngoài Đảng.

Nhìn từ ý kiến phản hồi, các khu vực, các bộ ngành, các mặt nhất trí nhận định việc Trung ương quyết định tiến hành tổng kết toàn diện những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 là quyết sách mang tính lịch sử, tính chiến lược trịnh trọng, thể hiện đầy đủ ý chí kiên cường và quyết tâm kiên định ghi nhớ sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, mãi mãi duy trì sức sốngcủa Đảng, thể hiện đầy đủ tính chủ động lịch sử và đảm đương sứ mệnh của Đảng nắm bắt sâu sắc quy luật phát triển lịch sử, trước sau như một nắm bắt phát triển sự nghiệp của Đảng và nhà nước, thể hiện đầy đủ tầm nhìn xa trông rộng và lo xa của Đảng dựa vào hiện tại, tập trung vào tương lai, chú trọng tổng kết và áp dụng kinh nghiệm lịch sử. Nhất trí tán thành hội nghị lần này tập trung tổng kết những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng, đồng thời đã nêu rất nhiều ý kiến và kiến nghị tốtvề những vấn đề quan trọng mà Nghị quyết cần phải nghiên cứu và giải quyết.

Các khu vực, các bộ ngành, các mặt phổ biến nhận định, 100 năm qua, Đảng đoàn kết dẫn dắt nhân dân tiếp tục phấn đấu trong các thời kỳ lịch sử cách mạng, xây dựng và cải cách, làm nên kỳ tíchsáng ngời trong lịch sử phát triển của dân tộc Trung Hoa, lịch sử phát triển chủ nghĩa xã hội trên thế giới, lịch sử phát triển của xã hội loài người, xoay chuyển triệt để tiến trình lịch sử của dân tộc Trung Hoa kể từ thời cận đại, đã viết nêntrang sử mới tươi đẹp trong lịch sửphát triển chủ nghĩa xã hội thế giới một cách sống động, thành công mở ra chân trời mới của chủ nghĩa Mác, lập nên công trạng bất hủ cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, đóng góp to lớn cho thúc đẩy tiến bộ của loài người. Trong hành trình vĩ đại này, Đảng và nhân dân đã tích lũy kinh nghiệm lịch sử quý báu cực kỳ phong phú. Những điều này xứng đáng để tổng kết một cách hệ thống. Các khu vực, các bộ ngành, các mặt kiến nghị trên cơ sở tổng kết toàn diện những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng, hội nghị lần này trọng điểm tổng kết những thành tựu lịch sử, những thay đổi lịch sử cũng như những kinh nghiệm tươi sáng giành được trong các sự nghiệp của Đảng và nhà nước thời đại mới.

Theo bố trí của Trung ương, Tiểu ban khởi khảo văn kiện nghiêm túc học tập các văn kiện lịch sử quan trọng của Đảng, tiếp thu đầy đủ ý kiến và kiến nghị của các khu vực, các bộ ngành, các mặt, đi sâu nghiên cứu vấn đề quan trọng, nghiêm chỉnh triển khai công tác khởi thảo Nghị quyết.

Ngày 6 tháng 9, theo quyết định của hội nghị Bộ Chính trị, bản Nghị quyết trưng cầu ý kiến được lưu hành trong phạm vi nhất định trong Đảng để trưng cầu ý kiến, kể cả trưng cầu ý kiến của một số đồng chí lão thành cách mạng trong Đảng, còn đặc biệt lắng nghe ý kiến của người phụ trách Trung ương các đảng phái dân chủ, Hội Liên hiệp Công thương toàn quốc và các nhân sĩ không đảng phái.

Nhìn từ ý kiến phản hồi, các khu vực, các bộ ngành, các mặt đã khẳng định đầy đủ bản Nghị quyết trưng cầu ý kiến, nhất trí tán thành kết cấu khung và nội dung chính của dự thảo Nghị quyết. Nhất trí nhận định đặc điểm tươi sáng nhất trong dự thảo Nghị quyết là thực sự cầu thị, tôn trọng lịch sử, đã phản ánh sứ mệnh và nguyện ước ban đầutrong một trăm năm phấn đấu của Đảng, phù hợp với sự thật lịch sử; sự trình bày và đánh giá đối với các sự kiện trọng đại, hội nghị quan trọng, nhân vật quan trọng trong dự thảo Nghị quyết đã kết nối với sự trình bày và kết luận đã có trong văn kiện lịch sử của Đảng, thể hiện nhận thức mới đối với lịch sử Đảng của Trung ương kể từ Đại hội 18. “Ý nghĩa lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc” được tổng kết và khái quát trong bản dự thảo Nghị quyết đã phản ánh một cách toàn diện, sâu sắc, hệ thống những đóng góp lịch sử của Đảng cho Trung Quốc và nhân loại; “Kinh nghiệm lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc” được tổng kết, khái quát xuyên suốt quá khứ, hiện tại và tương lai, có ý nghĩa lịch sử và ý nghĩa chỉ đạo hiện thực to lớn.

Các khu vực, các bộ ngành, các mặt phổ biếnnhận định dự thảo Nghị quyết là tuyên ngôn chính trị ghi nhớ sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc của những người Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới, là kim chỉ nam hành động lấy sử làm gương, mở ra tương lai, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, vừa kế thừa hai nghị quyết lịch sử trước đây của Đảng, vừa tiến cùng thời đại, tất sẽ khích lệ toàn Đảng giành vinh quang lớn hơn trên hành trình mới trong thời đại mới.

Trong quá trình trưng cầu ý kiến, các khu vực, các bộ ngành, các mặt đã nêu rất nhiều ý kiến và kiến nghị tốt. Tiểu ban khởi thảo văn kiện đã phân tích từng ý kiến và kiến nghị, tận khả năng tiếp thu những gì có thể tiếp thu. Qua nhiều lần nghiên cứu thảo luận, đã sửa đổi 547 chỗ trong dự thảo Nghị quyết, phản ánh đầy đủ ý kiến và kiến nghị của các khu vực, các bộ ngành, các mặt.

Trong quá trình khởi thảo Nghị quyết, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị đã 3 lần triệu tập hội nghị, Bộ Chính trị triệu tập 2 lần hội nghị tiến hành xem xét, hình thành dự thảo Nghị quyết trình hội nghị lần này.

III/ Khung cơ bản và nội dung chính của dự thảo Nghị quyết

Ngoài lời tựa và lời kết ra, dự thảo Nghị quyết gồm 7 phần.

Phần 1: “Giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc cách mạng dân chủ mới”. Trình bày nhiệm vụ chính đặt ra cho Đảng trong thời kỳ này là chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản quan liêu, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, tạo điều kiện xã hội căn bản cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Phân tích bối cảnh lịch sử về sự ra đời của Đảng, tổng kết tiến trình lịch sử và thành tựu vĩ đại mà Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành đấu tranh cách mạng trong thời kỳ đầu thành lập Đảng, thời kỳ Đại cách mạng, thời kỳ chiến tranh cách mạng ruộng đất, thời kỳ chiến tranh kháng chiếnchống Nhật, thời kỳ chiến tranh giải phóng cũng như những thành tựu quan trọng sáng lập Tư tưởng Mao Trạch Đông, thực thi và thúc đẩy công trình vĩ đại xây dựng Đảng. Nhấn mạnh giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc cách mạng dân chủ mới, thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại của Trung Quốc chuyển từ nền chính trị chuyên chế phong kiến mấy nghìn năm sangnền dân chủ nhân dân; Với sự phấn đấu anh dũng, ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố trước thế giới nhân dân Trung Quốc đã đứng lên từ đây, thời đại dân tộc Trung Hoa bị người khác tha hồ tùng xẻo, bắt nạt đã qua đi không bao giờ trở lại, sự phát triển của Trung Quốc mở ra kỷ nguyên mớitừ đây.

Phần 2: “Hoàn thànhcách mạng xã hội chủ nghĩa và thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội”. Trình bày nhiệm vụ chính đặt ra cho Đảng trong thời kỳ này là thực hiện chuyển biến từ chủ nghĩa dân chủ mới sang chủ nghĩa xã hội, tiến hành cách mạng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội, tạo tiền đề chính trị căn bản và nền tảng chế độ cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Tổng kết tiến trình lịch sử và thành tựu vĩ đại sau khi thành lập nước Trung Quốc mới, Đảng lãnh đạo nhân dân chiến thắng một loạt thách thức cam go, củng cố chính quyền non trẻ, thành công hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa, xây dựng chế độ xã hội chủ nghĩa, triển khai công cuộc xây dựng xã hộichủ nghĩa quy mô lớn toàn diện, mở ra cục diện mới về công tác đối ngoại. Tổng kết những nỗ lực và kinh nghiệm bước đầu tích lũy được trong tăng cường xây dựng đảng cầm quyền của Đảng, đánh giá một cách khoa học Tư tưởng Mao Trạch Đông trên cơ sở trình bày những thành quả lý luận mang tính sáng tạo đầu tiên của Đảng trong thời kỳ này. Nhấn mạnh thời kỳ này Đảng lãnh đạo nhân dân giành được thành tựu to lớn, thực hiện bước nhảy vọt vĩ đạicủa Trung Quốc-một nước lớn phương Đông nghèo nàn lạc hậu, dân số đông mạnh bước đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa; Với sự phấn đấu anh dũng, ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố với thế giới nhân dân Trung Quốc không những giỏi về phá vỡ một thế giới cũ, mà còn giỏi về xây dựng một thế giới mới, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu đượcTrung Quốc, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới có thể phát triển Trung Quốc.

Phần 3: “Tiến hành cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa”. Trình bày nhiệm vụ chính đặt ra cho Đảng trong thời kỳ này là tiếp tục tìm tòi con đường đúng đắn xây dựng chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc, giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội, khiến nhân dân thoát nghèo, nhanh chóng giàu lên, cung cấp sự đảm bảo về thể chế tràn đầy sức sống mới và điều kiện vật chất phát triển nhanh chóng cho sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Nêu bật ý nghĩa lịch sử của Hội nghị Trung ương 3 khóa 11, tổng kết sự đóng góp lịch sử của những người Cộng sản Trung Quốc tiêu biểu là các đồng chí Đặng Tiểu Bình, Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào, từ các mặt Đảng lãnh đạo triển khai toàn diệnuốn nắn sửa sai, hình thành hệ thống lý luận xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy cải cách mở cửa và công cuộc xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, ung dung ứng phó một loạt rủi ro thử thách liên quan toàn cục cải cách phát triển và ổn định của nước ta, thúc đẩy sự nghiệp thống nhất Tổ quốc, bảo vệ hoà bình thế giới và thúc đẩy cùng phát triển, mở ra và thúc đẩy công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng v.v, thể hiện bức tranh lịch sử hào hùng và thành tựu vĩ đại được thế giới ghi nhận trong thời kỳ mới. Nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà Đảng lãnh đạo nhân dân giành được trong thời kỳ này, thúc đẩy bước nhảy vọt vĩ đại của dân tộc Trung Hoa từ đứng lên đến giàu lên; Với sự phấn đấu anh dũng, ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố trước thế giới cải cách mở cửa là chiêu then chốt quyết định tiền đồ và vận mệnh của Trung Quốc đương đại, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là con đường đúng đắn dẫn dắt Trung Quốc phát triển thịnh vượng, Trung Quốc đã mạnh bước đuổi kịp thời đại.

Phần 4: “Mở ra thời đại mới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc”. Trình bày nhiệm vụ chính đặt ra cho Đảng trong thời kỳ này là thực hiện mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ nhất hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, mở ra hành trình mới thực hiện mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ hai hoàn thành xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện, tiếp tục tiến lên theo mục tiêu hùng vĩ thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Trình bày phương vị lịch sử mới phát triển của nước ta trong thời đại mới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, khái quát những thành quả sáng tạo lý luận của Đảng kể từ Đại hội 18, đi sâu phân tích tình hình, rủi ro, thách thức đặt ra cho Đảng trong thời đại mới, từ 13 phương diện kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, xây dựng kinh tế, sâu sắc cải cách mở cửa toàn diện, xây dựng chính trị, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, xây dựng văn hóa, xây dựng xã hội, xây dựng văn minh sinh thái, xây dựng quốc phòng và quân đội, bảo vệ an ninh quốc gia, kiên trì “Một nước hai chế độ”, thúc đẩy thống nhất Tổ quốc, công tác ngoại giao v.v, tổng kết những thành tựu lịch sử, những thay đổi lịch sử giành được trong các sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới trêntừng lĩnh vực, trọng điểm tổng kết những tư tưởng mang tính sáng tạo gốc, thực tiễn mang tính thay đổi, tiến triển mang tính đột phá, thành quả mang tính tiêu biểu. Nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà Đảng lãnh đạo nhân dân giành được trong thời kỳ này đã cung cấp sự đảm bảo về chế độ càng hoàn thiện hơn, nền tảng vật chất càng vững chắc hơn, sức mạnh tinh thần càng chủ động hơn cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa; Với sự phấn đấu anh dũng và ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố trước thế giới dân tộc Trung Hoa đã đón chào bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng đến, giàu lên đến mạnh lên.

Phần 5: “Ý nghĩa lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Trên cơ sở nhìn lại và tổng kết toàn diện chặng đường và thành tựu phấn đấu trăm năm của Đảng, từ góc nhìn rộng mở hơn, tổng kết ý nghĩa lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng, tức phấn đấu trăm năm của Đảng đã làm thay đổi tận gốc tiền đồ và vận mệnh của nhân dân Trung Quốc, mở ra con đường đúng đắn thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, thể hiện sức sống lớn mạnh của chủ nghĩa Mác, ảnh hưởng sâu sắc tiến trình lịch sử của thế giới, tôi luyện Đảng Cộng sản Trung Quốc đi trên hàng đầu thời đại, trình bày những đóng góp mang tính lịch sử của Đảng cho nhân dân Trung Quốc, dân tộc Trung Hoa, cho chủ nghĩa Mác và sự nghiệp tiến bộ của nhân loại, xây dựng chính đảng chủ nghĩa Mác. 5 khái quát này vừa dựa trên miền đất Trung Hoa, lại phóng tầm mắt về tương lai của nhân loại, thể hiện quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, thể hiện quan hệ giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với chủ nghĩa Mác, chủ nghĩa xã hội trên thế giới và sự phát triển của xã hội loài người, thấu suốt lôgíc lịch sử, lôgíc lý luận, lôgíc thực tiễn trong một trăm năm phấn đấu của Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Phần 6: “Kinh nghiệm lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc”. Khái quát 10 kinh nghiệm lịch sử có ý nghĩa chỉ đạo mang tính căn bản và lâu dài, tức kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì nhân dân trên hết, kiên trì sáng tạo lý luận, kiên trì độc lập tự chủ, kiên trì con đường Trung Quốc, kiên trì tấm lòng rộng mở, kiên trì mở mang sáng tạo, kiên trì dám đấu tranh, kiên trì mặt trận thống nhất, kiên trì tự mình cách mạng. 10 kinh nghiệm lịch sử này là một chỉnh thể hữu cơ hoàn chỉnhvề hệ thống, thông suốt lẫn nhau, đã thể hiệnsự đảm bảo căn bản cho sự nghiệp của Đảng và nhân dân không ngừng thành công, thể hiện cội nguồn sức mạnh mà Đảng luôn đứng vững không thất bại, thể hiện nguyên nhân căn bản luôn nắm bắt chủ động lịch sử của Đảng, thể hiện con đường căn bản Đảng mãi mãi duy trì tính tiên tiến và tính trong sạch, luôn đi trên hàng đầu của thời đại. Nhấn mạnh 10 kinh nghiệm lịch sử này là kinh nghiệm quý báu được tích lũy trong thực tiễn lâu dài, là tài sản tinh thần do Đảng và nhân dân cùng sáng tạo, cần phải quý trọng gấp bội, trường kỳ kiên trì, không ngừng phong phú và phát triển trong thực tiễn thời đại mới.

Phần 7: “Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới”. Xoay quanh thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, nhấn mạnh toàn Đảng phải phấn đấu thực hiện mục tiêu đã định với tinh thần quyết không buông lỏng, thúc đẩy bền bỉ sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa với sự tỉnh táo không đến đích quyết không ngừng nghỉ; nhấn mạnh cần phải kiên trì lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương châm chiến lược cơ bản của Đảng, xuất phát từ giai đoạn phát triển mới, quán triệt quan điểm phát triển mới, kiến tạo bố cục phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, thúc đẩy nhịp nhàng nhân dân giàu có, đất nước cường thịnh, Trung Quốc tươi đẹp; nhấn mạnh cần phải mãi mãi duy trì mối liên hệ máu thịt với quần chúng nhân dân, không ngừng thực hiện tốt, bảo vệ tốt, phát triển tốt lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất; nhấn mạnh cần phải sống để lo âu, chết để hưởng lạc, thường phải lo xa, nghĩ đến lúc nguy khi bình yên, tiếp tục thúc đẩy công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng trong thời đại mới; nhấn mạnh cần phải nắm bắt tốt kế sách lớn căn bản có người kế thừa. Kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc trong cả nước không quên sự khổ nạn và huy hoàng của ngày hôm qua, xứng đáng với sứ mệnh và đảm đương của ngày hôm nay, không phụ lòng với giấc mơ vĩ đại của ngày mai, lấy sử làm gương, mở ra tương lai, chăm chỉ làm việc, dũng cảm tiến lên, phấn đấu bền bỉ vì thực thiện mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ hai, thực hiện Giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Thưa các đồng chí! Xem xét thảo luận thông qua Nghị quyết này là nhiệm vụ chính của Hội nghị lần này. Mọi người cần phải quán triệtthực hiện yêu cầu của Trung ương, thấu suốt nắm bắt lịch sử, hiện tại và tương lai, đi sâu suy nghĩ, nghiên cứu thảo luận, tập trung tinh thần, tiếp thu ý kiến rộng rãi, đề xuất ý kiến và kiến nghị mang tính xây dựng, cùng tổ chức tốt hội nghị lần này, chỉnh sửa tốt dự thảo Nghị quyết này.