Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng

2021-11-24 19:46:46

Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng

<Thông qua tại Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 ngày 11 tháng 11 năm 2021>

Lời nói đầu

Đảng Cộng sản Trung Quốc từ khi thành lập năm 1921 đến nay luôn lấy việc mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, mưu cầu sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa làm nguyện ước ban đầu và sứ mệnh của mình, luôn kiên trì lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản và niềm tin chủ nghĩa xã hội, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước phấn đấu bền bỉ giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, thực hiện đất nước hùng cường và nhân dân hạnh phúc, đã đi qua chặng đường vẻ vang 100 năm.

100 năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân đấu tranh gian khổ, không nao núng trước khó khăn đã làm nên thành tựu vĩ đại trong cuộc cách mạng dân chủ mới; tự lực cánh sinh, phấn đấu ngoan cường làm nên thành tựu vĩ đại trong cuộc cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội; giải phóng tư tưởng, quyết chí tiến thủ làm nên thành tựu vĩ đại trong công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa; tự tin tự cường, kiên trì đường lối đúng đắn và sáng tạo đã làm nên những thành tựu vĩ đại trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Phấn đấu trong 100 năm qua của Đảng và nhân dân đã viết nên bản trường ca hoành tráng nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc Trung Hoa.

Tổng kết những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng là đòi hỏi của việc mở ra hành trình mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hoá toàn diện, kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới trong điều kiện lịch sử Đảng thành lập tròn 100 năm; là đòi hỏi của việc tăng cường ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức đồng đều, kiên định tự tin về con đường, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ, tự tin về văn hoá, kiên quyết bảo vệ địa vị hạt nhân trong Trung ương và toàn Đảng của đồng chí Tập Cận Bình, kiên quyết bảo vệ uy tín và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương, đảm bảo cho toàn Đảng đi bước đều tiến về phía trước; là đòi hỏi của việc thúc đẩy Đảng tự mình cách mạnh, nâng cao bản lĩnh đấu tranh và năng lực ứng phó thách thức và rủi ro của toàn Đảng, mãi mãi duy trì sức sống của Đảng, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước tiếp tục phấn đấu vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Toàn Đảng phải kiên trì quan điểm duy vật lịch sử và quan điểm lịch sử Đảng đúng đắn, từ 100 năm phấn đấu của Đảng nhận rõ tại sao chúng ta có thể thành công, làm rõ chúng ta sau này cần làm thế nào để tiếp tục thành công, từ đó càng kiên định hơn và tự giác hơn thực hành sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, kiên trì và phát triển tốt hơn chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

“Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử” được thông qua tại Hội nghị Trung ương 7 khóa 6 của Đảng năm 1945 và "Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của Đảng kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới” được thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 11 của Đảng năm 1981 đã tổng kết một cách thực sự cầu thị những sự kiện lịch sử trọng đại, những kinh nghiệm và bài học quan trọng của Đảng, đã thống nhất tư tưởng và hành động của toàn Đảng trong thời khắc lịch sử quan trọng, phát huy vai trò dẫn dắt thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và nhân dân, trình bày và kết luận cơ bản của hai nghị quyết này đến nay vẫn còn nguyên giá trị áp dụng.

I/ Giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc cách mạng dân chủ mới

Trong thời kỳ cuộc cách mạng dân chủ mới, nhiệm vụ chính đặt ra cho Đảng là chống chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến, chủ nghĩa tư bản quan liêu, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, tạo điều kiện xã hội cơ bản cho thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Dân tộc Trung Hoa là dân tộc cổ kính và vĩ đại trên thế giới, đã sáng tạo ra nền văn minh sán lạn hơn 5 nghìn năm, đóng góp không phai mờ cho nền văn minh và tiến bộ của nhân loại. Kể từ sau chiến tranh nha phiến năm 1840, do cường hào phương Tây xâm chiếm và ách thống trị phong kiến hủ bại, Trung Quốc từng bước trở thành xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến, đất nước bị sỉ nhục, nhân dân khổ đau, nền văn minh bị phủ lớp bụi, dân tộc Trung Hoa rơi vào cảnh lầm than chưa từng có. Để cứu vãn sự tồn vong của dân tộc, nhân dân Trung Quốc vùng dậy đấu tranh, danh nhân chí sĩ bôn ba hô hào, tiến hành các cuộc đấu tranh hào hùng. Các phong trào Thái Bình Thiên Quốc, Dương Vụ, Biến pháp Mậu Tuất, Nghĩa Hòa Đoàn nối tiếp nhau dựng cờ khởi nghĩa, các phương án cứu nước được đưa ra liên tục nhưng đều kết thúc với sự thất bại. Cuộc Cách mạng Tân Hợi do ông Tôn Trung Sơn lãnh đạo đã lật đổ ách thống trị chuyến chế quân chủ mấy nghìn năm ở Trung Quốc nhưng vẫn không làm thay đổi được tính chất xã hội nửa thuộc địa, nửa phong kiến cũng như số phận bi thảm của nhân dân Trung Quốc. Trung Quốc bức xúc đòi hỏi một luồng tư tưởng mới để dẫn dắt phong trào cứu vãn sự tồn vong của dân tộc, bức xúc đòi hỏi một tổ chức mới để ngưng tụ lực lượng cách mạng.

Tiếng súng đại bác của Cách mạng Tháng Mười đã mang đến cho Trung Quốc chủ nghĩa Mác Lê-nin. Phong trào Ngũ Tứ đã thúc đẩy sự truyền bá chủ nghĩa Mác ở Trung Quốc. Tháng 7 năm 1921, Đảng Cộng sản Trung Quốc chính thức ra đời trong sự thức tỉnh vĩ đại của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, trong sự kết hợp chặt chẽ giữa chủ nghĩa Mác Lên-nin và phong trào công nhân Trung Quốc. Trung Quốc đã sản sinh ra Đảng Cộng sản, đây là sự thay đổi to lớn long trời lở đất, diện mạo cách mạng của Trung Quốc hoàn toàn đổi mới từ đây.

Đảng nhận thức sâu sắc rằng mâu thuẫn chính của xã hội Trung Quốc thời cận đại là mâu thuẫn giữa chủ nghĩa đế quốc và dân tộc Trung Hoa, mâu thuẫn giữa chủ nghĩa phong kiến và đông đảo nhân dân. Muốn thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa thì cần phải tiến hành cuộc đấu tranh chống đế quốc, chống phong kiến.

Trong thời kỳ đầu thành lập Đảng và cuộc Đại cách mạng, Đảng đã xây dựng cương lĩnh cách mạng dân chủ, phát động phong trào công nhân, phong trào thanh niên, phong trào nông dân, phong trào phụ nữ, thúc đẩy và hỗ trợ Quốc Dân đảng cải tổ và thành lập quân đội cách mạng Quốc dân lãnh đạo cả nước tiến hành cuộc đấu tranh vĩ đại phản đế, phản phong, dấy lên cao trào đại cách mạng. Năm 1927 tập đoàn phản động trong nội bộ Quốc Dân đảng đã phản bội cách mạng, thảm sát tàn khốc những người Cộng sản và nhân dân cách mạng. Do tư tưởng hữu khuynh trong nội bộ Đảng tiêu biểu là Trần Độc Tú diễn biến thành chủ nghĩa cơ hội hữu khuynh và chiếm vị thế thống trị trong cơ quan lãnh đạo của Đảng, Đảng và nhân dân không thể tổ chức cuộc kháng chiến hiệu quả, làm cho cuộc đại cách mạng thất bại trầm trọng trước sự tấn công bất ngờ lớn mạnh của kẻ địch.

  Trong thời kỳ chiến tranh cách mạng ruộng đất, từ hiện thực tàn khốc, Đảng nhận thức được rằng không có lực lượng vũ trang cách mạng thì không sao chiến thắng được bọn phản cách mạng có vũ trang, cách mạng Trung Quốc sẽ không thể giành thắng lợi, cũng không thể thay đổi được vận mệnh của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, cần phải chống lại bọn phản cách mạng có vũ trang bằng cách mạng có vũ trang. Cuộc khởi nghĩa Nam Xương đã cất lên tiếng súng đầu tiên chống bọn phản động Quốc Dân đảng bằng vũ trang, đánh dấu sự mở đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc độc lập lãnh đạo cuộc chiến tranh cách mạng, thành lập quân đội nhân dân và cướp chính quyền bằng vũ trang.

Hội nghị ngày 7 tháng 8 đã xác định phương châm tiến hành cuộc cách mạng ruộng đất và khởi nghĩa vũ trang. Đảng đã lãnh đạo cuộc khởi nghĩa mùa Thu, khởi nghĩa Quảng Châu và các cuộc khởi nghĩa tại nhiều nơi khác, nhưng do so sánh lực lượng giữa ta và địch chênh lệch quá lớn, các cuộc khởi nghĩa này phần lớn đều thất bại. Thực tế chứng minh trong điều kiện khách quan lúc đó, những người Cộng sản Trung Quốc không thể giành thắng lợi cách mạng trên cả nước thông qua trước tiên chiếm lĩnh các thành phố trung tâm như cuộc Cách mạng Tháng Mười Nga, Đảng bức xúc phải tìm được con đường cách mạng phù hợp với tình hình của Trung Quốc.

Từ tiến đánh các thành phố lớn chuyển sang tiến quân vào nông thôn là khởi điểm mới có ý nghĩa quyết định của cách mạng Trung Quốc. Đồng chí Mao Trạch Đông lãnh đạo quân và dân thành lập căn cứ địa cách mạng nông thôn đầu tiên ở Tỉnh Cương Sơn, Đảng lãnh đạo nhân dân đánh đổ cường hào, chia ruộng đất. Hội nghị Cổ Điền đã xác lập nguyên tắc xây dựng Đảng bằng tư tưởng, xây dựng quân đội bằng chính trị. Cùng với diễn biến của cuộc đấu tranh, Đảng đã thành lập căn cứ địa cách mạng Trung ương và các căn cứ địa như Tương Ngạc Tây, Hải Lục Phong, Ngạc Dự Hoản, Quỳnh Nha, Mẫn Chiết Cán, Tương Ngạc Cán, Tương Cán, Tả Hữu Giang, Xuyên Thiểm, Thiểm Cam, Tương Ngạc Xuyên Kiềm...Đảng cũng đã phát triển các tổ chức Đảng và cách mạng khác trong vùng trắng dưới sự thống trị của Quốc Dân đảng, triển khai cuộc đấu tranh cách mạng của quần chúng. Tuy nhiên, do sự lãnh đạo sai lầm trong Đảng của chủ nghĩa giáo điều “tả” khuynh Vương Minh, căn cứ địa cách mạng Trung ương đã thất thủ trong cuộc chống “bao vây càn quét” lần thứ 5, Hồng quân buộc phải tiến hành cuộc di chuyển chiến lược và đến vùng Thiểm Bắc sau cuộc Trường Chinh đầy gian khổ. Sai lầm của đường lối “tả” khuynh đã gây thiệt hại cực kỳ to lớn cho các căn cứ địa cách mạng và lực lượng cách mạng trong vùng trắng.

Tháng 1 năm 1935, Bộ Chính trị Trung ương Đảng đã triệu tập Hội nghị Tôn Nghĩa trên đường Trường Chinh, trên thực tế đã xác lập vị thế lãnh đạo Trung ương và Hồng quân của đồng chí Mao Trạch Đông, bắt đầu xác lập vị thế lãnh đạo trong Trung ương của đường lối đúng đắn chủ nghĩa Mác với đại diện là đồng chí Mao Trạch Đông, hình thành tập thể lãnh đạo Trung ương thế hệ thứ nhất của Đảng với hạt nhân là đồng chí Mao Trạch Đông, đã mở ra giai đoạn mới Đảng độc lập tự chủ giải quyết những vấn đề thực tế của cách mạng Trung Quốc, đã cứu Đảng, cứu Hồng quân và cứu cách mạng Trung Quốc trong lúc nguy ngập nhất, hơn nữa từ đó về sau đã khiến Đảng chiến thắng chủ nghĩa chia rẽ của Trương Quốc Đào, hoàn thành thắng lợi cuộc Trường Chinh và mở ra cục diện mới cho cách mạng Trung Quốc. Đây là bước ngoặt liên quan đến sự sống còn trong lịch sử của Đảng.

Trong thời kỳ chiến tranh chống Nhật, sau sự kiện ngày 18 tháng 9, mâu thuẫn dân tộc giữa Trung Quốc và Nhật Bản dần dần vượt qua mâu thuẫn giai cấp trong nước trở thành mâu thuẫn chính. Trong thời khắc then chốt đế quốc Nhật ráo riết xâm lược Trung Quốc, dân tộc đứng trước nguy cơ nghiêm trọng hơn bao giờ hết, Đảng đã trước tiên giương cao ngọn cờ kháng chiến chống Nhật bằng vũ trang, triển khai rộng rãi phong trào chống Nhật cứu nước, thúc đẩy và giải quyết hoà bình “Sự biến Tây An”, đã phát huy vai trò lịch sử quan trọng trong thúc đẩy Quốc Dân đảng và Đảng Cộng sản một lần nữa hợp tác, đoàn kết chống Nhật. Sau sự kiện Ngày 7 tháng 7, Đảng thi hành chính sách Mặt trận thống nhất dân tộc chống Nhật đúng đắn, kiên trì đường lối kháng chiến toàn diện, đề ra và thực thi phương châm chiến lược chung kháng chiến lâu dài và chiến lược chiến thuật chiến tranh nhân dân đồng bộ, mở ra các chiến trường và căn cứ địa chống Nhật tại vùng địch hậu rộng lớn, lãnh đạo Bát Lộ Quân, Tân Tứ Quân, Liên quân Chống Nhật Đông Bắc và các lực lượng vũ trang nhân dân chống Nhật khác chiến đấu anh dũng, trở thành trụ cột trong cuộc kháng chiến của toàn dân tộc cho đến khi nhân dân Trung Quốc giành thắng lợi cuối cùng trong cuộc kháng chiến chống Nhật. Đây là cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc giành thắng lợi hoàn toàn đầu tiên trong chống xâm lược của nhân dân Trung Quốc kể từ thời cận đại, cũng là một bộ phận cấu thành quan trọng trong chiến thắng Phát-xít của thế giới.

Trong thời kỳ chiến tranh giải phóng, đối mặt với bọn phản động Quốc Dân đảng trắng trợn phát động cuộc nội chiến toàn diện, Đảng lãnh đạo quân và dân từng bước chuyển dịch từ phòng thủ tích cực sang tấn công chiến lược, đánh thắng ba chiến dịch lớn Liêu Thẩm, Hoài Hải, Bình Tân và chiến dịch Độ Giang, tiến quân vào các hướng Trung Nam, Tây Bắc và Tây Nam, tiêu diệt 8 triệu quân Quốc Dân đảng, lật đổ chính quyền phản động Quốc Dân đảng và ba ngọn núi lớn là chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu. Dưới sự ủng hộ của nhân dân, quân đội nhân dân do Đảng lãnh đạo với khí thế hùng dũng vô song đã chiến đấu ngoan cường với quân địch tàn bạo đứng trước đường cùng, lập nên công trạng lịch sử giành thắng lợi trong cuộc cách mạng dân chủ mới.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng, những người Cộng sản Trung Quốc đại diện là đồng chí Mao Trạch Đông đã kết hợp nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin với thực tế cụ thể của Trung Quốc, khái quát lý luận đối với một loạt kinh nghiệm sáng tạo được tích luỹ qua sự tìm tòi gian khổ và hy sinh to lớn, đã mở ra con đường cách mạng đúng đắn lấy nông thôn bao vây thành thị, cướp chính quyền bằng vũ trang, sáng lập Tư tưởng Mao Trạch Đông, chỉ ra phương hướng đúng đắn giành thắng lợi cho cuộc cách mạng dân chủ mới.

Trong cuộc đấu tranh cách mạng, Đảng nêu cao tinh thần thành lập Đảng vĩ đại kiên trì chân lý, kiên trì lý tưởng, thực hành nguyện ước ban đầu, đảm đương sứ mệnh, không sợ hy sinh, đấu tranh anh dũng, trung thành với Đảng, không phụ lòng mong mỏi của nhân dân, thực thi và thúc đẩy công trình vĩ đại xây dựng Đảng, đề ra nguyên tắc coi trọng xây dựng Đảng từ tư tưởng, kiên trì chế độ tập trung dân chủ, kiên trì ba tác phong tốt đẹp lý luận gắn với thực tế, mật thiết mối liên hệ với quần chúng, phê bình và tự phê bình, hình thành 3 bảo bối là mặt trận thống nhất, đấu tranh vũ trang và xây dựng Đảng, nỗ lực xây dựng chính đảng chủ nghĩa Mác trên phạm vi cả nước, có tính quần chúng rộng rãi, hoàn toàn vững chắc về tư tưởng, chính trị và tổ chức. Đảng đã tiến hành chỉnh đốn tác phong trong toàn Đảng từ năm 1942, phong trào giáo dục tư tưởng chủ nghĩa Mác này thu được hiệu quả to lớn. Việc Đảng xây dựng “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử” đã khiến nhận thức của toàn Đảng đạt được đồng thuận đối với những vấn đề cơ bản của cách mạng Trung Quốc. Đại hội 7 của Đảng đã ấn định đường lối, phương châm chính sách đúng đắn cho nước Trung Quốc mới trong xây dựng chủ nghĩa dân chủ mới, khiến toàn Đảng đạt được sự thống nhất và đoàn kết hơn bao giờ hết về tư tưởng, chính trị và tổ chức.

Trải qua 28 năm chiến đấu ngoan cường, dưới sự hợp tác tích cực của các đảng phái dân chủ và nhân sĩ không đảng phái, Đảng lãnh đạo nhân dân trịnh trọng tuyên bố thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa vào ngày 1 tháng 10 năm 1949, thực hiện độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, kết thúc triệt để trang sử nửa thuộc địa, nửa phong kiến của nước Trung Quốc cũ, kết liễu triệt để lịch sử thống trị, bóc lột đông đảo nhân dân của một số ít người, kết liễu triệt để cục diện rời rạc của nước Trung Quốc cũ, xóa bỏ triệt để các điều ước không bình đẳng mà bọn cường hào áp đặt cho Trung Quốc và mọi đặc quyền của chủ nghĩa đế quốc tại Trung Quốc, đã thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại của Trung Quốc từ nền chính trị chuyên chế phong kiến hàng mấy nghìn năm sang nền dân chủ nhân dân, cũng làm thay đổi tích cực bố cục chính trị của thế giới, cổ vũ các dân tộc bị áp bức và nhân dân bị áp bức trên thế giới đấu tranh giành giải phóng.

Thực tiễn chứng minh đầy đủ lịch sử và nhân dân đã lựa chọn Đảng Cộng sản Trung Quốc, không có sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không thể thực hiện được độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân. Với sự phấn đấu anh dũng và ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới nhân dân Trung Quốc đã đứng lên từ đây, thời đại dân tộc Trung Hoa bị người khác tha hồ tùng xẻo, bắt nạt đã qua đi không bao giờ trở lại, sự phát triển của Trung Quốc đã mở ra kỷ nguyên mới từ đây.

II/ Hoàn thành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa và đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội

Trong thời kỳ cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ chính đặt ra cho Đảng là thực hiện sự chuyển đổi từ chủ nghĩa dân chủ mới sang chủ nghĩa xã hội, tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, đẩy mạnh xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặt nền tảng chính trị và chế độ căn bản cho thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Sau khi thành lập nước Trung Quốc mới, Đảng lãnh đạo nhân dân chiến thắng một loạt thách thức cam go về chính trị, kinh tế, quân sự...thanh trừ triệt để tàn dư vũ trang của bọn phản động Quốc Dân đảng và thổ phỉ, giải phóng hoà bình Tây Tạng, thực hiện hoàn toàn thống nhất đại lục của Tổ quốc; ổn định vật giá, thống nhất công tác kinh tế-tài chính, hoàn thành cải cách ruộng đất, tiến hành cải cách dân chủ trong các mặt của xã hội, thi hành nam nữ bình quyền...trấn áp phản cách mạng, triển khai phong trào “Tam phản”, “Ngũ phản” xóa sạch những tệ nạn xã hội mà chế độ cũ để lại, diện mạo xã hội hoàn toàn đổi mới. Quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc oai phong lẫm liệt ngẩng cao đầu vượt qua sông Áp Lục, sát cánh cùng nhân dân và quân đội Triều Tiên chiến thắng quân địch lớn mạnh được vũ trang đến tận răng, đã thể hiện uy tín của đất nước, oai phong của quân đội cũng như tinh thần và khí phách của nhân dân Trung Quốc, giành thắng lợi vĩ đại trong cuộc chiến tranh viện trợ Triều Tiên chống Mỹ, bảo vệ an ninh của nước Trung Quốc mới, nêu bật vị thế nước lớn của Trung Quốc. Nước Trung Quốc mới đã đứng vững trước môi trường trong nước và quốc tế phức tạp đan xen.

Đảng lãnh đạo thiết lập và củng cố chính quyền nhà nước chuyên chế dân chủ nhân dân dựa trên nền tảng liên minh công nông do giai cấp công nhân lãnh đạo, đã tạo điều kiện cho sự phát triển nhanh chóng của đất nước. Năm 1949, Phiên họp toàn thể lần thứ nhất Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc đã xây dựng “Cương lĩnh chung Hội nghị Chính trị hiệp thương nhân dân Trung Quốc”. Năm 1953, Đảng chính thức đề ra đường lối chung trong thời kỳ quá độ, tức từng bước thực hiện công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa, cải tạo xã hội chủ nghĩa các ngành nông nghiệp, thủ công nghiệp và công thương mại tư bản chủ nghĩa trong một thời kỳ tương đối dài. Năm 1954, triệu tập Hội nghị lần thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa I, đã thông qua “Hiến pháp nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa”. Năm 1956, Trung Quốc về cơ bản đã hoàn thành việc cải tạo xã hội chủ nghĩa chế độ sở hữu tư hữu tư liệu sản xuất, cơ bản thực hiện chế độ sở hữu công hữu tư liệu sản xuất và phân phối theo lao động, thiết lập chế độ kinh tế xã hội chủ nghĩa. Đảng lãnh đạo xác lập chế độ đại hội đại biểu nhân dân, chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị do Đảng Cộng sản lãnh đạo, chế độ khu vực dân tộc tự trị, đã cung cấp sự đảm bảo về chế độ cho nhân dân là người làm chủ. Đảng lãnh đạo thực hiện và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, hình thành và phát triển mối quan hệ dân tộc xã hội chủ nghĩa bình đẳng và tương trợ lẫn nhau giữa các dân tộc, thực hiện và củng cố khối đoàn kết công nhân, nông dân, phần tử tri thức và các giai tầng khác trên toàn quốc, tăng cường và mở rộng mặt trận thống nhất rộng rãi. Chế độ xã hội chủ nghĩa được thiết lập đã đặt nền tảng quan trọng cho mọi tiến bộ và phát triển của Trung Quốc.

Đại hội lần thứ 8 của Đảng căn cứ theo tình hình của nước ta sau khi cơ bản hoàn thành cải tạo xã hội chủ nghĩa đã đề ra mâu thuẫn chính trong nước đã không còn là mâu thuẫn giữa giai cấp công nhân và giai cấp tư sản, mà là mâu thuẫn giữa nhu cầu đối với nhanh chóng phát triển kinh tế, văn hoá của nhân dân với tình hình kinh tế, văn hoá không thể đáp ứng nhu cầu của nhân dân hiện nay, nhiệm vụ chính của cả nước là tập trung sức lực phát triển sức sản xuất xã hội, thực hiện công nghiệp hoá, từng bước đáp ứng nhu cầu vật chất và văn hoá ngày càng tăng trưởng của nhân dân. Đảng đề ra nỗ lực xây dựng nước ta thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hoá về nông nghiệp, công nghiệp, quốc phòng và khoa học-kỹ thuật, lãnh đạo nhân dân triển khai xây dựng chủ nghĩa xã hội quy mô lớn toàn diện. Trải qua mấy kế hoạch 5 năm, Trung Quốc đã xây dựng lên hệ thống công nghiệp và kinh tế quốc dân độc lập, khá hoàn chỉnh, điều kiện sản xuất nông nghiệp thay đổi rõ rệt, các sự nghiệp giáo dục, khoa học, văn hoá, y tế, thể thao có bước phát triển rất lớn. Khoa học công nghệ mũi nhọn quốc phòng như bom nguyên tử, bom khinh khí, tên lửa, vệ tinh nhân tạo không ngừng thu được đột phá, nền công nghiệp quốc phòng từng bước phát triển từ không đến có. Quân Giải phóng nhân dân không ngừng lớn mạnh và nâng cao, từ Lục quân đơn nhất phát triển thành quân đội hợp thành gồm Hải quân, Không quân và các binh chủng kỹ thuật khác, đã hậu thuẫn vững chắc cho việc củng cố chính quyền nhân dân non trẻ, xác lập vị thế nước lớn của Trung Quốc và bảo vệ danh dự của dân tộc Trung Hoa.

Đảng kiên trì chính sách ngoại giao hoà bình độc lập và tự chủ, đề xướng và kiên trì 5 nguyên tắc cùng tồn tại hoà bình, kiên định bảo vệ độc lập, chủ quyền, danh dự quốc gia, ủng hộ và viện trợ sự nghiệp giải phóng của các dân tộc bị áp bức trên thế giới, công cuộc xây dựng của các quốc gia mới giành độc lập và cuộc đấu tranh chính nghĩa của nhân dân các nước, phản đối chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa bá quyền, chủ nghĩa thực dân và chủ nghĩa chủng tộc, kết thúc triệt để nền ngoại giao nhục nhã của nước Trung Quốc cũ. Đảng nhận định đúng đắn tình hình đã tiến hành điều chỉnh chiến lược ngoại giao, thúc đẩy khôi phục mọi quyền lợi hợp pháp của nước ta tại Liên Hợp Quốc, mở ra cục diện mới cho công tác đối ngoại, thúc đẩy hình thành bố cục cộng đồng quốc tế kiên trì nguyên tắc “Một nước Trung Quốc”. Đảng đề ra chiến lược chia thế giới thành ba là: thế giới thứ nhất, thế giới thứ hai và thế giới thứ ba, trịnh trọng cam kết Trung Quốc vĩnh viễn không xưng bá, nhận được sự tôn trọng và hoan nghênh của cộng đồng quốc tế đặc biệt là đông đảo các nước đang phát triển.

  Đảng đã dự đoán đầy đủ sẽ đối mặt với thách thức mới trong việc cầm quyền trên cả nước, ngay từ Hội nghị Trung ương 2 khóa 7 diễn ra trước thềm giành thắng lợi trên toàn quốc trong cuộc chiến tranh giải phóng, đã đề ra với toàn Đảng cần phải tiếp tục duy trì tác phong khiêm tốn, thận trọng, không kiêu ngạo, không nôn nóng, tiếp tục duy trì tác phong phấn đấu gian khổ. Sau khi nước Trung Quốc mới thành lập, Đảng đề ra đề tài quan trọng về xây dựng Đảng trong điều kiện cầm quyền, tăng cường xây dựng Đảng, củng cố sự lãnh đạo của Đảng từ các mặt tư tưởng, tổ chức và tác phong. Tăng cường học tập lý luận và tập huấn kiến thức cho cán bộ, nâng cao trình độ lãnh đạo của Đảng, yêu cầu toàn Đảng đặc biệt là cán bộ lãnh đạo cấp cao tăng cường tính tự giác gìn giữ khối đoàn kết, thống nhất của Đảng. Đảng triển khai chỉnh phong, chỉnh đảng, tăng cường giáo dục trong Đảng, chấn chỉnh các tổ chức Đảng cơ sở, nâng cao điều kiện của đảng viên, phản đối chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa mệnh lệnh và tham ô lãng phí. Đảng cảnh giác cao độ và tập trung đề phòng cán bộ, đảng viên hủ bại biến chất, kiên quyết trừng trị tham nhũng. Những biện pháp quan trọng này đã tăng cường tính trong sạch và khối đoàn kết toàn Đảng, mật thiết mối liên hệ giữa Đảng và quần chúng nhân dân, tích luỹ được những kinh nghiệm bước đầu cho xây dựng Đảng cầm quyền.

Trong thời kỳ này đồng chí Mao Trạch Đông tiến hành “kết hợp lần thứ 2” các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin với thực tế cụ thể của Trung Quốc, những người Cộng sản Trung Quốc tiêu biểu là đồng chí Mao Trạch Đông kết hợp thực tế mới đã làm phong phú và phát triển Tư tưởng Mao Trạch Đông, đề ra một loạt tư tưởng quan trọng về xây dựng xã hội chủ nghĩa, bao gồm xã hội xã hội chủ nghĩa là một giai đoạn lịch sử rất dài, chia tách nghiêm ngặt và xử lý đúng đắn mâu thuẫn giữa địch và ta, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, xử lý đúng đắn 10 mối quan hệ lớn trong xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, mở ra con đường công nghiệp hóa phù hợp với tình hình Trung Quốc, tôn trọng quy luật giá trị, thi hành phương châm “cùng tồn tại lâu dài, giám sát lẫn nhau” trong quan hệ giữa Đảng Cộng sản với các đảng phái dân chủ, thi hành phương châm “Trăm hoa đua nở, muôn nhà đua tiếng” trong công tác khoa học, văn hoá... Những thành quả lý luận sáng tạo gốc này đến nay vẫn có ý nghĩa chỉ đạo quan trọng.

Tư tưởng Mao Trạch Đông là sự vận dụng và phát triển mang tính sáng tạo của chủ nghĩa Mác Lê-nin tại Trung Quốc, là nguyên tắc lý luận và tổng kết kinh nghiệm đúng đắn công cuộc cách mạng và xây dựng của Trung Quốc đã được thực tiễn chứng minh, là bước nhảy vọt lịch sử đầu tiên trong Trung Quốc hoá chủ nghĩa Mác. Linh hồn sống của Tư tưởng Mao Trạch Đông thấu suốt trong lập trường, quan điểm và phương pháp của các bộ phận cấu thành, thể hiện từ ba mặt cơ bản là thực sự cầu thị, đường lối quần chúng và độc lập tự chủ, cung cấp sự chỉ dẫn khoa học cho phát triển các sự nghiệp của Đảng và nhân dân.

Đáng tiếc là đường lối đúng đắn hình thành tại Đại hội lần thứ 8 của Đảng không được kiên trì hoàn toàn, lần lượt xuất hiện các sai lầm như phong trào “Đại nhảy vọt”, phong trào công xã nhân dân..., cuộc đấu tranh chống hữu khuynh cũng bị mở rộng nghiêm trọng. Đối diện với môi trường bên ngoài phức tạp gay gắt lúc bấy giờ, Đảng cực kỳ quan tâm việc củng cố chính quyền xã hội chủ nghĩa, vì vậy đã nỗ lực từ nhiều mặt. Thế nhưng, sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông về lý luận và thực tiễn trong cuộc đấu tranh giai cấp xã hội xã hội chủ nghĩa đã diễn biến ngày càng nghiêm trọng, Trung ương Đảng chưa uốn nắn kịp thời những sai lầm này. Đồng chí Mao Trạch Đông đưa ra dự đoán hoàn toàn sai lầm đối với tình hình giai cấp ở Trung Quốc và tình hình chính trị của đất nước lúc đó, đã phát động và lãnh đạo cuộc “Đại cách mạng văn hoá”, hai tập đoàn phản cách mạng Lâm Bưu và Giang Thanh lợi dụng sai lầm của đồng chí Mao Trạch Đông đã tiến hành hàng loạt các hoạt động tội lỗi hại nước, hại dân, gây nên 10 năm rối ren, khiến Đảng, đất nước và nhân dân bị trắc trở và thiệt hại nghiêm trọng nhất kể từ khi nước Trung Quốc mới thành lập, bài học cực kỳ đau đớn. Tháng 10 năm 1976, Bộ Chính trị thi hành ý chí của Đảng và nhân dân đập tan bè lũ “Tứ nhân bang”, kết thúc thảm họa cuộc “Đại cách mạng văn hoá”.

Từ khi nước Trung Quốc mới thành lập đến trước thềm cải cách mở cửa, Đảng lãnh đạo nhân dân hoàn thành cách mạng xã hội chủ nghĩa, tiêu diệt mọi chế độ bóc lột, thực hiện sự thay đổi xã hội rộng rãi và sâu sắc nhất trong lịch sử dân tộc Trung Hoa, đưa Trung Quốc-một nước lớn phương Đông nghèo nàn lạc hậu, dân số đông thực hiện bước nhảy vọt đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa. Tuy trải qua nhiều trắc trở nghiêm trọng trong quá trình tìm tòi, những thành quả lý luận sáng tạo đầu tiên và thành tựu to lớn mà Đảng giành được trong cuộc cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội đã cung cấp kinh nghiệm quý báu, sự chuẩn bị về lý luận và cơ sở vật chất cho mở ra chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

Với sự phấn đấu ngoan cường và anh dũng, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã trịnh trọng tuyên bố trước thế giới: Nhân dân Trung Quốc không những giỏi về phá vỡ một thế giới cũ, mà cũng giỏi về xây dựng một thế giới mới, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu được Trung Quốc, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới phát triển được Trung Quốc.

III/ Tiến hành Cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa

Nhiệm vụ đặt ra cho Đảng trong thời kỳ cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa là tiếp tục tìm tòi con đường đúng đắn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, giải phóng và phát triển sức sản xuất, khiến nhân dân thoát khỏi nghèo nàn, nhanh chóng đi lên giàu có, cung cấp sự bảo đảm về thể chế tràn đầy sức sống và điều kiện vật chất cho phát triển nhanh chóng nhằm thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Sau khi kết thúc cuộc “Đại cách mạng văn hoá”, đứng trước thời khắc lịch sử trọng đại Trung Quốc sẽ đi về đâu đặt ra cho Đảng và đất nước, Đảng đã nhận thức sâu sắc được rằng chỉ có cải cách mở cửa mới là lối thoát duy nhất, nếu không sự nghiệp hiện đại hoá và chủ nghĩa xã hội của Trung Quốc sẽ bị mai táng. Tháng 12 năm 1978, Đảng triệu tập Hội nghị Trung ương 3 khóa 11, quả quyết kết thúc “cuộc đấu tranh giai cấp”, thực hiện sự chuyển dịch chiến lược trọng tâm công tác của Đảng và nhà nước, mở ra thời kỳ mới cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, thực hiện bước chuyển ngoặt vĩ đại có ý nghĩa sâu xa trong lịch sử của Đảng kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới. Đảng đã đưa ra quyết sách quan trọng phủ định triệt để “Đại cách mạng văn hoá”. Hơn 40 năm qua, Đảng trước sau như một kiên trì các đường lối, phương châm, chính sách được xác lập tại hội nghị Trung ương lần này.

  Sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 11, những người Cộng sản Trung Quốc đại diện là đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đoàn kết, dẫn dắt toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước tổng kết sâu sắc kinh nghiệm của cả hai mặt chính diện và tiêu cực kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới, xoay quanh vấn đề cơ bản chủ nghĩa xã hội là gì, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, qua tham khảo kinh nghiệm lịch sử của chủ nghĩa xã hội trên thế giới đã xác lập lý luận Đặng Tiểu Bình, giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, đưa ra quyết sách lịch sử về chuyển dịch trọng tâm công tác của Đảng và nhà nước sang xây dựng kinh tế, thi hành cải cách mở cửa, làm sáng tỏ bản chất của chủ nghĩa xã hội, xác lập đường lối cơ bản trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, dứt khoát đề ra đi con đường của mình, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đã trả lời một cách khoa học hàng loạt vấn đề cơ bản về xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, ấn định chiến lược phát triển ba bước, cơ bản thực hiện hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ này, mở ra thành công chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Sau Hội nghị Trung ương 4 khóa 13, những người Cộng sản Trung Quốc đại diện là đồng chí Giang Trạch Dân đã đoàn kết, dẫn dắt toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước kiên trì lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, sâu sắc thêm nhận thức đối với chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, xây dựng Đảng kiểu gì và xây dựng Đảng như thế nào, hình thành tư tương quan trọng “Ba Đại diện”, đã bảo vệ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trước thử thách cam go chủ nghĩa xã hội trên thế giới phát sinh sự thay đổi trầm trọng, tình hình trong và ngoài nước hết sức phức tạp, đã xác định mục tiêu cải cách và khung cơ bản của thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, xác lập chế độ kinh tế cơ bản lấy chế độ công hữu làm chủ thể, nhiều thành phần kinh tế cùng phát triển và chế độ phân phối lấy phân phối theo lao động làm chủ thể, nhiều hình thức phân phối cùng tồn tại trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, mở ra cục diện mới cải cách mở cửa toàn diện, thúc đẩy công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng, thành công đưa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thế kỷ 21.

Sau Đại hội 16 của Đảng, những người Cộng sản Trung Quốc đại diện là đồng chí Hồ Cẩm Đào đoàn kết, dẫn dắt toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước thúc đẩy sáng tạo thực tiễn, sáng tạo lý luận, sáng tạo chế độ trong tiến trình xây dựng xã hội khá giả toàn diện, nhận thức và trả lời sâu sắc những vấn đề quan trọng như phát triển như thế nào, phát triển ra sao trong tình hình mới, đã hình thành Phát triển quan khoa học, nắm bắt thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, tập trung sức lực và tinh thần cho xây dựng, một lòng một dạ mưu cầu phát triển, nhấn mạnh kiên trì lấy con người làm gốc, phát triển nhịp nhàng toàn diện và bền vững, tập trung bảo đảm và cải thiện dân sinh, thúc đẩy công bằng chính nghĩa xã hội, đẩy mạnh xây dựng năng lực cầm quyền và tính tiên tiến của Đảng, đã thành công kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong tình hình mới.

Để thúc đẩy cải cách mở cửa, Đảng tái xác lập đường lối tư tưởng, đường lối chính trị, đường lối tổ chức của chủ nghĩa Mác, phủ định triệt để phương châm sai lầm “hai miễn là”, đánh giá đúng đắn địa vị lịch sử của đồng chí Mao Trạch Đông và hệ thống khoa học của tư tưởng Mao Trạch Đông. Đảng dứt khoát nhận định mâu thuẫn chính của xã hội Trung Quốc là mâu thuẫn giữa nhu cầu đối với vật chất và văn hoá ngày càng tăng trưởng của nhân dân với sản xuất xã hội lạc hậu, giải quyết mâu thuẫn chính này là nhiệm vụ trung tâm và đề ra mục tiêu xã hội khá giả. Đảng đã khôi phục và ấn định một loạt chính sách đúng đắn trong các mặt công tác, điều chỉnh nền kinh tế quốc dân. Lãnh đạo triển khai toàn diện công tác uốn nắn sửa sai trong các lĩnh vực tư tưởng, chính trị, tổ chức..., bình phản quy mô lớn các vụ án oan sai và điều chỉnh mối quan hệ xã hội. Xây dựng “Nghị quyết về một số vấn đề lịch sử của Đảng kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới”, đánh dấu hoàn thành thắng lợi công tác uốn nắn sửa sai trong tư tưởng chỉ đạo.

Đảng nhận thức sâu sắc rằng mở ra cục diện mới cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa cần phải dẫn dắt phát triển các sự nghiệp bằng sáng tạo lý luận. Đồng chí Đặng Tiểu Bình chỉ rõ, một chính đảng, một quốc gia, một dân tộc, nếu mọi thứ đều xuất phát từ rập khuôn, tư tưởng cứng nhắc, mê tín thịnh hành thì không thể tiến lên được, sức sống của nó đã ngừng, mất Đảng mất nước là điều dĩ nhiên. Đảng lãnh đạo và ủng hộ triển khai thảo luận vấn đề tiêu chuẩn chân lý, kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác xuất phát từ thực tiễn mới và đặc trưng thời đại, trả lời một cách khoa học hàng loạt vấn đề cơ bản như con đường phát triển, giai đoạn phát triển, nhiệm vụ căn bản, động lực phát triển, chiến lược phát triển, bảo đảm chính trị, thống nhất Tổ quốc, chiến lược ngoại giao và quốc tế, lực lượng lãnh đạo và chỗ dựa cho xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, hình thành hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện bước nhảy vọt mới trong Trung Quốc hoá chủ nghĩa Mác.

Các Đại hội XII, XIII, XIV, XV, XVI và XVII của Đảng dựa trên sự diễn biến và biến đổi của tình hình quốc tế và trong nước, xuất phát từ đòi hỏi mới phát triển của nước ta đã tiến hành bố trí toàn diện việc thúc đẩy cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, đồng thời nhiều lần triệu tập Hội nghị Trung ương tiến hành nghiên cứu chuyên đề và bố trí các công tác quan trọng trong cải cách, phát triển và ổn định. Cải cách của nước ta trước tiên thu được đột phá từ việc thi hành khoán sản phẩm đến gia đình ở nông thôn, từng bước chuyển sang cải cách thể chế kinh tế ở thành thị và sau đó triển khai toàn diện, xác định phương hướng cải cách là nền kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, phát huy vai trò nền tảng của thị trường trong phân phối nguồn lực trên mức độ lớn hơn và phạm vị rộng hơn, kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế và chế độ phân phối cơ bản. Đảng kiên quyết thúc đẩy cải cách thể chế kinh tế, đồng thời tiến hành cải cách trong các lĩnh vực chính trị, văn hoá, xã hội, thúc đẩy cải cách cơ chế xây dựng Đảng, không ngừng hình thành và phát triển cơ chế và thể chế tràn đầy sức sống phù hợp tình hình Trung Quốc đương đại. Đảng xác định mở cửa đối ngoại là quốc sách cơ bản, từ thành lập các đặc khu kinh tế Thâm Quyến..., phát triển khu Phố Đông, thúc đẩy các thành phố ven biển, ven sông và các thành phố trong nội địa mở cửa đối ngoại đến gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới, từ “du nhập” đến “đi ra nước ngoài” đã tận dụng đầy đủ hai thị trường và hai nguồn lực quốc tế và trong nước. Trải qua thúc đẩy bền vững cải cách mở cửa, nước ta đã thực hiện sự chuyển đổi lịch sử từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung cao độ đến thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa tràn đầy sức sống, từ bế quan, nửa bế quan đến mở cửa đa phương hoá, đa dạng hoá.

Để đẩy nhanh công cuộc hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hoá, xây dựng xã hội, thu được một loạt thành tựu quan trọng. Đảng kiên trì lấy xây dựng kinh tế làm trung tâm, kiên trì phát triển là đạo lý cứng, đề ra khoa học-kỹ thuật là sức sản xuất thứ nhất, thực thi các chiến lược quan trọng như khoa giáo chấn hưng đất nước, phát triển bền vững, xây dựng nước mạnh bằng nhân tài...thúc đẩy phát triển vùng miền Tây, chấn hưng các cơ sở công nghiệp cũ như khu vực Đông Bắc, thúc đẩy sự trỗi dậy của khu vực miền Trung, ủng hộ vùng miền Đông phát triển lên trước, thúc đẩy sự phát triển nhịp nhàng giữa thành thị và nông thôn, giữa các vùng miền, đẩy mạnh cải cách và phát triển các doanh nghiệp nhà nước, khuyến khích và hỗ trợ phát triển nền kinh tế ngoài quốc doanh, đẩy nhanh chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái, thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh và bền vững, sức mạnh tổng hợp của nhà nước được nâng cao mạnh mẽ. Đảng kiên trì sự thống nhất hữu cơ Đảng lãnh đạo, nhân dân làm chủ, quản lý đất nước theo pháp luật, phát triển nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, xây dựng văn minh chính trị xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy tích cực và ổn thoả cải cách thể chế chính trị, kiên trì kết hợp quản lý đất nước theo pháp luật với quản lý đất nước bằng đạo đức, xây dựng Hiến pháp mới, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, hình thành hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, tôn trọng và bảo đảm nhân quyền, củng cố và phát triển mặt trận thống nhất yêu nước rộng rãi nhất. Tăng cường giáo dục về lý tưởng và niềm tin, thúc đẩy xây dựng hệ thống giá trị quan cốt lõi của chủ nghĩa xã hội, xây dựng văn minh tinh thần xã hội chủ nghĩa, phát triển nền văn hoá tiên tiến xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy nền văn hoá xã hội chủ nghĩa phát triển thịnh vượng. Đẩy nhanh xây dựng xã hội lấy cải thiện dân sinh làm trọng điểm, cải thiện đời sống nhân dân, hủy bỏ thuế nông nghiệp, không ngừng thúc đẩy học có trường, làm có thù lao, đau ốm được điều trị, tuổi già được chăm sóc, ở có nhà, thúc đẩy xã hội hài hoà ổn định. Đề ra mục tiêu chung xây dựng quân đội cách mạng hiện đại hoá, chính quy hóa lớn mạnh, đặt trọng điểm sẵn sàng đấu tranh quân sự vào việc đánh thắng chiến tranh cục bộ trong điều kiện thông tin hoá, thúc đẩy sự chuyển đổi quân sự đặc sắc Trung Quốc, đi con đường quân đội tinh nhuệ đặc sắc Trung Quốc.

Trước tình hình quốc tế biến đổi khôn lường, Đảng kiên trì không dao động 4 nguyên tắc cơ bản, kiên quyết gạt bỏ các loại quấy nhiễu, ung dung ứng phó một loạt rủi ro thử thách liên quan cải cách, phát triển và ổn định. Cuối thập niên 80 đến đầu thập niên 90 của thế kỷ trước, Liên Xô tan rã, Đông Âu thay đổi lớn. Do sự hỗ trợ và kích động của thế lực thù địch chống cộng và chủ nghĩa xã hội trên trường quốc tế, cộng thêm bầu không khí lớn quốc tế và bầu không khí nhỏ trong nước đã dẫn đến nước ta xảy ra cơn sóng gió chính trị nghiêm trọng vào thời điểm giao mùa Xuân-Hạ năm 1989. Đảng và Chính phủ dựa vào nhân dân, giương cao ngọn cờ tươi sáng phản đối rối loạn, đã bảo vệ chính quyền nhà nước xã hội chủ nghĩa, bảo vệ lợi ích căn bản của nhân dân. Đảng lãnh đạo nhân dân ứng phó thành công các rủi ro kinh tế như cuộc khủng hoảng tài chính-tiền tệ châu Á, khủng hoảng tài chính quốc tế, tổ chức thành công Thế vận hội Ô-lim-pích và Pa-ra-lim-pích Bắc Kinh năm 2008, chiến thắng các thiên tai như lũ lụt nghiêm trọng trên lưu vực sông Trường Giang, sông Nộ, sông Tùng Hoa cũng như trận động đất lớn ở Vấn Xuyên, chiến thắng dịch SARS, đã thể hiện năng lực chống rủi ro và chèo lái tình hình phức tạp của Đảng.

Đảng coi việc hoàn thành sự nghiệp thống nhất Tổ quốc là nhiệm vụ quan trọng lịch sử, nỗ lực bền bỉ cho việc này. Đồng chí Đặng Tiểu Bình đề ra ý tưởng khoa học “Một nước hai chế độ” mang tính sáng tạo đã mở ra con đường mới cho thực hiện thống nhất hoà bình Tổ quốc. Trải qua làm việc và đấu tranh gian nan, Chính phủ Trung Quốc lần lượt thu hồi chủ quyền đối với Hồng Công và Ma-cao, tẩy sạch vết nhục trăm năm của dân tộc Trung Hoa. Sau khi Hồng Công và Ma-cao trở về với Tổ quốc, Chính phủ Trung ương nghiêm khắc làm việc theo Hiến pháp và luật cơ bản khu hành chính đặc biệt, duy trì Hồng Công và Ma-cao ổn định, thịnh vượng lâu dài. Đảng nắm vững đại cục giải quyết vấn đề Đài Loan, xác định phương châm cơ bản “Thống nhất hoà bình, một nước hai chế độ”, thúc đẩy hai bờ eo biển đạt được “Nhận thức chung năm 1992” thể hiện nguyên tắc một nước Trung Quốc, thúc đẩy hai bờ eo biển hiệp thương và đàm phán, thực hiện “ba thông” hai chiều trực tiếp và toàn diện, mở ra sự giao lưu giữa chính đảng hai bờ eo biển. Xây dựng luật chống chia rẽ, kiên quyết ngăn chặn thế lực thúc đẩy “Đài Loan độc lập”, xúc tiến thống nhất Tổ quốc, đập tan các mưu toan nặn ra “hai nước Trung Quốc”, “một Trung Quốc, một Đài Loan” và “Đài Loan độc lập”.

Đảng phán đoán một cách khoa học đặc trưng thời đại và tình hình quốc tế, đề xuất hoà bình và phát triển là chủ đề của thời đại ngày nay. Kiên trì tôn chỉ chính sách ngoại giao bảo vệ hoà bình thế giới, thúc đẩy cùng phát triển, điều chỉnh mối quan hệ với các nước lớn chủ yếu, phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị với các nước xung quanh, sâu sắc hợp tác hữu nghị với đông đảo các nước đang phát triển, tích cực tham gia vào công việc quốc tế và khu vực, thiết lập bố cục mới của quan hệ đối ngoại đa phương hoá, đa dạng hoá, đa tầng nấc. Tích cực thúc đẩy đa cực hoá thế giới và dân chủ hoá quan hệ quốc tế, thúc đẩy toàn cầu hoá kinh tế phát triển theo hướng có lợi cho thịnh vượng chung, phản đối chủ nghĩa bá quyền và chính trị cường quyền, kiên định bảo vệ lợi ích của đông đảo các nước đang phát triển, thúc đẩy thiết lập trật tự chính trị và kinh tế quốc tế mới công bằng và hợp lý, xúc tiến nền hoà bình bền vững và thịnh vượng chung của thế giới.

Đảng luôn nhấn mạnh quản lý đất nước trước tiên phải quản lý Đảng, quản lý Đảng phải nghiêm minh, tập trung sức lực làm tốt công tác xây dựng Đảng, mở ra và thúc đẩy công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng. Đảng đã xây dựng một số chuẩn tắc về đời sống chính trị trong Đảng, kiện toàn cơ chế tập trung dân chủ, tôn vinh dân chủ trong Đảng, thực hiện bình thường hoá sinh hoạt chính trị trong Đảng; tiến hành chỉnh đốn Đảng một cách có kế hoạch và bước đi, tập trung giải quyết vấn đề không trong sạch về tư tưởng, tác phong và tổ chức trong Đảng; tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ theo phương châm cách mạng hoá, trẻ hoá, tri thức hoá, chuyên môn hoá, ra sức sử dụng và đề bạt cán bộ trẻ, thúc đẩy sự chuyển tiếp giữa mới và cũ của đội ngũ cán bộ. Xoay quanh hai đề tài lớn lịch sử giải quyết tốt việc nâng cao trình độ lãnh đạo và trình độ cầm quyền, nâng cao năng lực đẩy lùi tham nhũng biến chất và phòng chống rủi ro của Đảng, với sợi chỉ xuyên suốt là xây dựng năng lực cầm quyền và xây dựng tính tiên tiến, Đảng đã lần lượt đưa ra các quyết định quan trọng như tăng cường mối liên hệ với quần chúng, tăng cường và cải tiến việc xây dựng tác phong Đảng, tăng cường năng lực cầm quyền, tổ chức triển khai học tập giáo dục mang tính tập trung như giáo dục “nói học tập”, “nói chính trị”, “nói chính khí”, hoạt động học tập giáo dục tư tưởng quan trọng “Ba đại diện”, hoạt động giáo dục duy trì tính tiên tiến của đảng viên, hoạt động học tập và thực tiễn Phát triển quan khoa học. Đưa việc xây dựng tác phong Đảng, liêm chính của Đảng và đấu tranh chống tham nhũng lên tầm cao liên quan đến sự sống còn của Đảng và đất nước, thúc đẩy xây dựng hệ thống trừng trị và phòng chống tham nhũng.

Nhân dịp kỷ niệm 40 năm cải cách mở cửa, Trung ương đã tổ chức trọng thể lễ mít tinh chào mừng, đồng chí Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng, tổng kết toàn diện những thành tựu vĩ đại và kinh nghiệm quý báu giành được trong 40 năm cải cách mở cửa, nhấn mạnh cải cách mở cửa là một thức tỉnh vĩ đại của Đảng, là một cuộc cách mạng vĩ đại trong lịch sử phát triển của nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa, phát đi lời hiệu triệu vĩ đại tiến hành đến cùng cải cách mở cửa. Những thành tựu vĩ đại trong cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa được thế giới ghi nhận, nước ta đã thực hiện sự đột phá lịch sử từ một nước có sức sản xuất tương đối lạc hậu trở thành nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, thực hiện bước nhảy lịch sử đời sống nhân dân từ chưa hoàn toàn ấm no đến nhìn chung khá giả và đi lên khá giả toàn diện, dân tộc Trung Hoa từ đứng lên đến giàu lên.

Với sự phấn đấu anh dũng và ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố trước thế giới cải cách mở cửa là chiêu then chốt quyết định tiền đồ và vận mệnh của Trung Quốc đương đại, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là con đường đúng đắn dẫn dắt Trung Quốc phát triển thịnh vượng, Trung Quốc đã mạnh bước đuổi kịp thời đại.

IV/ Mở ra thời đại mới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc

Từ Đại hội 18 đến nay, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới. Nhiệm vụ chính đặt ra cho Đảng là thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất, mở ra hành trình mới thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai, tiếp tục tiến lên hướng tới thực hiện mục tiêu hùng vĩ chấn hưng dân tộc Trung Hoa.

Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình trù tính chung và nắm bắt toàn cục chiến lược phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, sự biến đổi chưa từng có trong 100 năm qua của thế giới, nhấn mạnh thời đại mới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là thời đại kế thừa truyền thống, mở ra tương lai, tiếp tục giành thắng lợi vĩ đại cho chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong điều kiện lịch sử mới, là thời đại giành thắng lợi quyết định hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, tiến tới xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, là thời đại nhân dân các dân tộc cả nước đoàn kết phấn đấu, không ngừng sáng tạo cuộc sống tốt đẹp, từng bước thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu, là thời đại toàn thể người Trung Quốc đồng tâm hiệp lực, dốc sức thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, là thời đại Trung Quốc không ngừng đóng góp lớn hơn cho nhân loại. Thời đại mới chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là phương hướng lịch sử mới phát triển của Trung Quốc.

Những người Cộng sản Trung Quốc đại diện là đồng chí Tập Cận Bình kiên trì kết hợp các nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, với nền văn hoá truyền thống ưu tú Trung Hoa, kiên trì tư tưởng Mao Trạch Đông, lý luận Đặng Tiểu Bình, tư tưởng quan trọng “Ba Đại diện”, Phát triển quan khoa học, tổng kết sâu sắc và vận dụng đầy đủ những kinh nghiệm lịch sử kể từ khi thành lập Đảng, xuất phát từ thực tế mới đã sáng lập Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, nhận định đặc trưng bản chất nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, ưu thế lớn nhất của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là Đảng Cộng sản Trung Quốc lãnh đạo, Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng lãnh đạo chính trị cao nhất, toàn Đảng cần phải tăng cường “Bốn ý thức”, kiên định “Bốn tự tin”, làm tốt “Hai bảo vệ; kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, nhiệm vụ chung là thực hiện hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa và sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, chia thành hai bước xây dựng Trung Quốc thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hoà và tươi đẹp, thúc đẩy sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng hiện đại hoá kiểu Trung Quốc trên cơ sở hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện; nhận định mâu thuẫn chính của xã hội Trung Quốc là mâu thuẫn giữa nhu cầu đối với cuộc sống tốt đẹp ngày càng gia tăng của nhân dân với sự phát triển không cân bằng, không đầy đủ, cần phải kiên trì tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, phát triển dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, thúc đẩy phát triển toàn diện con người, toàn thể nhân dân cùng giàu thu được tiến triển thực chất rõ nét hơn; nhận định bố cục chung của sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là “5 trong một” gồm xây dựng kinh tế, xây dựng chính trị, xây dựng văn hoá, xây dựng xã hội, xây dựng văn minh sinh thái; bố cục chiến lược là bốn toàn diện gồm: xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, sâu sắc cải cách toàn diện, quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện; nhận định mục tiêu chung sâu sắc cải cách toàn diện là hoàn thiện và phát triển chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hoá hệ thống quản lý và năng lực quản lý đất nước; mục tiêu chung thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện là xây dựng hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; cần phải kiên trì và hoàn thiện chế độ kinh tế cơ bản xã hội chủ nghĩa, khiến thị trường phát huy vai trò quyết định trong phân phối nguồn lực, phát huy tốt hơn vai trò của chính phủ, nắm bắt giai đoạn phát triển mới, quán triệt quan điểm phát triển mới sáng tạo, nhịp nhàng, xanh, cởi mở và cùng hưởng, đẩy nhanh kiến tạo bố cục phát triển mới tuần hoàn kép trong nước và quốc tế thúc đẩy lẫn nhau lấy tuần hoàn trong nước làm chủ thể, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, trù tính chung phát triển và an ninh; mục tiêu chung về xây dựng quân đội hùng mạnh trong thời đại mới là xây dựng một quân đội nhân dân nghe Đảng chỉ huy, có thể đánh thắng trận, tác phong tốt đẹp, xây dựng quân đội nhân dân thành quân đội hàng đầu thế giới; nhận định nền ngoại giao nước lớn Trung Quốc phải phục vụ cho sự phục hưng của dân tộc, thúc đẩy tiến bộ loài người, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại; xác định phương châm chiến lược quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, đề ra yêu cầu chung xây dựng Đảng thời đại mới, thúc đẩy toàn diện xây dựng chính trị, xây dựng tư tưởng, xây dựng tổ chức, xây dựng tác phong, xây dựng kỷ cương kỷ luật, lồng ghép xây dựng cơ chế, chế độ, đi sâu thúc đẩy cuộc đấu tranh chống tham nhũng, thực hiện trách nhiệm chính trị quản lý Đảng, dẫn dắt cuộc cách mạng xã hội vĩ đại bằng tự mình cách mạng. Những tư tưởng chiến lược và quan điểm sáng tạo này là thành quả quan trọng trong sâu sắc nhận thức và sáng tạo lý luận của Đảng đối với quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Đồng chí Tập Cận Bình đã suy nghĩ sâu xa và đưa ra phán đoán khoa học đối với một loạt vấn đề lý luận và thực tiễn quan trọng phát triển các sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới, đề ra một loạt quan điểm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới quản lý đất nước mang tính sáng tạo gốc về các đề tài thời đại quan trọng như kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc như thế nào trong thời đại mới, kiên trì và phát triển như thế nào chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa như thế nào, làm thế nào để xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hoá, xây dựng chính đảng chủ nghĩa Mác cầm quyền lâu dài như thế nào, làm thế nào xây dựng chính đảng chủ nghĩa Mác cầm quyền lâu dài...là người sáng lập chính Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới là chủ nghĩa Mác của Trung Quốc đương đại, chủ nghĩa Mác của thế kỷ 21, là tinh hoa thời đại của văn hoá Trung Hoa và tinh thần Trung Quốc, đã thực hiện bước nhảy vọt mới trong Trung Quốc hoá chủ nghĩa Mác. Đảng xác lập vị thế hạt nhân của đồng chí Tập Cận Bình trong Trung ương và toàn Đảng, xác lập vị thế chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới đã phản ánh nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn quân và nhân dân các dân tộc cả nước, có ý nghĩa mang tính quyết định trong phát triển các sự nghiệp của Đảng và nhà nước, thúc đẩy tiến trình lịch sử phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa trong thời đại mới.

Sau khi thi hành cải cách mở cửa, các sự nghiệp của Đảng và nhà nước giành được thành tựu to lớn, đặt nền tảng vững chắc và tạo điều kiện có lợi cho phát triển các sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Bên cạnh đó, Đảng cũng nhận thức một cách tỉnh táo rằng sự biến đổi của môi trường bên ngoài mang lại rất nhiều thách thức và rủi ro mới, cải cách, phát triển và ổn định trong nước đối diện với không ít mâu thuẫn và vấn đề ở tầng nấc sâu chưa được giải quyết lâu nay cũng như một số mâu thuẫn và vấn đề mới xuất hiện, việc quản lý Đảng từng một dạo lỏng lẻo, mềm yếu dẫn đến hiện tượng tiêu cực, tham nhũng lan toả, sinh thái chính trị xuất hiện vấn đề nghiêm trọng, quan hệ giữa Đảng và quần chúng, giữa cán bộ và quần chúng bị tổn hại, sức sáng tạo, sức ngưng tụ, sức chiến đấu của Đảng bị suy yếu, quản lý Đảng đối mặt với thử thách to lớn.

Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình trên tinh thần chủ động lịch sử vĩ đại, dũng khí chính trị to lớn, trách nhiệm và đảm đương lớn mạnh đã trù tính chung hai cục diện trong nước và quốc tế, quán triệt lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương châm chiến lược cơ bản, thống lĩnh cuộc đấu tranh vĩ đại, công trình vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại, kiên trì định hướng chung công tác tiến lên trong ổn định, ban hành một loạt phương châm chính sách, biện pháp quan trọng, thúc đẩy một loạt công tác quan trọng, chiến thắng một loạt thách thức và rủi ro lớn, giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải muốn giải quyết lâu nay nhưng chưa giải quyết được, làm nên rất nhiều việc lớn muốn làm lâu nay nhưng chưa làm được, thúc đẩy các sự nghiệp của Đảng và nhà nước giành được thành tựu lịch sử, biến đổi lịch sử.

1/ Về kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng tiếp tục nỗ lực tăng cường và hoàn thiện sự lãnh đạo, cung cấp sự đảm bảo chính trị căn bản cho phát triển các sự nghiệp của Đảng và nhà nước. Bên cạnh đó, trong Đảng cũng tồn tại không ít vấn đề về nhận thức mơ hồ, hành động yếu ớt trong kiên trì sự lãnh đạo của Đảng; tồn tại không ít vấn đề như yếu đuối, trống rỗng, nhạt hoá, bờ vực hóa trong thực hiện sự lãnh đạo của Đảng, đặc biệt là thi hành không đắc lực các quyết sách và bố trí quan trọng của Trung ương, có nơi còn nói một đằng, làm một nẻo, trên có chính sách, dưới có đối sách. Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình chỉ rõ sự lãnh đạo của Đảng là mấu chốt căn bản, là huyết mạch của Đảng và nhà nước gắn liền với lợi ích, vận mệnh của nhân dân các dân tộc cả nước, toàn Đảng cần phải tự giác gìn giữ sự nhất trí cao độ với Trung ương về tư tưởng, chính trị và hành động, nâng cao trình độ cầm quyền khoa học, cầm quyền dân chủ, cầm quyền theo pháp luật, nâng cao năng lực nắm bắt phương hướng, trù liệu đại cục, xác định chính sách, thúc đẩy cải cách, bảo đảm cho phát huy đầy đủ vai trò lãnh đạo hạt nhân thống lĩnh toàn cục, điều phối các bên của Đảng.

Đảng dứt khoát chỉ rõ sự lãnh đạo của Đảng là toàn diện, hệ thống, chỉnh thể, bảo đảm khối đoàn kết, thống nhất là sự sống của Đảng; Trung ương Đảng lãnh đạo tập trung, thống nhất là nguyên tắc tối cao trong lãnh đạo của Đảng, tăng cường và bảo vệ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương là trách nhiệm chính trị chung của toàn Đảng, kiên trì sự lãnh đạo của Đảng trước hết phải nói chính trị, bảo đảm toàn Đảng phục tùng Trung ương. Hội nghị Trung ương 6 khoá 18 thông qua một số chuẩn tắc về đời sống chính trị trong Đảng dưới tình hình mới, Trung ương cũng ban hành một số quy định của Bộ Chính trị về tăng cường và bảo vệ sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương, nghiêm minh kỷ luật chính trị và quy chế chính trị, đề phòng và phản đối chủ nghĩa cá nhân, chủ nghĩa phân tán, chủ nghĩa tự do, chủ nghĩa bản vị, chủ nghĩa ba phải...phát triển văn hoá chính trị trong Đảng một cách tích cực và lành mạnh, thúc đẩy tạo dựng sinh thái chính trị tốt đẹp trong sạch và trung thực. Trung ương yêu cầu cán bộ lãnh đạo nâng cao sức phán đoán, sức lĩnh hội và sức thi hành chính trị, trung thành với Đảng, nghe Đảng chỉ huy, làm tròn trách nhiệm với Đảng. Đảng kiện toàn hệ thống chế độ lãnh đạo, hoàn thiện các cơ chế Đảng lãnh đạo Quốc hội, Hội đồng nhân dân, Chính phủ, Chính hiệp, cơ quan thanh tra, cơ quan xét xử, cơ quan kiểm sát, lực lượng vũ trang, đoàn thể nhân dân, các đơn vị xí nghiệp và sự nghiệp, tổ chức tự quản mang tính quần chúng ở cơ sở, các đoàn thể xã hội...bảo đảm cho Đảng phát huy vai trò lãnh đạo trong các loại tổ chức. Đảng kiên trì cơ chế tập trung dân chủ, xây dựng và kiện toàn thể chế lãnh đạo của toàn Đảng đối với những công tác quan trọng, nhấn mạnh vai trò chức năng của cơ quan điều phối công việc quyết sách của Trung ương, hoàn thiện cơ chế thúc đẩy thực hiện các quyết sách quan trọng của Trung ương, nghiêm khắc thi hành cơ chế xin phép và báo cáo Trung ương, tăng cường giám sát chính trị, sâu sắc tuần thị chính trị, điều tra xử lý những vụ việc đi ngược với đường lối, phương châm, chính sách của Đảng, phá hoại sự lãnh đạo thống nhất, tập trung của Đảng, thanh trừ những phần tử “hai mặt”, bảo đảm cho toàn Đảng duy trì sự nhất trí cao độ với Trung ương về lập trường chính trị, định hướng chính trị, nguyên tắc chính trị và đường lối chính trị.

Từ Đại hội 18 đến nay, uy tín và sự lãnh đạo thống nhất tập trung của Trung ương được bảo đảm mạnh mẽ, hệ thống cơ chế lãnh đạo của Đảng không ngừng được hoàn thiện, phương thức lãnh đạo khoa học hơn, toàn Đảng thống nhất hơn về tư tưởng, đoàn hết hơn về chính trị, nhất trí hơn về hành động, sức lãnh đạo chính trị, lãnh đạo tư tưởng, tổ chức quần chúng, kêu gọi xã hội của Đảng được tăng cường rõ rệt.

2/ Về quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện

Sau khi thi hành cải cách mở cửa, Đảng kiên trì Đảng phải quản lý Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh, thúc đẩy việc xây dựng Đảng thu được hiệu quả rõ rệt. Bên cạnh đó, do một dạo xuất hiện vấn đề quản lý Đảng bất lực, quản lý Đảng không nghiêm, có một số cán bộ, đảng viên xuất hiện nguy cơ nghiêm trọng về tín ngưỡng chính trị, bầu không khí trong tuyển dụng và đề bạt nhân sự ở một số địa phương và bộ ngành không minh bạch, chủ nghĩa hình thức, chủ nghĩa quan liêu, chủ nghĩa hưởng lạc và xa đoạ thịnh hành, tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền khá phổ biến. Đặc biệt còn xuất hiện những hiện tượng như đề bạt người nhà, người thân, bài xích người khác; lôi bè kéo cánh, vu cáo nặc danh, bịa đặt tin đồn; mua chuộc lòng người, lôi kéo phiếu bầu; mê tín dị đoan, mua quan bán chức; nói một đằng làm một nẻo; bàn luận về Trung ương, vấn đề chính trị và kinh tế đan xen như mớ bòng bong, mức độ tham nhũng khiến người kinh ngạc. Những hiện tượng nói trên đã ảnh hưởng nghiêm trọng hình ảnh và uy tín của Đảng, làm tổn hại nghiêm trọng mối quan hệ giữ Đảng và quần chúng, giữa cán bộ và quần chúng, dẫn đến sự bất bình và phẫn nộ của đông đảo cán bộ, đảng viên và quần chúng nhân dân. Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh, đánh sắt cần phải bản thân mình cứng, muốn làm tốt công việc của Trung Quốc mấu chốt là ở Đảng, mấu chốt là Đảng phải quản lý Đảng, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện. Cần phải lấy việc tăng cường xây dựng năng lực cầm quyền lâu dài, xây dựng tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng làm sợi chỉ xuyên suốt, lấy việc xây dựng chính trị làm thống lĩnh, lấy việc kiên định lý tưởng, niềm tin và tôn chỉ làm nền tảng, lấy việc điều động tính tích cực, tính chủ động, tính sáng tạo của toàn Đảng làm điểm nhấn, không ngừng nâng cao chất lượng xây dựng Đảng, xây dựng Đảng thành chính đảng cầm quyền chủ nghĩa Mác luôn đi trên hàng đầu thời đại, được nhân dân yêu mến ủng hộ, dám tự mình cách mạng, chịu được các loại sóng gió thử thách, khí thế bừng bừng. Với sự tỉnh táo và kiên định mãi mãi đi trên đường, kiên trì định hướng nghiêm minh, nêu bật “nắm bắt số ít then chốt”, thực hiện trách nhiệm chủ thể và trách nhiệm giám sát, tăng cường thanh tra giám sát thi hành kỷ cương kỷ luật, đưa quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện quán xuyến vào các mặt trong xây dựng Đảng. Trung ương triệu tập hội nghị công tác xây dựng Đảng trong các lĩnh vực và đưa ra sự bố trí mạnh mẽ, thúc đẩy việc xây dựng Đảng tiến bộ toàn diện.

Trung ương nhấn mạnh, Đảng ta đến từ nhân dân, gốc rễ trong nhân dân, phục vụ nhân dân, một khi xa rời quần chúng sẽ mất đi sự sống, quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện cần phải bắt đầu từ vấn đề tác phong mà quần chúng nhân dân phản ánh mạnh mẽ. Trung ương đột phá từ việc thực hiện 8 quy định của Trung ương, kiên trì bắt đầu từ Bộ Chính trị, từ lãnh đạo đến cán bộ, cải tiến tác phong làm việc từ trên xuống dưới. Bộ Chính trị hàng năm đều tổ chức các buổi sinh hoạt dân chủ, nghe báo cáo tình hình thi hành 8 quy định, triển khải phê bình và tự phê bình. Trung ương phát huy tinh thần như đinh đóng cột kiên trì bền bỉ uốn nắn 4 hiện tượng, phản đối tư tưởng đặc quyền và hiện tượng đặc quyền, chặn đứng các hiện tượng bất chính như biếu tặng quà cáp bằng tiền công quỹ, ăn uống bằng tiền công quỹ, du lịch bằng tiền công quỹ, xa hoa lãng phí, giải quyết những vấn đề nổi cộm mà quần chúng phản ánh mạnh mẽ, làm tổn hại lợi ích của quần chúng, thúc đẩy giảm tải cho cơ sở, đề xướng tiết kiệm, phản đối phô trương lãng phí, đã chặn đứng một số hiện tượng sai lầm mà trước đây được cho là không sao chặn đứng được, đã uốn nắn và chấn chỉnh một số cố tật chưa được xóa bỏ trong nhiều năm qua, bầu không khí trong Đảng, chính quyền và xã hội chào đón luồng gió mới.

Đảng luôn nhấn mạnh toàn Đảng cần phải kiên định tư tưởng và niềm tin, hệ thống tổ chức nghiêm ngặt, kỷ cương kỷ luật nghiêm minh. Tín ngưỡng chủ nghĩa Mác, lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản, lý tưởng chung chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là trụ cột tinh thần và linh hồn chính trị của người Cộng sản Trung Quốc, cũng là nền tảng tư tưởng cho gìn giữ khối đoàn kết thống nhất của Đảng. Trung ương nhấn mạnh lý tưởng và niềm tin là “can-xi” tinh thần của người Cộng sản, người Cộng sản nếu không có lý tưởng và niềm tin thì tinh thần sẽ thiếu “can-xi”, sẽ dẫn đến bệnh “loãng xương”, tất sẽ dẫn đến sự biến chất về chính trị, tham lam về kinh tế, xa đọa về đạo đức, hủ hóa trong cuộc sống. Đảng kiên trì tiến hành song song giữa xây dựng Đảng bằng tư tưởng với quản lý Đảng bằng chế độ, lần lượt triển khai hoạt động giáo dục thực tiễn đường lối quần chúng của Đảng, giáo dục chuyên đề “nghiêm khắc tu dưỡng bản thân, nghiêm khắc sử dụng quyền hạn, nghiêm khắc tự giác chấp hành kỷ cương kỷ luật, làm việc phải thực, khởi nghiệp phải thực, làm người phải trung thực”, giáo dục học tập “Điều lệ Đảng, quy định của Đảng, các bài phát biểu, nói chuyện, người đảng viên đạt tiêu chuẩn”, giáo dục chủ đề “không quên nguyện ước ban đầu, ghi nhớ sứ mệnh”, giáo dục học tập lịch sử Đảng...vũ trang cho toàn Đảng bằng lý luận sáng tạo, thúc đẩy xây dựng chính đảng loại hình học tập, giáo dục và dẫn dắt đông đảo cán bộ, đảng viên đặc biệt là cán bộ lãnh đạo làm cho mình trong sạch, củng cố vun đắp, nệm chặt nền tảng tín ngưỡng, bổ sung “can-xi” tinh thần, nắm vững tay lái tư tưởng, gìn giữ bản sắc chính trị của người Cộng sản, dựng lên cột sống tinh thần của người Cộng sản. Đảng đề ra và quán triệt đường lối tổ chức của Đảng thời đại mới, xác định tiêu chuẩn của người cán bộ tốt thời đại mới kiên định niềm tin, phục vụ nhân dân, chăm chỉ, thực tế, dám đảm đương, liêm khiết trong sạch, nêu bật yêu cầu tố chất chính trị, tạo dựng định hướng tuyển dụng đúng đắn, kiên trì có đức có tài, ưu tiên về đức, kiên trì 5 châu 4 biển, dùng người hiền tài, kiên trì sự nghiệp trên hết, công bằng chính trực, kiên trì không phụ thuộc duy nhất vào số phiếu, số điểm, giá trị tổng sản phẩm, độ tuổi, không tuyển dụng theo kiểu “bãi biển”, “nhiều vòng tràn lan”, tăng cường vai trò lãnh đạo và kiểm tra của tổ chức Đảng, sửa chữa bầu không khí bất chính trong tuyển dụng và đề bạt. Đảng yêu cầu cán bộ lãnh đạo các cấp giải quyết tốt vấn đề “cái van chung” là thế giới quan, nhân sinh quan và giá trị quan, trân trọng quyền lực, quản lý tốt quyền lực, sử dụng quyền lực thận trọng, tự giác tiếp nhận sự giám sát từ các mặt, luôn nghĩ tới chia lo cho Đảng, hiến dâng cho đất nước, mang lại hạnh phúc cho nhân dân. Đảng kiên trì nguyên tắc Đảng quản lý nhân tài, thi hành chính sách nhân tài tích cực hơn, cởi mở hơn, hiệu quả hơn, đi sâu thực thi chiến lược xây dựng đất nước hùng mạnh bằng nhân tài thời đại mới, đẩy nhanh xây dựng trung tâm nhân tài và điểm cao sáng tạo quan trọng của thế giới, hội tụ nhân tài thiên hạ. Đảng không ngừng kiện toàn hệ thống tổ chức, với trọng điểm nâng cao sức tổ chức, tăng cường chức năng chính trị và chức năng tổ chức của tổ chức Đảng, tạo dựng định hướng rõ ràng nắm cơ sở, thúc đẩy che phủ hoàn toàn tổ chức và công tác của Đảng. Đảng kiên trì kỷ cương kỷ luật nghiêm như pháp luật, thông suốt việc thi hành kỷ cương, kỷ luật và pháp luật, vận dụng tốt “bốn loại hình” giám sát và kỷ cương kỷ luật, tăng cường kỷ cương kỷ luật chính trị và tổ chức, thúc đẩy các kỷ cương kỷ luật nghiêm minh toàn diện. Đảng kiên trì quản lý Đảng theo quy định, quy chế, nghiêm khắc tuân thủ Điều lệ Đảng, hình thành hệ thống pháp quy khá hoàn thiện trong Đảng, thi hành nghiêm khắc theo quy chế, trình độ khoa học hoá, cơ chế hoá và quy phạm hóa trong xây dựng Đảng được nâng cao rõ rệt.

Trung ương nhấn mạnh, tham nhũng là mối đe dọa lớn nhất cho cầm quyền lâu dài của Đảng, chống tham nhũng là một cuộc đấu tranh chính trị quan trọng không được thua và quyết không thua, không gây hấn với vài trăm, hàng nghìn kẻ tham nhũng thì sẽ gây hấn với 1,4 tỷ nhân dân, cần phải đưa quyền lực vào “cái giỏ” chế độ, xác định quyền lực, quy phạm quyền lực, kiềm chế quyền lực, giám sát quyền lực theo kỷ cương kỷ luật và pháp luật. Đảng kiên trì thúc đẩy không dám tham nhũng, không thể tham nhũng và không muốn tham nhũng, tiến hành răn đe bằng trừng trị, ràng buộc bằng chế độ và nâng cao giác ngộ, đảm bảo quyền lực được Đảng và nhân dân giao phó trước sau như một dùng để mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân. Kiên trì không có vùng cấm, che phủ hoàn toàn, không khoan nhượng, kiên trì coi trọng kiềm chế, nhấn mạnh cao áp, răn đe trường kỳ, kiên trì điều tra cả người nhận và người đưa hối lộ, kiên trì xảy ra vụ việc tất sẽ điều tra, phát sinh tham nhũng tất sẽ trừng trị, quyết tâm chữa bệnh, trị loạn bằng liều thuốc mạnh, kiên định bất di bất dịch “đả hổ”, “diệt ruồi”, “săn cáo” với dũng khí cạo xương khử độc, tráng sĩ cắt bỏ cánh tay nhọt độc của mình. Kiên quyết chấn chỉnh vấn đề tham nhũng phát sinh bên cạnh quần chúng, đi sâu triển khai truy nã, truy hồi tang vật quốc tế, thanh trừ mọi phần tử tham nhũng. Tập trung vào các vụ án tham nhũng đan xen giữa vấn đề chính trị và vấn đề kinh tế, đề phòng hình thành lợi ích nhóm trong Đảng, điều tra xử lý các vụ án vi phạm kỷ cương kỷ luật và pháp luật nghiêm trọng như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Tôn Chính Tài, Lệnh Kế Hoạch...Đảng lãnh đạo và hoàn thiện hệ thống giám sát của Đảng và nhà nước, thúc đẩy thành lập ủy ban giám sát nhà nước và ủy ban giám sát các cấp địa phương, xây dựng bố cục tuần thị, tuần tra liên động từ trên xuống dưới, xây dựng cơ chế điều phối thông suốt giữa các loại giám sát lấy giám sát trong Đảng làm chủ đạo, tăng cường sự ràng buộc và giám sát đối với vận hành quyền lực.

Kể từ Đại hội 18 đến nay, qua đấu tranh kiên quyết, vai trò dẫn dắt chính trị và đảm bảo chính trị của việc quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện được phát huy đầy đủ, năng lực tự trong sạch, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao của Đảng được tăng cường rõ rệt, tình trạng quản lý Đảng lỏng lẻo, mềm yếu được xoay chuyển về căn bản, cuộc đấu tranh chống tham nhũng giành được thắng lợi áp đảo và được củng cố toàn diện, đã loại bỏ những hiểm họa nghiêm trọng tồn tại trong Đảng, nhà nước và quân đội, Đảng trở nên ngày càng kiên cường hơn trong tôi luyện tính cách mạng.

III/ Về xây dựng kinh tế

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng nắm chắc xây dựng kinh tế làm trung tâm, lãnh đạo nhân dân chăm chỉ làm việc, tạo nên kỳ tích về kinh tế phát triển nhanh chóng, thực lực kinh tế nhà nước tăng mạnh mẽ. Bên cạnh đó, do một số địa phương và bộ ngành tồn tại các vấn đề theo đuổi phiến diện quy mô và tốc độ, phương thức phát triển quảng canh v.v, cộng thêm tác động của nền kinh tế thế giới tiếp tục ảm đạm sau cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế, mâu thuẫn mang tính kết cấu, mang tính thể chế của nền kinh tế không ngừng chồng chất, vấn đề phát triển không cân bằng, không nhịp nhàng, không bền vững hết sức nổi cộm. Trung ương Đảng nêu rõ, phát triển kinh tế của nước ta đã bước vào trạng thái bình thường mới, đã chuyển từ giai đoạn tăng trưởng với tốc độ cao sang giai đoạn phát triển chất lượng cao, đứng trước tình hình phức tạp “chồng chất của ba thời kỳ” là thời kỳ đổi tốc độ tăng trưởng, cơn đau điều chỉnh kết cấu, tiêu hóa chính sách kích thích tiền kỳ, mô hình phát triển truyền thống khó có thể tiếp tục. Trung ương Đảng nhấn mạnh, quán triệt quan điểm phát triển mới là một cuộc biến đổi sâu sắc liên quan đến toàn cục phát triển của nước ta, không thể đơn giản đánh giá bằng mức tăng trưởng GDP, mà cần phải thực hiện phát triển chất lượng cao để sáng tạo trở thành động lực thứ nhất, nhịp nhàng trở thành đặc điểm nội sinh, xanh trở thành hình thái phổ biến, mở cửa trở thành con đường tất yếu, cùng chia sẻ trở thành mục đích cơ bản, thúc đẩy biến đổi chất lượng, biến đổi hiệu quả, biến đổi động lực trong phát triển kinh tế.

Đảng tăng cường hoạch định chiến lược và thống nhất sự lãnh đạo đối với công tác kinh tế, hoàn thiện thể chế cơ chế lãnh đạo công tác kinh tế của Đảng. Hội nghị Trung ương 5 khóa 18, Đại hội 19, Hội nghị Trung ương 5 khóa 19 của Đảng và các hội nghị công tác kinh tế Trung ương đã tập trung bố trí sự phát triển của nước ta. Đưa ra quyết sách quan trọng như kiên trì lấy phát triển chất lượng cao làm chủ đề, lấy cải cách kết cấu khung cung ứng làm sợi chỉ xuyên suốt, xây dựng hệ thống kinh tế hiện đại hóa, nắm bắt điểm cơ bản chiến lược mở rộng kích cầu trong nước, đánh tốt ba trận chiến công kiên là đề phòng và hóa giải rủi ro nghiêm trọng, thoát nghèo chính xác, phòng chống và trị lý ô nhiễm. Đảng kiên quyết không dao động củng cố và phát triển nền kinh tế công hữu, kiên quyết không dao động khuyến khích, ủng hộ, hướng dẫn sự phát triển của nền kinh tế phi công hữu, ủng hộ vốn nhà nước và doanh nghiệp nhà nước phát triển lớn mạnh, xây dựng chế độ doanh nghiệp hiện đại đặc sắc Trung Quốc, tăng cường sức cạnh tranh, sức sáng tạo, sức kiểm soát, sức ảnh hưởng, năng lực chống rủi ro của nền kinh tế quốc hữu; tạo dựng quan hệ giữa chính quyền và doanh nghiệp thân thiện, trong sạch, thúc đẩy nền kinh tế ngoài quốc doanh phát triển lành mạnh và các doanh nhân trưởng thành lành mạnh. Đảng kiên trì thực thi chiến lược phát triển thúc đẩy bằng sáng tạo, coi tự lập tự cường khoa học công nghệ làm chỗ dựa chiến lược phát triển đất nước, kiện toàn thể chế toàn hệ thống nhà nước kiểu mới, tăng cường sức mạnh khoa học công nghệ chiến lược quốc gia, tăng cường nghiên cứu cơ bản, thúc đẩy đột phá và tự chủ sáng tạo công nghệ cốt lõi then chốt, tăng cường sáng tạo, bảo vệ, vận dụng quyền sở hữu trí tuệ, đẩy nhanh xây dựng nhà nước loại hình sáng tạo và cường quốc khoa học công nghệ thế giới. Thực thi toàn diện cải cách mang tính kết cấu khung cung ứng, thúc đẩy loại bỏ dư thừa công suất, tồn kho, đòn bảy, giảm giá thành, bù lấp mảng yếu, thực hiện yêu cầu củng cố, tăng cường, nâng cao, thông suốt, thúc đẩy xây dựng cường quốc về chế tạo, đẩy nhanh phát triển hệ thống ngành công nghiệp hiện đại, làm lớn mạnh kinh tế thực, phát triển kinh tế số. Hoàn thiện quản lý kinh tế vĩ mô, sáng tạo tư duy và phương thức điều tiết vĩ mô, tăng cường tính tự chủ của chính sách vĩ mô, thực thi chính sách tài chính tích cực và chính sách tiền tệ vững chắc, kiên trì thúc đẩy cắt giảm thủ tục hành chính và phân quyền, kết hợp phân quyền và quản lý, ưu hóa phục vụ, đảm bảo an ninh lương thực, an ninh tài nguyên năng lượng, an ninh chuỗi công nghiệp, chuỗi cung ứng, kiên trì tài chính phục vụ cho kinh tế thực, tăng cường giám sát quản lý tài chính toàn diện, đề phòng và hóa giải rủi ro trong lĩnh vực kinh tế-tài chính, tăng cường giám sát và quản lý thị trường và quy chế chống độc quyền, phòng ngừa và ngăn chặn sự bành trướng vô trật tự của dòng vốn, bảo vệ trật tự thị trường, khơi dậy sức sống của các loại chủ thể thị trường đặc biệt là các doanh nghiệp vừa, nhỏ và siêu nhỏ, bảo vệ quyền và lợi ích của đông đảo người lao động và người tiêu dùng. Đảng thực thi chiến lược phát triển nhịp nhàng giữa các vùng miền, thúc đẩy phát triển nhịp nhàng Bắc Kinh-Thiên Tân-Hà Bắc, phát triển vành đai kinh tế sông Trường Giang, xây dựng khu vực vùng Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, phát triển nhất thể hóa châu thổ sông Trường Giang, bảo vệ sinh thái và phát triển chất lượng cao lưu vực sông Hoàng Hà, xây dựng Khu mới Hùng An với tiêu chuẩn cao, chất lượng cao, thúc đẩy phát triển vùng miền Tây hình thành bố cục mới, thúc đẩy chấn hưng khu vực Đông Bắc thu được đột phá mới, thúc đẩy vùng miền Trung phát triển chất lượng cao, khuyến khích vùng miền Đông đẩy nhanh hiện đại hóa, ủng hộ khu căn cứ địa cách mạng, khu vực dân tộc, khu vực biên cương, khu vực nghèo khó cải thiện điều kiện sản xuất và đời sống. Thúc đẩy đô thị hóa kiểu mới lấy con người làm hạt nhân, tăng cường quy hoạch, xây dựng, quản lý đô thị. Đảng trước sau như một coi việc giải quyết tốt vấn đề “Tam nông” làm trọng điểm của trọng điểm trong công tác của toàn Đảng, thực thi chiến lược chấn hưng nông thôn, đẩy nhanh hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn, kiên trì dự trữ lương thực trong đất, dự trữ lương thực trong công nghệ, thực thi cơ chế bảo vệ đất canh tác nghiêm ngặt nhất, thúc đẩy tự lập tự cường khoa học công nghệ ngành giống, tự chủ kiểm soát nguồn giống, đảm bảo nắm chặt bát cơm của người Trung Quốc trong tay mình.

Kể từ Đại hội 18 đến nay, tính cân đối, tính nhịp nhàng, tính bền vững trong phát triển kinh tế nước ta được tăng cường rõ rệt, GDP đột phá trăm nghìn tỷ Nhân dân tệ, GDP bình quân đầu người vượt mười nghìn đô-la Mỹ, thực lực kinh tế, thực lực khoa học công nghệ, sức mạnh tổng hợp nhà nước bước lên tầm cao mới, kinh tế nước ta đi lên con đường phát triển chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn, công bằng hơn, bền vững hơn, an toàn hơn.

IV/ Về sâu sắc cải cách mở cửa toàn diện

Sau Hội nghị Trung ương 3 khóa 11, cải cách mở cửa của nước ta đi qua chặng đường hào hùng, thu được thành tựu được thế giới ghi nhận. Cùng với sự phát triển của thực tiễn, một số vấn đề thể chế, cơ chế ở tầng nấc sâu và hàng rào lợi ích cô đọng ngày càng hiển hiện, cải cách bước vào thời kỳ công kiên và vùng nước sâu. Trung ương Đảng nhận thức sâu sắc được rằng, phát triển thực tiễn mãi mãi trên đường, giải phóng tư tưởng mãi mãi trên đường, cải cách mở cửa cũng mãi mãi trên đường, cải cách chỉ có đang diễn ra chứ không có lúc hoàn thành, dẫm chân và thụt lùi không có lối thoát, cần phải thúc đẩy sâu sắc cải cách toàn diện với dũng khí chính trị và trí tuệ lớn hơn, dám gặm xương xẩu, dám vượt thác ghềnh hiểm trở, nêu bật xây dựng chế độ, chú trọng tính liên quan và tính kết nối cải cách, thúc đẩy cải cách thật sự, phá bỏ hiệu quả các khiếm khuyết trong thể chế, cơ chế.

Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 đã đưa ra sự bố trí cải cách về các thể chế kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, văn minh sinh thái, quốc phòng và quân đội cũng như xây dựng Đảng, xác định mục tiêu chung, trọng điểm chiến lược, thứ tự ưu tiên, phương hướng đột phá chính, cơ chế công tác, phương thức thúc đẩy và thời gian biểu, lộ trình của việc sâu sắc cải cách toàn diện. Hội nghị Trung ương 3 khóa 11 có ý nghĩa thời đại, mở ra thời kỳ mới cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Hội nghị Trung ương 3 khóa 18 cũng có ý nghĩa thời đại, thực hiện chuyển đổi cải cách từ tìm tòi ở cục bộ, phá băng đột phá sang tích hợp hệ thống, sâu sắc toàn diện, mở ra cục diện mới cải cách mở cửa của nước ta.

Đảng kiên trì phương hướng đúng đắn của cải cách, lấy thúc đẩy công bằng chính nghĩa xã hội, tăng thêm phúc lợi cho nhân dân làm điểm xuất phát và điểm tựa, nêu bật định hướng vấn đề, tập trung tiếp tục giải phóng tư tưởng, giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội, giải phóng và tăng cường sức sống xã hội, tăng cường thiết kế thượng tầng và hoạch định chỉnh thể, tăng cường tính hệ thống, tính chỉnh thể, tính nhịp nhàng của cải cách, khơi dậy tinh thần sáng tạo đầu tiên của nhân dân, thúc đẩy cải cách trong lĩnh vực quan trọng và các khâu then chốt đi thực, đi sâu. Đảng thúc đẩy cải cách đa phương diện, đột phá nhiều điểm, đi nhanh đi vững, thúc đẩy vào chiều sâu, từ nệm chặt nền móng, dựng cột bắc xà đến thúc đẩy toàn diện, hình thành bề dày và xu thế, rồi đến tích hợp hệ thống, nhịp nhàng hiệu quả cao, cơ bản xác lập khung chế độ mang tính nền tảng của các lĩnh vực, rất nhiều lĩnh vực thực hiện biến đổi mang tính lịch sử, tạo dựng lại mang tính hệ thống, cấu trúc lại mang tính chỉnh thể.

Trung ương Đảng nhận thức sâu sắc rằng, mở cửa mang lại tiến bộ, bế quan ắt sẽ lạc hậu. Phát triển của nước ta muốn giành được ưu thế, chủ động, tương lai, cần phải thuận theo toàn cầu hóa kinh tế, dựa vào ưu thế thị trường quy mô siêu lớn của nước ta, thực thi chiến lược mở cửa tích cực chủ động hơn. Nước ta kiên trì cùng bàn, cùng xây dựng, cùng chia sẻ, thúc đẩy phát triển chất lượng cao cùng xây dựng “Một vành đai một con đường”, thúc đẩy một loạt dự án hợp tác liên quan phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh của các nước dọc tuyến, xây dựng con đường hòa bình, con đường phồn vinh, con đường mở cửa, con đường xanh, con đường sáng tạo, con đường văn minh, khiến cùng xây dựng “Một vành đai, một con đường” trở thành sản phẩm công quốc tế và nền tảng hợp tác quốc tế được thế giới hoan nghênh. Nước ta kiên trì mở cửa đối nội và đối ngoại thúc đẩy lẫn nhau, kết hợp tốt hơn “du nhập” và “đi ra nước ngoài”, thúc đẩy tự do hóa, tiện lợi hóa thương mại và đầu tư, kiến tạo mạng lưới khu thương mại tự do tiêu chuẩn cao hướng ra toàn cầu, xây dựng khu thương mại tự do thí điểm và Cảng thương mại tự do Hải Nam, thúc đẩy mở cửa loại hình cơ chế như quy tắc, quy chế, quản lý, tiêu chuẩn v.v, hình thành bố cục mở cửa đối ngoại với phạm vi lớn hơn, lĩnh vực rộng hơn, tầng nấc sâu hơn, xây dựng hệ thống kinh tế loại hình mở cùng có lợi cùng thắng, đa nguyên cân bằng, an toàn hiệu quả cao, không ngừng tăng cường ưu thế mới của Trung Quốc trong hợp tác và cạnh tranh kinh tế quốc tế.

Kể từ Đại hội 18 đến nay, Đảng không ngừng thúc đẩy sâu sắc cải cách toàn diện đi vào chiều sâu và bề rộng, chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc càng thêm chín muồi định hình, trình độ hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị nhà nước không ngừng được nâng cao, sự nghiệp của Đảng và nhà nước toát lên sức sống mới.

V/ Về xây dựng chính trị

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng lãnh đạo nhân dân kiên trì con đường phát triển chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, phát triển dân chủ xã hội chủ nghĩa, thu được tiến triển to lớn. Từ những thành công và thất bại trong phát triển chính trị trong và ngoài nước, Đảng nhận thức sâu sắc rằng kiên định tự tin chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc trước tiên phải kiên định tự tin đối với chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, xây dựng nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, phát triển văn minh chính trị xã hội chủ nghĩa, cần phải khiến chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc ăn sâu bén rễ vào xã hội Trung Quốc, sao chép rập khuôn chế độ chính trị nước khác là không ổn, thậm chí còn sẽ mai táng tiền đồ vận mệnh của đất nước. Cần phải kiên trì sự thống nhất hữu cơ giữa lãnh đạo của Đảng với nhân dân làm chủ và quản lý đất nước theo pháp luật, tích cực phát triển dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, kiện toàn hệ thống chế độ nhân dân làm chủ toàn diện, rộng rãi, kết nối hữu cơ, xây dựng kênh dân chủ đa dạng, thông suốt, có trật tự, phong phú hình thức dân chủ, mở rộng sự tham gia chính trị có trật tự của đông đảo nhân dân trong các tầng nấc, các lĩnh vực, khiến chế độ các mặt và quản lý đất nước thể hiện tốt hơn ý chí của nhân dân, đảm bảo quyền và lợi ích của nhân dân, khơi dậy sáng tạo của nhân dân. Cần phải cảnh giác và đề phòng sự tác động xói mòn của các luồng tư tưởng chính trị như cái gọi là “chính trị lập hiến”, đa đảng thay phiên cầm quyền, “tam quyền phân lập” của phương Tây.

Hội nghị Trung ương 4 khoá 19 của Đảng tập trung vào cầm quyền lâu dài của Đảng và ổn định lâu dài của nhà nước, quy hoạch bức tranh tổng thể đối với việc kiên trì và hoàn thiện chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị nhà nước, trọng điểm bố trí việc kiên trì và hoàn thiện chế độ căn bản, chế độ cơ bản, chế độ quan trọng nâng đỡ chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc. Trung ương Đảng nhấn mạnh, cần phải kiên trì vị thế chủ thể của nhân dân, đảm bảo nhân dân thực hành bầu cử dân chủ, hiệp thương dân chủ, quyết sách dân chủ, quản lý dân chủ, giám sát dân chủ theo pháp luật. Đảng kiên trì và hoàn thiện chế độ đại hội đại biểu nhân dân, ủng hộ và đảm bảo nhân dân thi hành quyền lực của nhà nước thông qua đại hội đại biểu nhân dân, ủng hộ và đảm bảo đại hội đại biểu nhân dân thi hành quyền lập pháp, quyền giám sát, quyền quyết định, quyền bổ nhiệm và bãi nhiệm theo pháp luật, quả quyết điều tra xử lý hành vi hối lộ bầu cử, bảo vệ uy tín và tôn nghiêm của chế độ đại hội đại biểu nhân dân, phát huy vai trò chế độ chính trị căn bản của chế độ đại hội đại biểu nhân dân. Đảng kiên trì và hoàn thiện chế độ hợp tác đa đảng và hiệp thương chính trị dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc, hoàn thiện các chế độ như Trung ương các đảng phái dân chủ thực hiện giám sát chuyên môn về tình hình bố trí, quán triệt, thực hiện các quyết sách quan trọng, trực tiếp nêu ý kiến với Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc v.v, tăng cường xây dựng chế độ cơ cấu hiệp thương chuyên môn của Chính hiệp nhân dân, thúc đẩy hiệp thương dân chủ xã hội chủ nghĩa phát triển rộng rãi, nhiều tầng nấc, chế độ hóa, hình thành hệ thống hiệp thương dân chủ đặc sắc Trung Quốc. Đảng kiên trì củng cố chính quyền cơ sở, hoàn thiện chế độ dân chủ ở cơ sở, hoàn thiện chế độ công khai các công việc hành chính, đảm bảo quyền được biết, quyền được tham gia, quyền phát biểu và quyền giám sát của nhân dân. Thể theo nguyên tắc kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên trì lấy nhân dân làm trung tâm, kiên trì ưu hóa, nhịp nhàng, hiệu quả cao, kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, sâu sắc cải cách cơ quan của Đảng và nhà nước toàn diện, thực hiện cấu trúc lại mang tính hệ thống, chỉnh thể chức năng cơ cấu của Đảng và nhà nước. Đảng kiên trì và hoàn thiện chế độ khu vực dân tộc tự trị, kiên định bất di bất dịch đi con đường đúng đắn giải quyết vấn đề dân tộc đặc sắc Trung Quốc, kiên trì coi củng cố vững chắc ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa làm sợi chỉ xuyên suốt trong công tác dân tộc của Đảng, xác lập phương lược của Đảng về quản lý Tây Tạng, Tân Cương trong thời đại mới, củng cố và phát triển quan hệ dân tộc xã hội chủ nghĩa bình đẳng, đoàn kết, tương trợ lẫn nhau, hài hòa, thúc đẩy các dân tộc cùng đoàn kết phấn đấu, phát triển phồn thịnh. Đảng kiên trì phương châm cơ bản trong công tác tôn giáo, kiên trì định hướng Trung Quốc hóa tôn giáo của nước ta, tích cực dẫn dắt tôn giáo thích ứng với xã hội xã hội chủ nghĩa. Hoàn thiện bố cục công tác mặt trận thống nhất lớn, cố gắng tìm kiếm ước số chung lớn nhất, vẽ vòng tròn đồng tâm lớn nhất, hội tụ sức mạnh bàng bạc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Thúc đẩy cải cách đổi mới công tác đoàn thể nhân dân và tổ chức quần chúng, phát huy tốt hơn vai trò của các đoàn thể nhân dân và tổ chức quần chúng như công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản, Hội liên hiệp phụ nữ v.v. xoay quanh tăng cường tính chính trị, tính tiên tiến, tính quần chúng, chúng ta đặt việc đảm bảo quyền sống, quyền phát triển của nhân dân lên vị trí hàng đầu trong thúc đẩy sự nghiệp nhân quyền phát triển toàn diện.

Kể từ Đại hội 18 đến nay, nước ta thúc đẩy toàn diện chế độ hóa, quy phạm hoá, trình tự hóa nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính ưu việt của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc được phát huy tốt hơn, cục diện chính trị sống động, hoạt bát, ổn định, đoàn kết được củng cố và phát triển.

VI/ Về quản lý đất nước theo pháp luật

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật, không ngừng thúc đẩy xây dựng pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Bên cạnh đó, các vấn đề như có luật không dựa, hành pháp không nghiêm, tư pháp không công bằng, vi phạm pháp luật không bị truy cứu v.v. tồn tại nghiêm trọng, hủ bại tư pháp thỉnh thoảng xảy ra, một số nhân viên hành pháp, tư pháp không tuân thủ pháp luật vì lợi ích riêng tư, thậm chí làm ô dù cho phần tử tội phạm, làm tổn hại nghiệm trọng uy tín của pháp quyền, ảnh hưởng nghiêm trọng tới công bằng chính nghĩa của xã hội. Đảng nhận định quyền lực là một con dao “hai lưỡi”, thi hành quyền lực theo pháp luật pháp quy có thể mang lại hạnh phúc cho nhân dân, vi phạm pháp luật pháp quy ắt sẽ hại nước hại dân. Trung ương Đảng nhấn mạnh, pháp trị hưng thịnh thì đất nước hưng thịnh, pháp trị suy tàn thì đất nước rối loạn; quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện là đòi hỏi bản chất và đảm bảo quan trọng của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, là một cuộc cách mạng sâu sắc về quản lý đất nước; kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật trước hết phải kiên trì quản lý đất nước theo Hiến pháp, kiên trì cầm quyền theo pháp luật trước hết phải kiên trì cầm quyền theo Hiến pháp. Cần phải kiên trì con đường pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, quán triệt lý luận pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, kiên trì cùng thúc đẩy quản lý đất nước theo pháp luật, cầm quyền theo pháp luật, quản lý nhà nước theo pháp luật, kiên trì xây dựng nhất thể hóa nhà nước pháp quyền, chính phủ pháp quyền, xã hội pháp quyền, tăng cường toàn diện ý thức và năng lực tôn trọng pháp luật, học tập pháp luật, tuân thủ pháp luật, vận dụng pháp luật của toàn xã hội.

Hội nghị Trung ương 4 khóa 18 và Hội nghị Trung ương về công tác quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện của Đảng nghiên cứu chuyên đề về vấn đề quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, đã đưa ra thiết kế thượng tầng và bố trí quan trọng về lập pháp khoa học, hành pháp nghiêm minh, tư pháp công bằng, toàn dân tuân thủ pháp luật, trù tính chung thúc đẩy xây dựng hệ thống quy phạm pháp luật, hệ thống thực thi pháp quyền, hệ thống giám sát pháp quyền, hệ thống đảm bảo pháp quyền và hệ thống pháp luật, pháp quy trong Đảng.

Đảng nhấn mạnh nền tảng rộng rãi nhất, sâu đậm nhất của việc quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện là nhân dân, cần phải lồng ghép việc thể hiện lợi ích của nhân dân, phản ánh nguyện vọng của nhân dân, bảo vệ quyền và lợi ích của nhân dân, tăng thêm phúc lợi cho nhân dân vào các lĩnh vực và cả quá trình trong quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, đảm bảo và thúc đẩy công bằng, chính nghĩa của xã hội, cố gắng để quần chúng nhân dân đều cảm nhận được sự công bằng chính nghĩa trong mỗi một chế độ pháp luật, mỗi một quyết định hành pháp, mỗi một vụ án tư pháp. Đảng lãnh đạo kiện toàn thể chế cơ chế đảm bảo Hiến pháp được thực hiện toàn diện, xác lập chế độ tuyên thệ trước Hiến pháp, tôn vinh tinh thần pháp quyền xã hội chủ nghĩa, nâng cao năng lực thi hành chức trách theo pháp luật của cơ quan nhà nước, nâng cao năng lực áp dụng tư duy pháp quyền và phương thức pháp quyền giải quyết vấn đề, thúc đẩy phát triển của cán bộ lãnh đạo các cấp, tăng cường ý thức pháp quyền của toàn xã hội. Thông qua nhiều bộ luật như Hiến pháp sửa đổi, ấn định bộ luật Dân sự, luật đầu tư nước ngoài, luật an ninh quốc gia, luật giám sát, sửa đổi nhiều bộ luật như luật lập pháp, luật quốc phòng, luật bảo vệ môi trường v.v, tăng cường lập pháp của các lĩnh vực trọng điểm, lĩnh vực mới nổi, lĩnh vực có yếu tố nước ngoài, đẩy nhanh hoàn thiện hệ thống pháp luật xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc lấy Hiến pháp làm hạt nhân. Đảng lãnh đạo sâu sắc cải cách thể chế tư pháp với trọng điểm là cơ chế trách nhiệm tư pháp, thúc đẩy sâu sắc cải cách toàn diện lĩnh vực chính trị và pháp luật, tăng cường giám sát và ràng buộc đối với các hoạt động hành pháp, tư pháp, triển khai chấn chỉnh giáo dục đội ngũ chính trị và pháp luật, uốn nắn các vụ án oan sai theo pháp luật, trừng trị nghiêm khắc hủ bại hành pháp tư pháp, đảm bảo công bằng, liêm khiết, hiệu quả cao, uy tín của hành pháp, tư pháp.

Kể từ Đại hội 18 đến nay, hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc không ngừng được kiện toàn, xây dựng Trung Quốc pháp quyền cất bước đi vững chắc, vai trò đảm bảo củng cố căn bản, ổn định dự báo, lợi ích lâu dài của pháp quyền được tiếp tục phát huy, năng lực vận dụng pháp quyền để lãnh đạo và quản lý đất nước của Đảng được tăng cường rõ rệt.

VII/ Về xây dựng văn hóa

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng kiên trì nắm vững nắm chặt văn minh vật chất và văn minh tinh thần, thúc đẩy văn hóa xã hội chủ nghĩa phát triển phồn vinh, đã chấn phấn tinh thần dân tộc, ngưng tụ sức mạnh dân tộc. Trong khi đó, những luồng tư tưởng sai lầm như chủ nghĩa tiền bạc, chủ nghĩa hưởng lạc, chủ nghĩa cá nhân cực đoan và chủ nghĩa hư vô lịch sử thỉnh thoảng xuất hiện, dư luận trên mạng thực hư lẫn lộn, một số cán bộ lãnh đạo lập trường chính trị mơ hồ, thiếu tinh thần đấu tranh, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tư tưởng của người dân và môi trường dư luận xã hội. Đảng nắm bắt chính xác xu hướng tư tưởng văn hóa va chạm lẫn nhau trong phạm vi thế giới, quan niệm tư tưởng xã hội nước ta thay đổi sâu sắc, nhấn mạnh công tác ý thức hệ là công tác đúc hồn cho quốc gia và dân tộc, tự tin văn hóa là niềm tự tin nền tảng hơn, rộng rãi hơn, sâu đậm hơn, là sức mạnh cơ bản nhất, sâu sắc nhất, lâu bền nhất trong phát triển của một quốc gia, một dân tộc, không có tự tin văn hóa cao độ, không có sự phồn thịnh của văn hóa thì không có sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Cần phải kiên trì định hướng công tác lấy nhân dân làm trung tâm, giương cao ngọn cờ, hội tụ lòng dân, đào tạo người mới, chấn hưng văn hóa, thể hiện hình ảnh, nắm chặt quyền lãnh đạo công tác ý thức hệ, xây dựng ý thứ hệ xã hội chủ nghĩa có sức gắn kết và sức dẫn dắt lớn mạnh, xây dựng cường quốc văn hóa xã hội chủ nghĩa, khơi dậy sức sống sáng tạo đổi mới văn hóa của toàn dân tộc, hun đúc tốt hơn tinh thần Trung Quốc, giá trị Trung Quốc, sức mạnh Trung Quốc, củng cố nền tảng tư tưởng chung đoàn kết phấn đấu của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc trong cả nước.

Đảng dốc sức giải quyết vấn đề suy yếu sự lãnh đạo của Đảng trong lĩnh vực ý thức hệ, có lập có phá, gạn đục khơi trong, đưa ra sự bố trí về rất nhiều vấn đề mang tính định hướng, tính chiến lược trong lĩnh vực ý thức hệ, xác lập và kiên trì chế độ căn bản chủ nghĩa Mác có vị thế chỉ đạo trong lĩnh vực ý thức hệ, kiện toàn cơ chế trách nhiệm công tác ý thức hệ, thúc đẩy toàn Đảng nắm bắt công tác tuyên truyền tư tưởng, có trách nhiệm, chịu trách nhiệm, gánh vác trách nhiệm trong công tác tư tưởng tuyên truyền, dám nắm bắt, dám quản lý, dám đấu tranh, dứt khoát phản đối và tẩy chay các quan điểm sai lầm. Đảng bắt tay tăng cường công tác tuyên truyền tư tưởng từ uốn nắn chỉnh sửa từ đầu nguồn, triệu tập hội nghị công tác tuyên truyền tư tưởng toàn quốc, lần lượt triệu tập các cuộc tọa đàm về công tác văn hóa nghệ thuật, công tác báo chí dư luận của Đảng, công tác an ninh mạng và tin học hóa, công tác khoa học xã hội triết học và hội nghị công tác chính trị tư tưởng các trường đại học và cao đẳng toàn quốc, đã trình bày rõ nguyên tắc lập trường về một loạt vấn đề mang tính căn bản, làm rõ phải trái của lý luận, hiệu chỉnh định hướng công tác, lĩnh vực văn hóa tư tưởng không ngừng phát triển theo hướng tốt và tích cực. Thúc đẩy vũ trang cho toàn Đảng, giáo dục nhân dân, chỉ đạo thực tiễn bằng lý luận sáng tạo của Đảng, sâu sắc nghiên cứu và xây dựng lý luận chủ nghĩa Mác, thúc đẩy xây dựng hệ thống bộ môn khoa học, hệ thống học thuật, hệ thống tiếng nói của khoa học xã hội triết học đặc sắc Trung Quốc. Coi trọng cao độ xây dựng và sáng tạo biện pháp truyền thông, thúc đẩy phát triển hội tụ các phương tiện truyền thông, nâng cao sức truyền bá, sức dẫn dắt, sức ảnh hưởng và tín nhiệm của dư luận báo chí. Trung ương Đảng nêu rõ, không vượt qua được thách thức của mạng In-tơ-nét thì không thể vượt qua thách thức cầm quyền lâu dài. Đảng coi trọng cao độ mạng In-tơ-nét, một mặt trận chính, chiến trường chính, tuyến đầu trong đấu tranh ý thức hệ, kiện toàn thể chế lãnh đạo và quản lý mạng In-tơ-nét, kiên trì quản lý, trị lý mạng In-tơ-nét theo pháp luật, tạo không gian mạng In-tơ-nét trong sạch.

Đảng kiên trì dẫn dắt xây dựng văn hóa bằng giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa, chú trọng vun gốc đúc hồn bằng văn hóa tiên tiến, văn hóa cách mạng xã hội chủ nghĩa, văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, triển khai rộng rãi giáo dục tuyên truyền chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc và Giấc mơ Trung Quốc, thúc đẩy bình thường hóa, cơ chế hóa giáo dục lý tưởng và niềm tin, hoàn thiện hệ thống công tác chính trị tư tưởng, xây dựng kiện toàn cơ chế tuyên dương, trao vinh dự cho những người có đóng góp to lớn cho Đảng và nhà nước, thiết lập Ngày tưởng niệm liệt sĩ, sâu sắc tạo dựng văn minh tinh thần mang tính quần chúng, xây dựng trung tâm thực tiễn văn minh thời đại mới, thúc đẩy xây dựng nước lớn loại hình học tập. Thúc đẩy học tập lịch sử Đảng, lịch sử nước Trung Quốc mới, lịch sử cải cách mở cửa, lịch sử phát triển chủ nghĩa xã hội, hoàn thành xây dựng Bảo tàng Lịch sử Đảng Cộng sản Trung Quốc, triển khai các hoạt động chào mừng 100 năm thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc, 70 năm thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, 90 năm thành lập quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc, 40 năm cải cách mở cửa và kỷ niệm 70 năm cuộc kháng chiến chống Nhật của nhân dân Trung Quốc và chiến tranh chống phát-xích của thế giới giành thắng lợi, 70 năm quân tình nguyện nhân dân Trung Quốc viện trợ Triều Tiên chống Mỹ, đã thể hiện mạnh mẽ ý Đảng, lòng dân, uy tín quốc gia, quân đội, cất lên giai điệu chính, tôn vinh năng lượng tích cực trong toàn xã hội. Đảng kiên trì đặt hiệu quả xã hội lên vị trí hàng đầu, sự thống nhất giữa hiệu quả xã hội và hiệu quả kinh tế, thúc đẩy sự nghiệp văn hóa và công nghiệp văn hóa phát triển toàn diện, phồn vinh sáng tác văn học nghệ thuật, hoàn thiện hệ thống phục vụ văn hóa công chúng, cung cấp món ăn tinh thần nhiều hơn, tốt hơn cho nhân dân.

Trung ương Đảng nhấn mạnh, văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa là thế mạnh nổi bật của dân tộc Trung Hoa, là nền tảng cho chúng ta đứng vững trong sự va chạm giữa các nền văn hóa thế giới, cần phải kế thừa và phát huy tốt kết hợp điều kiện thời đại mới. Chúng ta thực thi công trình kế thừa và phát triển văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, thúc đẩy chuyển hóa sáng tạo, phát triển đổi mới văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, tăng cường ý thức bảo tồn cổ vật của toàn xã hội, tăng thêm cường độ bảo tồn di sản văn hóa. Đẩy mạnh xây dựng năng lực truyền bá quốc tế, kể tốt câu chuyện Trung Quốc, câu chuyện Đảng Cộng sản Trung Quốc với thế giới, truyền bá tốt tiếng nói Trung Quốc, thúc đẩy giao lưu và tham khảo giữa các nền văn minh nhân loại, thực lực mềm văn hóa quốc gia, tầm ảnh hưởng của văn hóa Trung Quốc được nâng cao rõ rệt.

Kể từ Đại hội 18 đến nay, tình hình trong lĩnh vực ý thức hệ của nước ta có sự chuyển biến mang tính toàn cục, căn bản, tự tin văn hóa của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước tăng rõ rệt, sức gắn kết và sức cuốn hút của toàn xã hội được nâng cao mạnh mẽ, cung cấp sự đảm bảo tư tưởng kiên cường và sức mạnh tinh thần lớn mạnh cho mở ra bố cục mới sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới.

VIII/ Về xây dựng xã hội

Sau khi cải cách mở cửa, đời sống của nhân dân Trung Quốc được cải thiện rõ rệt, quản trị xã hội được cải tiến rất lớn. Bên cạnh đó, cùng với sự phát triển của thời đại và tiến bộ xã hội, ao ước đối với cuộc sống tốt đẹp của nhân dân ngày càng mạnh mẽ, đòi hỏi về các mặt dân chủ, pháp quyền, công bằng, chính nghĩa, an toàn, môi trường v.v, ngày một gia tăng. Trung ương Đảng nhấn mạnh, ao ước đối với cuộc sống tốt đẹp của nhân dân chính là mục tiêu phấn đấu của Đảng, tăng cường phúc lợi, an sinh xã hội là yêu cầu bản chất kiên trì lập Đảng vì công, cầm quyền vì dân của Đảng, để nhân dân có cuộc sống tốt đẹp là điểm xuất phát và điểm tựa trong mọi công việc của Đảng, bù lấp mảng yếu an sinh xã hội, giải quyết tốt những vấn đề gấp gáp, khó khăn, lo âu, mong đợi của quần chúng nhân dân là nhiệm vụ bức xúc trong xây dựng xã hội. Cần phải tăng cường xây dựng xã hội lấy đảm bảo và cải thiện dân sinh làm trọng điểm, dốc sức mà làm, gắng sức mà làm, làm hết việc này đến việc kia, hết năm này đến năm khác, tiếp tục dốc sức đảm bảo trẻ thơ được chăm sóc, người học có trường, lao động có thù lao, ốm đau được khám chữa, người ở có nhà, người già được chăm sóc, nhóm người yếu thế được hỗ trợ, tăng cường và đổi mới quản trị xã hội, khiến cảm giác được hưởng, hạnh phúc, an toàn của nhân dân đầy đủ hơn, đảm bảo hơn, bền vững hơn.

Đảng nhận định khá giả hay không, mấu chốt là ở bà con; cuộc chiến công kiên thoát nghèo là nhiệm vụ tối thiểu trong việc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, chỉ có đánh thắng cuộc chiến công kiên thoát nghèo mới có thể đảm bảo hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, thực hiện mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ nhất; cần phải áp dụng các biện pháp siêu thường thực thi công trình công kiên thoát nghèo với quyết tâm lớn hơn, tư duy chính xác hơn, biện pháp mạnh mẽ hơn. Đảng kiên trì thoát nghèo chính xác, xác lập mục tiêu công tác không phải lo ăn, lo mặc và giáo dục bắt buộc, y tế cơ bản, an toàn nhà ở được đảm bảo, thực thi cơ chế trách nhiệm kiểu “quân lệnh”, huy động sức mạnh toàn Đảng, toàn quốc, toàn xã hội đồng tâm hiệp lực, xuất quân tinh nhuệ, đột phá những thành lũy kiên cố nhất, giải quyết những vấn đề nan giải nhất, tổ chức thực thi cuộc chiến công kiên thoát nghèo quy mô lớn nhất, cường độ mạnh nhất trong lịch sử loài người, hình thành tinh thần công kiên thoát nghèo vĩ đại. Kể từ Đại hội 18 đến nay, 832 huyện nghèo trong cả nước toàn bộ bỏ mũ nghèo, 128.000 thôn nghèo thoát nghèo, gần 100 triệu dân số nghèo ở nông thôn thực hiện thoát nghèo, hoàn thành trước thời hạn 10 năm mục tiêu giảm nghèo của Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững của Liên Hợp Quốc, giải quyết vấn đề nghèo cùng cực mang tính lịch sử, tạo nên kỳ tích trong lịch sử giảm nghèo của nhân loại.

Năm 2020, đối diện với dịch Covid-19 bùng phát bất ngờ, Trung ương Đảng quả quyết đưa ra quyết sách, ứng phó bình tĩnh, kiên trì nhân dân trên hết, sự sống trên hết, đề ra yêu cầu chung là kiên định niềm tin, chung lưng đấu cật, phòng chống và điều trị khoa học, áp dụng biện pháp chính xác, triển khai chiến tranh nhân dân, chiến tranh tổng thể, chiến tranh ngăn chặn về phòng chống dịch bệnh, bố trí tường tận cuộc chiến bảo vệ Vũ Hán, cuộc chiến bảo vệ tỉnh Hồ Bắc, tập trung sức mạnh cả nước thực thi cuộc cứu viện sự sống với quy mô chưa từng có, trước sau như một thận trọng nắm chắc “ngăn chặn ngoại nhập, phòng chống tái bùng phát trong nước”, kiên trì trù tính chung phòng chống dịch bệnh và phát triển kinh tế-xã hội, bảo vệ tối đa an toàn tính mạng và sức khỏe của nhân dân, dẫn đầu toàn cầu kiểm soát dịch bệnh, khôi phục làm việc và sản xuất, khôi phục phát triển kinh tế-xã hội, thu được thành quả chiến lược to lớn trong cuộc chiến chống dịch, đã hun đúc tinh thần chống dịch vĩ đại.

Để đảm bảo và cải thiện dân sinh, Đảng kiên trì tư duy giữ vững vạch đỏ, nêu bật trọng điểm, hoàn thiện chế độ, dẫn dắt dự báo, đưa ra hàng loạt biện pháp quan trọng về mặt phân phối thu nhập, việc làm, giáo dục, an sinh xã hội, y tế chăm sóc sức khỏe, đảm bảo nhà ở v.v, chú trọng xây dựng dân sinh mang tính ưu đãi phổ quát, tính nền tảng, tính tối thiểu, thúc đẩy đồng đều hóa dịch vụ công cơ bản. Chúng ta cố gắng xây dựng hệ thống phân phối thu nhập thể hiện hiệu quả, thúc đẩy công bằng, điều tiết thu nhập quá cao, xóa sổ thu nhập trái phép, tăng thu nhập cho nhóm người có thu nhập thấp, mở rộng vững chắc nhóm người có thu nhập trung bình, thúc đẩy hình thành bố cục phân phối hình bầu dục, tăng trưởng thu nhập của cư dân cơ bản đồng bộ với tăng trưởng kinh tế, mức tăng thu nhập của cư dân nông thôn nhanh hơn cư dân thành thị. Thực thi chính sách ưu tiên việc làm, thúc đẩy thực hiện việc làm đầy đủ hơn, chất lượng cao hơn. Quán triệt toàn diện phương châm giáo dục của Đảng, ưu tiên phát triển sự nghiệp giáo dục, xác định rõ nhiệm vụ căn bản của giáo dục là đạo đức trồng người, đào tạo người xây dựng và người kế thừa chủ nghĩa xã hội phát triển toàn diện đức, trí, thể, mỹ, lao, sâu sắc cải cách đổi mới giáo dục và dạy học, thúc đẩy công bằng và nâng cao chất lượng, thúc đẩy giáo dục bắt buộc phát triển cân bằng và nhất thể hóa giữa thành thị và nông thôn, thúc đẩy toàn diện giáo dục dạy học bằng ngôn ngữ văn tự thông dụng quốc gia, quy phạm cơ cấu đào tạo ngoại khóa, tích cực phát triển giáo dục hướng nghiệp, thúc đẩy giáo dục đại học và cao đẳng phát triển theo kiểu nội hàm, thúc đẩy xây dựng cường quốc về giáo dục, làm tốt giáo dục để nhân dân hài lòng. Nước ta hoàn thành xây dựng hệ thống an sinh xã hội quy mô lớn nhất thế giới, 1 tỷ 20 triệu người có bảo hiểm dưỡng lão cơ bản, 1 tỷ 360 triệu người có bảo hiểm y tế cơ bản. Thúc đẩy xây dựng Trung Quốc khỏe mạnh toàn diện, kiên trì phương châm lấy dự phòng làm chính, sâu sắc cải cách thể chế y tế y dược, dẫn dắt trọng tâm công tác y tế chăm sóc sức khỏe xuống cơ sở, nguồn lực xuống cơ sở, thúc đẩy kịp thời việc hoàn thiện thể chế cơ chế phòng chống và kiểm soát dịch bệnh nghiêm trọng, kiện toàn hệ thống quản lý ứng phó khẩn cấp y tế công cộng quốc gia, thúc đẩy kế thừa và phát triển sáng tạo Đông y, Đông dược, kiện toàn hệ thống dịch vụ y tế công cộng che phủ toàn bộ thành thị và nông thôn. Đẩy mạnh xây dựng cường quốc về thể thao, triển khai rộng rãi hoạt động rèn luyện thân thể toàn dân, ra sức tôn vinh tinh thần thể thao Trung Hoa. Tăng cường nghiên cứu chiến lược phát triển dân số, tích cực ứng phó dân số già hóa, đẩy nhanh xây dựng hệ thống dịch vụ dưỡng lão, điều chỉnh ưu hóa chính sách sinh đẻ, thúc đẩy dân số phát triển cân bằng lâu dài. Chú trọng xây dựng gia đình, gia giáo, gia phong, đảm bảo quyền lợi của phụ nữ và trẻ em. Đẩy nhanh phát triển sự nghiệp người khuyết tật. Kiên trì định vị nhà là để ở chứ không phải dùng để đầu cơ trục lợi, đẩy mạnh xây dựng chế độ nguồn cung nhà ở bằng nhiều chủ thể thị trường, đảm bảo bằng nhiều kênh, thúc đẩy cả thuê lẫn mua, tăng cường đầu tư xây dựng nhà ở chính sách, điều kiện nhà ở của cư dân thành thị và nông dân được cải thiện rõ rệt.

Đảng tập trung vào giữ gìn đất nước ổn định lâu dài, nhân dân an cư lạc nghiệp, xây dựng Trung Quốc bình an trình độ cao, hoàn thiện hệ thống quản trị xã hội, kiện toàn hệ thống quản trị ở cơ sở thành thị và nông thôn kết hợp tự trị, pháp trị, đức trị dưới sự lãnh đạo của tổ chức Đảng, thúc đẩy trọng tâm quản trị xã hội chuyển dịch xuống cơ sở, xây dựng chế độ quản trị xã hội cùng xây dựng, cùng quản trị, cùng chia sẻ, xây dựng cộng đồng quản trị xã hội người người có trách nhiệm, người người làm tròn trách nhiệm, người người cùng chia sẻ. Tăng cường công tác phòng chống, giảm nhẹ, cứu trợ thiên tai và an toàn lao động, tăng cường xây dựng hệ thống và năng lực quản lý ứng phó khẩn cấp quốc gia. Kiên trì và phát triển “kinh nghiệm Phong Kiều” thời đại mới, kiên trì quản trị hệ thống, quản trị theo pháp luật, quản trị tổng hợp, quản trị từ đầu nguồn, hoàn thiện chế độ tiếp dân, kiện toàn cơ chế tổng hợp dự phòng, hóa giải, xử lý đa dạng mâu thuẫn và tranh chấp xã hội, tăng cường quản trị tổng hợp trị an xã hội, triển khai cuộc đấu tranh triệt phá thế lực xã hội đen, đầu gấu, kiên quyết trừng trị cán bộ, đảng viên dung túng, bao che thậm chí làm ô dù cho thế lực xã hội đen, đầu gấu, đề phòng và tấn công khủng bố bạo lực, tội phạm mạng In-tơ-nét kiểu mới, tội phạm xuyên biên giới.

Kể từ Đại hội 18 đến nay, việc xây dựng xã hội của nước ta được tăng cường toàn diện, đời sống nhân dân được cải thiện toàn diện, trình độ xã hội hóa, pháp trị hóa, thông minh hóa, chuyên môn hóa quản trị xã hội được nâng cao với mức lớn, đã phát triển cục diện tốt đẹp nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định có trật tự, viết tiếp kỳ tích xã hội ổn định lâu dài.

IX/ Về xây dựng văn minh sinh thái

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng ngày càng chú trọng bảo vệ môi trường sinh thái. Trong khi đó, việc xây dựng văn minh sinh thái vẫn là một mảng yếu rõ nét, các vấn đề như sự ràng buộc về môi trường tài nguyên có xu hướng căng thẳng, hệ thống sinh thái thoái hóa v.v. ngày càng nổi cộm, đặc biệt là các loại ô nhiễm môi trường, phá hoại sinh thái có xu hướng xảy ra thường xuyên, trở thành nỗi đau của đất, nỗi đau của dân sinh. Nếu không nhanh chóng xoay chuyển xu thế xấu đi của môi trường sinh thái ắt sẽ phải trả giá cực kỳ đắt đỏ. Trung ương Đảng nhấn mạnh, xây dựng văn minh sinh thái là kế sách căn bản liên quan đến sự phát triển bền vững của dân tộc Trung Hoa, bảo vệ môi trường sinh thái chính là bảo vệ sức sản xuất, cải thiện môi trường sinh thái chính là phát triển sức sản xuất, quyết không đánh đổi tăng trưởng kinh tế nhất thời bằng cái giá hy sinh môi trường. Cần phải kiên trì quan điểm non xanh nước biếc chính là rừng vàng biển bạc, kiên trì bảo vệ nhất thể hóa và quản trị hệ thống núi, sông, rừng, đồng ruộng, hồ ao, đồng cỏ, sa mạc, bảo vệ môi trường sinh thái như bảo vệ đôi mắt của mình, đối xử với môi trường sinh thái như đối xử với sự sống, thúc đẩy một cách tự giác hơn phát triển xanh, tuần hoàn, các bon thấp, kiên trì đi con đường phát triển văn minh sản xuất phát triển, cuộc sống sung túc, sinh thái tốt đẹp.

Đảng dốc sức toàn diện từ tư tưởng, pháp luật, thể chế, tổ chức, tác phong, tăng cường bảo vệ môi trường sinh thái đa phương hóa, đa dạng hóa, xuyên suốt vùng miền và quá trình, thúc đẩy hoạch định vạch đỏ bảo vệ sinh thái, vạch tối thiểu chất lượng môi trường, mức trần sử dụng tài nguyên, triển khai một loạt công tác mang tính căn bản, tính sáng tạo, tính lâu dài, Đảng tổ chức thực thi chiến lược khu chức năng chủ thể, xây dựng kiện toàn các cơ chế như cơ chế quyền sở hữu tài sản tài nguyên thiên nhiên, cơ chế khai thác và bảo vệ không gian đất đai, cơ chế đánh giá sát hạch và cơ chế truy cứu trách nhiệm theo mục tiêu xây dựng văn minh sinh thái, cơ chế đền bù sinh thái, cơ chế trưởng sông, trưởng hồ, cơ chế trưởng rừng, cơ chế “Đảng và chính quyền cùng gánh vác trách nhiệm” và “một cương vị hai trách nhiệm” trong bảo vệ môi trường v.v, xây dựng sửa đổi pháp luật và quy định liên quan. Ưu hóa bố cục khai thác và bảo vệ không gian đất đai, xây dựng hệ thống khu bảo tồn thiên nhiên lấy công viên quốc gia làm chủ thể, tiếp tục triển khai hành động phủ xanh đất đai quy mô lớn, tăng cường bảo vệ sinh thái và trị lý hệ thống các con sông lớn và hồ ao, đất ngập nước cũng như vành đai bờ biển quan trọng, tăng cường bảo vệ và phục hồi hệ thống sinh thái, tăng cường bảo tồn tính đa dạng sinh học, thúc đẩy hình thành bố cục không gian, kết cấu công nghiệp, phương thức sản xuất, sinh hoạt tiết kiệm tài nguyên và bảo vệ môi trường. Đảng lãnh đạo tập trung sức lực đánh thắng cuộc chiến công kiên phòng chống và trị lý ô nhiễm, đi sâu thực thi ba chương trình hành động phòng chống và trị lý ô nhiễm không khí, nước, thổ nhưỡng, đánh thắng cuộc chiến bảo vệ trời xanh, nước biếc, đất sạch, triển khai chấn chỉnh và trị lý môi trường sống ở nông thôn, cấm hoàn toàn nhập khẩu “rác từ nước ngoài”. Triển khai giám sát, thanh tra Trung ương về bảo vệ môi trường sinh thái, kiên quyết điều tra và xử lý một loạt vụ án điển hình nghiêm trọng phá hoại môi trường sinh thái, giải quyết một loạt vấn đề môi trường nổi bật mà quần chúng nhân dân phản ánh mạnh mẽ. Nước ta tích cực tham gia trị lý môi trường và khí hậu toàn cầu, đưa ra cam kết trịnh trọng phấn đấu thực hiện lượng khí thải các-bon đạt đỉnh trước năm 2030, trung hòa các bon trước năm 2060, thể hiện sự đảm đương của một nước lớn có tinh thần trách nhiệm.

Kể từ Đại hội 18 đến nay, Trung ương Đảng nắm bắt xây dựng văn minh sinh thái với cường độ chưa từng có, tính tự giác và tính chủ động thúc đẩy phát triển xanh của toàn Đảng, toàn quốc tăng cường rõ rệt, việc xây dựng Trung Quốc tươi đẹp cất bước đi quan trọng, bảo vệ môi trường sinh thái của nước ta có sự thay đổi mang tính lịch sử, bước ngoặt, toàn cục.

X/ Về xây dựng quốc phòng và quân đội

Sau khi cải cách mở cửa, trình độ cách mạng hóa, hiện đại hóa, chính quy hóa của quân đội nhân dân không ngừng được nâng cao, thực lực quốc phòng ngày càng được tăng cường, đã cung cấp đảm bảo an ninh đáng tin cậy cho cải cách, phát triển và ổn định của nhà nước. Trung ương Đảng nhấn mạnh, xây dựng cường quốc cần phải xây dựng quân đội hùng mạnh, xây dựng quân đội hùng mạnh mới có thể đảm bảo an ninh quốc gia, cần phải xây dựng nền quốc phòng vững chắc và quân đội nhân dân lớn mạnh tương xứng với vị thế quốc tế, thích ứng với lợi ích an ninh và phát triển quốc gia của nước ta.

Đảng đề ra mục tiêu xây dựng quân đội hùng mạnh thời đại mới, xác lập phương châm chiến lược quân sự thời đại mới, xây dựng chiến lược “ba bước đi” mới hiện đại hóa quốc phòng và quân đội: thực hiện các mục tiêu phấn đấu nhân kỷ niệm một trăm năm Ngày thành lập quân đội vào năm 2027, cơ bản thực hiện hiện đại hóa quốc phòng và quân đội vào năm 2035, hoàn thành xây dựng toàn diện quân đội hàng đầu thế giới vào giữa thế kỷ này, thúc đẩy xây dựng quân đội bằng chính trị, quân đội hùng mạnh bằng cải cách, bằng khoa học công nghệ, bằng nhân tài, quản lý quân đội theo pháp luật, đẩy nhanh hiện đại hóa lý luận quân sự, hiện đại hóa loại hình tổ chức quân đội, hiện đại hóa nhân viên quân sự, hiện đại hóa trang thiết bị vũ khí, đẩy nhanh phát triển hội tụ cơ giới hóa, tin học hóa, thông minh hóa, tăng cường toàn diện huấn luyện chuẩn bị chiến tranh, kiên trì đi con đường xây dựng quân đội hùng mạnh đặc sắc Trung Quốc.

Xây dựng quân đội nhân dân hùng mạnh trước hết phải kiên trì một cách không dao động nguyên tắc và chế độ căn bản về sự lãnh đạo tuyệt đối của Đảng đối với quân đội nhân dân, kiên trì Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương nắm quyền lãnh đạo và quyền chỉ huy tối cao đối với quân đội nhân dân, đi sâu quán triệt toàn diện cơ chế trách nhiệm của Chủ tịch Quân ủy Trung ương. Từng một dạo vấn đề về sự lãnh đạo của Đảng đối với quân đội nhân dân yếu đi nổi cộm, nếu không giải quyết triệt để, không những ảnh hưởng đến sức chiến đấu, mà còn liên quan đến nguyên tắc chính trị quan trọng Đảng chỉ huy súng. Trung ương Đảng và Quân ủy Trung ương nắm chặt quản lý quân đội nghiêm minh toàn diện, quả quyết đưa ra quyết định chấn chỉnh kỷ cương kỷ luật chính trị trong quân đội nhân dân, triệu tập hội nghị công tác chính trị toàn quân tại Cổ Điền, bố trí về việc xây dựng quân đội bằng chính trị trong thời đại mới, khôi phục và phát huy truyền thống vẻ vang và tác phong tốt đẹp của Đảng và quân đội, bằng tinh thần chỉnh phong thúc đẩy chấn chỉnh và giáo huấn chính trị, tăng cường toàn diện sự lãnh đạo của Đảng và xây dựng Đảng trong quân đội, đi sâu thúc đẩy xây dựng tác phong Đảng và liêm chính của Đảng cũng như đấu tranh chống tham nhũng trong quân đội, kiên quyết điều tra xử lý vụ án vi phạm kỷ cương pháp luật nghiêm trọng như Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Phòng Phong Huy, Trương Dương v.v. và thanh trừ những ảnh hưởng tàn dư của những vụ án này, thúc đẩy sinh thái chính trị của quân đội nhân dân chuyển biến tốt căn bản.

Đảng đề ra chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh bằng cải cách, lãnh đạo triển khai cải cách quốc phòng và quân đội rộng rãi nhất, sâu sắc nhất kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới đến nay, cấu trúc lại thể chế lãnh đạo chỉ huy, hệ thống lực lượng quân sự hiện đại, chế độ chính sách quân sự của quân đội nhân dân, cắt giảm 300 nghìn quân, hình thành bố cục mới Quân ủy Trung ương phụ trách chung, chiến khu phụ trách chiến đấu, quân chủng phụ trách xây dựng. Trong bối cảnh cách mạng quân sự mới thế giới, nước ta thực thi chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh bằng khoa học công nghệ, xây dựng quân đội nhân dân loại hình sáng tạo, xây dựng hậu cần hiện đại hóa lớn mạnh, khoa học công nghệ và trang thiết bị vũ khí quốc phòng thu được tiến triển to lớn. Thực thi chiến lược xây dựng quân đội hùng mạnh bằng nhân tài, xác lập phương châm giáo dục quân sự thời đại mới, xác định tiêu chuẩn cán bộ tốt trong quân đội, thúc đẩy kiến tạo hệ thống đào tạo nhân tài quân sự kiểu mới “ba trong một”, đào tạo quân nhân cách mạng thời đại mới có linh hồn, có bản lĩnh, có nhiệt huyết, có phẩm chất đạo đức, tôi luyện bộ đội tinh nhuệ có tin ngưỡng sắt, niềm tin sắt, kỷ luật sắt, đảm đương sắt. Quán triệt chiến lược quản lý quân đội theo pháp luật, kiến tạo hệ thống pháp quyền quân sự đặc sắc Trung Quốc, đẩy nhanh sự chuyển đổi căn bản mô hình quản lý quân đội. Thúc đẩy xây dựng hệ thống vinh dự quân nhân.

Đảng đề ra sứ mệnh nhiệm vụ quân đội nhân dân thời đại mới, sáng tạo chỉ đạo chiến lược quân sự, điều chỉnh ưu hóa bố cục chiến lược quân sự, tăng cường chức năng chiến lược tạo dựng xu thế, kiểm soát khủng hoảng, ngăn chặn chiến tranh, đánh thắng chiến tranh của quân đội nhân dân. Quân đội nhân dân nắm chặt sức chiến đấu-tiêu chuẩn căn bản duy nhất này, nắm bắt định hướng căn bản có thể đánh trận và đánh thắng trận, làm lớn mạnh sức mạnh chiến lược và sức chiến đấu trong lĩnh vực mới, phương tiện mới, tăng cường xây dựng hệ thống và năng lực chỉ huy tác chiến liên hợp, ra sức uốn nắn chỉnh sửa “tệ nạn tích lũy trong thời bình”, nắm bắt mạnh mẽ huấn luyện quân sự thực chiến, xây dựng lực lượng biên phòng trên bộ, trên biển, trên không hiện đại, lớn mạnh và vững chắc, triển khai đấu tranh quân sự kiên định và linh hoạt, ứng phó hữu hiệu sự khiêu khích quân sự từ bên ngoài, răn đe hành vi chia rẽ “Đài Loan độc lập”, thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như đấu tranh biên phòng, bảo vệ quyền lợi trên biển, chống khủng bố gìn giữ ổn định, cứu trợ và khắc phục hậu quả thiên tai, phòng chống dịch bệnh, gìn giữ hoà bình và hộ tống tàu thuyền, viện trợ nhân đạo và hợp tác quân sự quốc tế v.v.

Kể từ Đại hội 18 đến nay, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng, quân đội nhân dân thực hiện cấu trúc lại mang tính chỉnh thể, cách mạng, chỉnh sửa lại hành trang lại lên đường, thực lực quốc phòng và thực lực kinh tế được nâng cao đồng bộ, đẩy nhanh xây dựng nhất thể hóa hệ thống và năng lực chiến lược quốc gia, xây dựng và kiện toàn thể chế đảm bảo quản lý quân nhân giải ngũ, động viên quốc phòng hiệu quả cao hơn, khối đoàn kết giữa quân đội và chính quyền, giữa quân đội và nhân dân được củng cố hơn nữa. Quân đội nhân dân kiên quyết thi hành sứ mệnh nhiệm vụ thời đại mới, với tinh thần đấu tranh ngoan cường và hành động thực tế bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của quốc gia.

XI/ Về bảo vệ an ninh quốc gia

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng coi trọng cao độ xử lý đúng đắn mối quan hệ giữa phát triển, cải cách và ổn định, coi bảo vệ an ninh quốc gia và ổn định xã hội là một công tác mang tính nền tảng của Đảng và nhà nước, đã tạo môi trường an ninh tốt đẹp cho công cuộc cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa. Bước vào thời đại mới, nước ta đối mặt với tình hình an ninh quốc gia cam go hơn, áp lực bên ngoài chưa từng có, đe dọa an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, vụ “thiên nga đen”, “ bò tót xám” thỉnh thoảng xuất hiện. Năng lực bảo vệ an ninh quốc gia của nước ta thiếu hụt so với yêu cầu của tình hình và nhiệm vụ, khả năng ứng phó các loại rủi ro lớn không mạnh, cơ chế trù tính chung điều phối bảo vệ an ninh quốc gia không kiện toàn. Trung ương Đảng nhấn mạnh, quốc thái dân an là nguyện vọng cơ bản nhất, phổ biến nhất của quần chúng nhân dân. Cần phải kiên trì tư duy vạch đỏ, nghĩ đến lúc nguy khi bình yên, lo trước lo xa, kiên trì lợi ích quốc gia trên hết, lấy an toàn của nhân dân làm tôn chỉ, an ninh chính trị làm căn bản, an ninh kinh tế làm cơ sở, an ninh quân sự, khoa học công nghệ, văn hóa, xã hội làm đảm bảo, thúc đẩy an ninh quốc tế làm chỗ dựa, trù tính chung phát triển và an ninh, trù tính chung mở cửa và an ninh, trù tính chung an ninh truyền thống và phi truyền thống, trù tính chung an ninh nước mình và an ninh chung, trù tính chung bảo vệ an ninh quốc gia và tạo dựng an ninh quốc gia.

Đồng chí Tập Cận Bình nhấn mạnh đảm bảo an ninh quốc gia là việc lớn hàng đầu, đề ra quan điểm an ninh quốc gia tổng thể, che phủ nhiều lĩnh vực như chính trị, quân sự, lãnh thổ, kinh tế, văn hóa, xã hội, khoa học công nghệ, mạng In-tơ-nét, sinh thái, tài nguyên, hạt nhân, lợi ích ở nước ngoài, không gian vũ trụ, biển xanh, địa cực, sinh học v.v, yêu cầu toàn Đảng tăng cường tinh thần đấu tranh, nâng cao bản lĩnh đấu tranh, thực hiện trách nhiệm lãnh đạo và trách nhiệm công tác đề phòng và hóa giải các loại rủi ro. Trung ương Đảng nhận thức sâu sắc rằng, trước các hoạt động bao vây, chèn ép, quấy nhiễu, lật đổ đến từ bên ngoài, cần phải phát huy tinh thần không tin tà ma, không sợ quỷ quái, đấu tranh đến cùng với mọi thế lực mưu toan lật đổ sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta, mưu toan làm trì hoãn thậm chí cắt đứt tiến trình phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, một mực nhường nhịn chỉ có thể đổi lại sự bắt nạt được một đòi hai, nhẫn nhục cầu toàn chỉ có thể dẫn đến tình cảnh nhục nhã hơn.

Đảng dốc sức thúc đẩy xây dựng hệ thống và năng lực an ninh quốc gia, thành lập Hội đồng an ninh quốc gia Trung ương, hoàn thiện thể chế lãnh đạo an ninh quốc gia tập trung thống nhất, hiệu quả cao, uy tín, hoàn thiện hệ thống pháp quyền, hệ thống chiến lược và hệ thống chính sách của an ninh quốc gia, xây dựng cơ chế điều phối và cơ chế quản lý ứng phó khẩn cấp trong công tác an ninh quốc gia. Lồng ghép phát triển an ninh vào các lĩnh vực và cả quá trình phát triển quốc gia, chú trọng đề phòng và hóa giải rủi ro lớn ảnh hưởng đến tiến trình hiện đại hóa của nước ta, kiên định bảo vệ an ninh chính quyền, an ninh chế độ, an ninh ý thức hệ, tăng cường tuyên truyền giáo dục an ninh quốc gia và giáo dục quốc phòng toàn dân, củng cố tuyến phòng thủ toàn dân về an ninh quốc gia, thúc đẩy chấn hưng và làm giàu cho nhân dân biên giới, ổn định và củng cố biên giới, đề phòng và tấn công nghiêm khắc các hoạt động thâm nhập, phá hoại, lật đổ, chia rẽ của thế lực thù địch, trụ vững và chống lại sự chèn ép, kiềm chế cực đoan từ bên ngoài, triển khai các cuộc đấu tranh liên quan đến Hồng Công, Đài Loan, Tân Cương, Tây Tạng, biển v.v, đẩy nhanh xây dựng cường quốc về biển, bảo vệ hữu hiệu an ninh quốc gia.

Kể từ Đại hội 18 đến nay, an ninh quốc gia được tăng cường toàn diện, trụ vững trước sự thử thách của các rủi ro và thách thức đến từ các mặt chính trị, kinh tế, ý thức hệ, thiên nhiên v.v, đã cung cấp đảm bảo mạnh mẽ cho phát triển thịnh vượng, ổn định lâu dài của Đảng và nhà nước.

XII/ Về kiên trì “Một nước hai chế độ” và thúc đẩy thống nhất Tổ quốc

Sau khi trở về với Tổ quốc, Hồng Công, Ma Cao hội nhập trở lại vào hệ thống quản lý quốc gia, đi lên con đường thênh thang bổ sung ưu thế cùng phát triển với nội địa Tổ quốc, thực tiễn “Một nước hai chế độ” thu được thành công được thế giới ghi nhận. Trong khi đó, từng một dạo bị tác động bởi các nhân tố phức tạp trong và ngoài nước, hoạt động “chống Trung Quốc, làm rối loạn Hồng Công” diễn ra điên cuồng, tình hình Hồng Công từng một dạo xuất hiện cục diện cam go. Trung ương Đảng nhấn mạnh, cần phải quán triệt phương châm “Một nước hai chế độ” một cách toàn diện chính xác, kiên định bất di bất dịch, kiên trì và hoàn thiện hệ thống chế độ “Một nước hai chế độ”, kiên trì quản lý Hồng Công, quản lý Ma Cao theo pháp luật, bảo vệ trật tự chế độ lập hiến của Đặc khu hành chính được Hiến pháp và Luật cơ bản xác định, thực hiện quyền quản lý toàn diện của Trung ương đối với Đặc đặc khu hành chính, kiên định thực hiện “người yêu nước quản lý Hồng Công”, “người yêu nước quản lý Ma Cao”.

Trung ương Đảng xem xét tình hình thực tế đưa ra quyết sách quan trọng về kiện toàn quyền quản lý toàn diện của Trung ương đối với Đặc khu hành chính theo Hiến pháp và Luật Cơ bản, hoàn thiện các cơ chế và chế độ thực thi liên quan của khu hành chính đặc biệt với Hiến pháp và Luật Cơ bản, thúc đẩy xây dựng kiện toàn chế độ pháp luật và cơ chế thi hành bảo vệ an ninh quốc gia của Đặc khu hành chính, xây dựng “Luật Bảo vệ an ninh quốc gia Đặc khu Hành chính Hồng Công nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa”, hoàn thiện chế độ bầu cử của Đặc khu Hành chính Hồng Công, thi hành nguyên tắc “người yêu nước quản lý Hồng Công”, ủng hộ Đặc khu Hành chính Hồng Công hoàn thiện chế độ tuyên thệ của công chức. Chính phủ nhân dân Trung ương thành lập cơ quan bảo vệ an ninh quốc gia tại Đặc khu hành chính Hồng Công theo pháp luật, Đặc khu Hành chính Hồng Công thành lập Hội đồng bảo vệ an ninh quốc gia theo pháp luật. Trung ương kiên định ủng hộ Đặc khu Hành chính Hồng Công chặn đứng bạo loạn, khôi phục trật tự theo pháp luật, ủng hộ Trưởng Đặc khu và chính quyền Đặc khu điều hành chính sách theo pháp luật, kiên quyết phòng ngừa và ngăn chặn thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc của Hồng Công, Ma Cao, tấn công nghiêm khắc hoạt động chia rẽ, lật đổ, thâm nhập, phá hoại. Ủng hộ toàn diện Hồng Công, Ma Cao hội nhập tốt hơn vào đại cục phát triển của đất nước, xây dựng chất lượng cao khu Vịnh lớn Quảng Đông-Hồng Công-Ma Cao, ủng hộ Hồng Công, Ma Cao phát triển kinh tế, cải thiện dân sinh, tăng cường ý thức quốc gia và tinh thần yêu nước của đồng bào Hồng Công, Ma Cao. Một loạt biện pháp trị cả ngọn lẫn gốc này đã thúc đẩy tình hình Hồng Công thực hiện chuyển ngoặt quan trọng từ rối loạn đến ổn định, đã đặt nền tảng vững chắc cho thúc đẩy quản lý Hồng Công, quản lý Ma Cao theo pháp luật, thúc đẩy thực tiễn “Một nước hai chế độ” đi vững đi xa.

Giải quyết vấn đề Đài Loan, thực hiện hoàn toàn thống nhất Tổ quốc là nhiệm vụ lịch sử không bao giờ thay đổi của Đảng, là nguyện vọng chung của toàn thể người Trung Quốc, là đòi hỏi tất yếu thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Đảng nắm bắt sự thay đổi thời đại của quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan, làm phong phú và phát triển lý luận thống nhất đất nước và phương châm chính sách đối với Đài Loan, thúc đẩy quan hệ hai bờ phát triển theo hướng đúng đắn. Đồng chí Tập Cận Bình đề ra một loạt quan điểm quan trọng, chủ trương chính sách quan trọng đối với công tác Đài Loan, hình thành phương lược chung giải quyết vấn đề Đài Loan trong thời đại mới. Trung Quốc thúc đẩy thực hiện cuộc gặp đầu tiên nhà lãnh đạo hai bờ, đối thoại trực tiếp nhà lãnh đạo hai bờ kể từ năm 1949. Đảng giữ quan niệm “hai bờ là người thân một nhà”, thúc đẩy phát triển hòa bình quan hệ hai bờ, đưa ra một loạt chính sách mang lại lợi ích cho đông đảo đồng bào Đài Loan, tăng cường giao lưu hợp tác kinh tế văn hóa hai bờ. Kể từ năm 2016 đến nay, nhà đương cục Đài Loan ráo riết tiến hành hoạt động chia rẽ “Đài Loan độc lập”, khiến xu hướng phát triển hòa bình của quan hệ hai bờ bị tác động nghiêm trọng. Trung Quốc kiên trì nguyên tắc một nước Trung Quốc và “Nhận thức chung năm 1992”, kiên quyết phản đối hành vi chia rẽ “Đài Loan độc lập”, kiên quyết phản đối sự can thiệp của thế lực bên ngoài, nắm vững quyền chủ đạo và quyền chủ động trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Thời và thế thống nhất hoàn toàn Tổ quốc trước sau như một đứng về phía ta.

Thực tiễn chứng minh, có sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc, có chỗ dựa kiên cường của Tổ quốc vĩ đại, có sự đồng tâm hiệp lực của nhân dân các dân tộc cả nước trong đó có đồng bào Đặc khu hành chính Hồng Công, Đặc khu hành chính Ma Cao và đồng bào Đài Loan, nhất định có thể duy trì sự phồn vinh ổn định lâu dài của Hồng Công, Ma Cao, nhất định có thể thực hiện thống nhất hoàn toàn Tổ quốc.

XIII/ Về công tác ngoại giao

Sau khi cải cách mở cửa, Đảng kiên trì chính sách ngoại giao hòa bình độc lập tự chủ, đã tạo môi trường bên ngoài tốt đẹp cho phát triển của nước ta, đóng góp to lớn vào sự nghiệp tiến bộ của loài người. Bước vào thời đại mới, so sánh lực lượng quốc tế có sự điều chỉnh sâu sắc, mối đe dọa của chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa bá quyền, chính trị cường quyền đối với hoà bình và phát triển của thế giới tăng lên, luồng tư duy phản đối toàn cầu hóa ngóc đầu dậy, thế giới bước vào thời kỳ biến đổi bấp bênh. Trung ương Đảng nhấn mạnh, trước tình hình quốc tế phức tạp cam go và rủi ro thách thức bên ngoài chưa từng có, cần phải trù tính chung hai bố cục lớn trong nước và quốc tế, kiện toàn cơ chế thể chế lãnh đạo của toàn Đảng đối với công tác đối ngoại, tăng cường thiết kế thượng tầng đối với công tác đối ngoại, đưa ra quy hoạch chiến lược đối với ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc, thúc đẩy xây dựng quan hệ quốc tế kiểu mới, thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, tôn vinh và phát huy giá trị chung của toàn nhân loại là hòa bình, phát triển, công bằng, chính nghĩa, dân chủ, tự do, dẫn dắt trào lưu tiến bộ của nhân loại.

Đảng nắm bắt đại cục công tác ngoại giao thời đại mới, bám sát sợi chỉ xuyên suốt phục vụ sự phục hưng dân tộc, thúc đẩy tiến bộ loài người, giương cao ngọn cờ hòa bình, phát triển, hợp tác, cùng thắng, thúc đẩy và hoàn thiện bố cục ngoại giao đa phương hóa, đa dạng hóa, nhiều tầng nấc, lập thể, tích cực phát triển quan hệ đối tác toàn cầu. Nước ta trù liệu quan hệ nước lớn, thúc đẩy điều phối và hợp tác giữa nước lớn. Sâu sắc quan hệ với các nước láng giềng theo quan niệm Thân, Thành, Huệ, Dung và phương châm ngoại giao với các nước xung quanh thân thiện với láng giềng, làm đối tác với láng giềng, ổn định chỗ dựa chiến lược láng giềng, tạo dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh láng giềng. Tăng cường đoàn kết và hợp tác với đông đảo các nước đang phát triển thể theo quan điểm đạo nghĩa và lợi ích đúng đắn cũng như quan niệm chân thực, thân thiện và chân thành, thực hiện che phủ hoàn toàn cơ chế hợp tác chỉnh thể. Đảng duy trì liên hệ mang tính thường xuyên với hơn 500 chính đảng và tổ chức chính trị trên thế giới, sâu sắc giao lưu hợp tác chính đảng. Thích ứng với tình hình mới “đi ra nước ngoài” ngày một mở rộng, không ngừng hoàn thiện hệ thống bảo vệ lợi ích ở nước ngoài, ứng phó mạnh mẽ với một loạt rủi ro thách thức liên quan lợi ích ở hải ngoại.

Nước ta tích cực tham gia cải cách và xây dựng hệ thống quản trị toàn cầu, bảo vệ hệ thống quốc tế với Liên Hợp Quốc làm hạt nhân, trật tự quốc tế lấy luật pháp quốc tế làm nền tảng, chuẩn tắc cơ bản của quan hệ quốc tế lấy tôn chỉ và nguyên tắc Hiến chương Liên Hợp Quốc làm cơ sở, bảo vệ và thực hành chủ nghĩa đa phương thật sự, kiên quyết phản đối chủ nghĩa đơn phương, chủ nghĩa bảo hộ, chủ nghĩa bá quyền, chính trị cường quyền, tích cực thúc đẩy toàn cầu hóa kinh tế phát triển theo hướng ngày càng cởi mở, bao trùm, ưu đãi phổ quát, cân bằng, cùng thắng. Nước ta tham gia mang tính xây dựng tìm giải pháp chính trị cho các điểm nóng quốc tế và khu vực, phát huy vai trò tích cực trong các lĩnh vực biến đổi khí hậu, giảm nghèo, chống khủng bố, an ninh mạng và bảo vệ an ninh khu vực. Nước ta triển khai hợp tác quốc tế phòng chống dịch Covid-19, khởi xướng hành động nhân đạo khẩn cấp toàn cầu quy mô lớn nhất kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới đến nay, cung cấp viện trợ vật tư, hỗ trợ y tế, viện trợ và hợp tác vắc xin cho đông đảo các nước đặc biệt là các nước đang phát triển, thể hiện hình ảnh một nước lớn có tinh thần trách nhiệm.

Qua nỗ lực bền bỉ, nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc được thúc đẩy toàn diện, kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại trở thành ngọn cờ tươi sáng dẫn dắt trào lưu thời đại và phương hướng tiến lên của nhân loại, ngoại giao Trung Quốc mở ra bố cục mới trong sự biến đổi lớn của thế giới và biến nguy cơ thành cơ hội trong tình hình rối ren trên thế giới, sức ảnh hưởng, sức hiệu triệu, sức tạo dựng quốc tế của nước ta được nâng cao rõ rệt.

Nói tóm lại, kể từ Đại hội 18 đến nay, Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân lãnh đạo toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc trong cả nước vượt khó tiến lên, thực hiện đúng thời hạn mục tiêu hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, sự nghiệp của Đảng và nhà nước giành được thành tựu lịch sử và biến đổi lịch sử, thể hiện sức sống to lớn của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, ý Đảng, lòng quân, lòng dân được gắn kết phấn chấn hơn bao giờ hết, đã cung cấp đảm bảo chế độ hoàn thiện hơn, nền tảng vật chất vững chắc hơn, sức mạnh tinh thần chủ động hơn cho sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Với sự phấn đấu anh dũng và ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố với thế giới dân tộc Trung Hoa đã chào đón bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên.

V/ Ý nghĩa lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một trăm năm qua, Đảng trước sau như một thực hành sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước vẽ nên bức tranh tráng lệ trong lịch sử phát triển của loài người, sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa thể hiện tương lai sáng sủa chưa từng có.

1) Phấn đấu trăm năm của Đảng đã làm thay đổi tận gốc tiền đồ và vận mệnh của nhân dân Trung Quốc. Sau thời cận đại, nhân dân Trung Quốc bị áp bức bởi ba ngọn núi lớn, bị cường hào phương Tây sỉ nhục là “con bệnh Đông Á”. Một trăm năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân thông qua đấu tranh vĩ đại hào hùng, nhân dân Trung Quốc triệt để bứt khỏi số phận bị bắt nạt, bị áp bức, bị nô dịch, trở thành người làm chủ của đất nước, xã hội và số phận của mình, dân chủ nhân dân không ngừng được phát triển, hơn 1,4 tỷ dân thực hiện khá giả toàn diện, ao ước có cuộc sống tốt đẹp của nhân dân Trung Quốc không ngừng trở thành hiện thực. Ngày nay, nhân dân Trung Quốc tự tin, tự lập, tự cường hơn, đã tăng cường mạnh mẽ chí khí, cốt khí, dũng khí, nguồn năng lượng lớn mạnh được tích lũy trong tiến trình lịch sử bùng phát đầy đủ, toát lên tinh thần chủ động lịch sử, sáng tạo lịch sử chưa từng có, đang tràn đầy niềm tin viết tiếp lịch sử vĩ đại sự phát triển của Trung Quốc trong thời đại mới.

2) Phấn đấu trăm năm của Đảng đã mở ra con đường đúng đắn cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Sau thời cận đại, dân tộc Trung Hoa từng sáng tạo nền văn minh sán lạn đã gặp khủng hoảng trầm trọng khiến nền văn minh khó có thể kế thừa và phát triển, hiện lên trước thế giới là tình cảnh suy tàn. Một trăm năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân phấn đấu bền bỉ, không ngừng vươn lên, thành công mở ra con đường đúng đắn cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Trung Quốc từ chia năm xẻ bảy, rời rạc đến thống nhất cao độ, dân tộc đoàn kết, từ nghèo nàn lạc hậu đến khá giả toàn diện, phồn thịnh giàu mạnh, từ thụ động ăn đòn, bị bắt nạt đến độc lập tự chủ, tự tin kiên định, chỉ dùng mấy chục năm đã đi hết quãng đường công nghiệp hóa mà các nước phát triển phải mất mấy trăm năm, tạo nên hai kỳ tích lớn kinh tế phát triển nhanh chóng và xã hội ổn định lâu dài. Ngày nay, dân tộc Trung Hoa thể hiện trước thế giới là khung cảnh phơi phới vươn lên, đứng sừng sững ở phương Đông của thế giới.

3) Phấn đấu trăm năm của Đảng đã thể hiện sức sống to lớn của chủ nghĩa Mác. Chủ nghĩa Mác đã thể hiện quy luật phát triển của xã hội loài người, là chân lý khoa học nhìn nhận thế giới, cải tạo thế giới. Bên cạnh đó, kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác, từ lý luận đến thực tiễn đều đòi hỏi sự nỗ lực cực kỳ gian nan, đầy thách thức của những người chủ nghĩa Mác trên toàn thế giới. Một trăm năm qua, Đảng kiên trì viết chủ nghĩa Mác trên ngọn cờ của mình, không ngừng thúc đẩy Trung Quốc hóa, thời đại hoá chủ nghĩa Mác, bằng tấm lòng rộng mở hấp thu mọi thành quả văn minh ưu tú mà nhân loại sáng tạo, dẫn dắt thực tiễn vĩ đại bằng lý luận khoa học Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác. Tính khoa học và tính chân lý của chủ nghĩa Mác được kiểm nghiệm đầy đủ tại Trung Quốc, tính nhân dân và tính thực tiễn của chủ nghĩa Mác được quán triệt đầy đủ tại Trung Quốc, tính cởi mở và tính thời đại của chủ nghĩa Mác được thể hiện đầy đủ tại Trung Quốc. Trung Quốc hóa, thời đại hóa chủ nghĩa Mác không ngừng thu được thành công, khiến chủ nghĩa Mác được thể hiện trước thế giới với hình ảnh hoàn toàn mới, khiến sự diễn biến lịch sử và đọ sức giữa hai ý thức hệ, hai chế độ xã hội là chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản trong phạm vi thế giới có sự chuyển đổi quan trọng có lợi cho chủ nghĩa xã hội.

4) Phấn đấu trăm năm của Đảng đã ảnh hưởng sâu sắc tiến trình lịch sử của thế giới. Sự nghiệp của Đảng và nhân dân là bộ phận cấu thành quan trọng của sự nghiệp tiến bộ loài người. Một trăm năm qua, Đảng vừa mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân Trung Quốc, mưu cầu sự phục hưng cho dân tộc Trung Hoa, cũng mưu cầu tiến bộ cho nhân loại, mưu cầu đại đồng thế giới, với sự phấn đấu không ngừng đã làm thay đổi sâu sắc xu thế và bố cục phát triển của thế giới. Đảng lãnh đạo nhân dân thành công đi lên con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, sáng tạo nên loại hình mới văn minh nhân loại, mở rộng con đường đi lên hiện đại hóa cho các nước đang phát triển, cung cấp sự lựa chọn hoàn toàn mới cho những nước và dân tộc vừa mong đẩy nhanh phát triển vừa mong giữ tính độc lập của nước mình trên thế giới. Đảng thúc đẩy xây dựng cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại, đã đóng góp trí tuệ Trung Quốc, phương án Trung Quốc, sức mạnh Trung Quốc cho giải quyết vấn đề quan trọng của nhân loại, xây dựng thế giới hoà bình lâu dài, an ninh phổ biến, phồn vinh chung, cởi mở bao trùm, sạch đẹp.

5) Phấn đấu trăm năm của Đảng đã tôi luyện Đảng Cộng sản Trung Quốc đi trên hàng đầu thời đại. Đảng lúc mới thành lập chỉ có hơn 50 đảng viên, ngày nay đã trở thành Đảng cầm quyền lớn nhất thế giới với hơn 95 triệu đảng viên, lãnh đạo một nước lớn với hơn 1,4 tỷ dân, có sức ảnh hưởng toàn cầu quan trọng. Một trăm năm qua, Đảng kiên trì tính chất và tôn chỉ, kiên trì lý tưởng và niềm tin, kiên trì sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, dám tự mình cách mạng, đã vượt qua các loại rủi ro thách thức, hy sinh to lớn trong các cuộc đấu tranh sống còn và phấn đấu gian khổ, tôi luyện phẩm chất chính trị tươi sáng, hình thành hệ thống tinh thần với đầu nguồn là tinh thần thành lập Đảng vĩ đại, duy trì tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng, năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng không ngừng được nâng cao, đang lãnh đạo nhân dân Trung Quốc đi trên con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc và hướng tới sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa không thể đảo ngược, xứng đáng là chính đảng vĩ đại, vinh quang, đúng đắn.

  VI/ Kinh nghiệm lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc

Một trăm năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành phấn đấu vĩ đại, đột phá trong tiến thủ, vươn lên trong trắc trở, nâng cao trong tổng kết, đã tích lũy kinh nghiệm lịch sử quý báu.

1) Kiên trì sự lãnh đạo của Đảng. Đảng Cộng sản Trung Quốc là lực lượng nòng cốt lãnh đạo sự nghiệp của chúng ta. Sở dĩ nhân dân Trung Quốc và dân tộc Trung Hoa có thể xoay chuyển vận mệnh lịch sử sau thời cận đại, giành được thành tựu vĩ đại như ngày hôm nay điều căn bản nhất là có sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Trung Quốc. Lịch sử và hiện thực đều chứng minh không có Đảng Cộng sản Trung Quốc thì không có nước Trung Quốc mới, thì không có sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Quản lý tốt chính đảng lớn nhất và đất nước với dân số đông nhất trên thế giới này, cần phải kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng đặc biệt là sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng, kiên trì chế độ tập trung dân chủ, đảm bảo Đảng trước sau như một thống lĩnh toàn cục, điều phối các bên. Chỉ cần chúng ta kiên trì không dao động sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, kiên quyết bảo vệ hạt nhân của Đảng và uy tín của Trung ương, phát huy đầy đủ ưu thế chính trị sự lãnh đạo của Đảng, thực hiện sự lãnh đạo của Đảng trong các lĩnh vực, các mặt, các khâu trong sự nghiệp của Đảng và nhà nước, thì nhất định có thể đảm bảo toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc cả nước đoàn kết nhất trí tiến về phía trước.

2) Kiên trì nhân dân trên hết. Gốc rễ của Đảng là ở nhân dân, huyết mạch là ở nhân dân, sức mạnh là ở nhân dân, nhân dân là sức mạnh lớn nhất cho việc cầm quyền của Đảng và phát triển của đất nước. Lòng dân là chính trị lớn nhất, chính nghĩa là sức mạnh mạnh nhất. Ưu thế chính trị lớn nhất của Đảng là duy trì mối liên hệ chặt chẽ với quần chúng, nguy hiểm lớn nhất sau khi Đảng cầm quyền là xa rời quần chúng. Đảng đại diện cho lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất Trung Quốc, không có bất kỳ lợi ích đặc thù nào của riêng mình, không hề đại diện cho lợi ích của bất kỳ nhóm lợi ích nào, bất kỳ đoàn thể quyền lực nào, bất kỳ tầng lớp đặc quyền nào, đây là điều căn bản để Đảng đứng vững không thất bại. Chỉ cần chúng ta trước sau như một kiên trì tôn chỉ căn bản một lòng một dạ phục vụ nhân dân, kiên trì đường lối quần chúng của Đảng, trước sau như một ghi nhớ giang sơn chính là nhân dân, nhân dân chính là giang sơn, kiên trì mọi thứ là vì nhân dân, tất cả dựa vào nhân dân, kiên trì cầm quyền vì nhân dân, dựa vào nhân dân cầm quyền, kiên trì phát triển vì nhân dân, phát triển dựa vào nhân dân, thành quả phát triển do nhân dân cùng hưởng, kiên định bất di bất dịch đi con đường toàn thể nhân dân cùng giàu, thì nhất định có thể lãnh đạo nhân dân giành thắng lợi mới lớn hơn cho chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, bất kỳ mưu toan hòng chia cắt, gây đối lập giữa Đảng Cộng sản Trung Quốc với nhân dân Trung Quốc sẽ vĩnh viễn không thực hiện được.

3) Kiên trì sáng tạo lý luận. Chủ nghĩa Mác là tư tưởng chỉ đạo căn bản thành lập Đảng, thành lập nước, phát triển thịnh vượng Đảng và nhà nước của chúng ta. Lý luận chủ nghĩa Mác không phải là giáo điều mà là kim chỉ nam hành động, cần phải phát triển cùng với phát triển thực tiễn, cần phải Trung Quốc hóa mới có thể ăn sâu bén rễ, bản xứ hóa mới có thể đi sâu vào lòng người. Sở dĩ Đảng có thể lãnh đạo nhân dân hoàn thành nhiệm vụ gian nan mà các lực lượng chính trị khác của Trung Quốc không thể hoàn thành được qua nhiều lần tìm tòi, trắc trở, mở mang, điều căn bản là kiên trì giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, tiến lên cùng thời đại, tìm tòi chân lý, làm việc thiết thực, kiên trì kết hợp nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, với văn hóa truyền thống ưu tú Trung Hoa, kiên trì thực tiễn là tiêu chuẩn duy nhất kiểm nghiệm chân lý, kiên trì tất cả xuất phát từ thực tế, trả lời kịp thời câu hỏi của thời đại, câu hỏi của nhân dân, không ngừng thúc đẩy Trung Quốc hoá, thời đại hóa chủ nghĩa Mác. Đồng chí Tập Cận Bình nêu rõ, sự biến đổi xã hội vĩ đại của Trung Quốc đương đại không phải là sự tiếp diễn đơn giản của bản gốc văn hóa lịch sử Trung Quốc, không phải là rập khuôn đơn giản theo ý tưởng của tác giả kinh điển chủ nghĩa Mác, không phải là phiên bản lặp lại thực tiễn chủ nghĩa xã hội nước khác, cũng không phải là phiên bản sao chép sự phát triển hiện đại hóa của nước ngoài. Chỉ cần chúng ta dám kết hợp thực tiễn mới không ngừng thúc đẩy sáng tạo lý luận, giỏi áp dụng lý luận mới, chỉ đạo thực tiễn mới thì nhất định có thể khiến chủ nghĩa Mác thể hiện sức mạnh chân lý to lớn hơn, đầy sức thuyết phục hơn trên miền đất Trung Quốc.

4) Kiên trì độc lập tự chủ. Độc lập tự chủ là hồn của tinh thần dân tộc Trung Hoa, là nguyên tắc quan trọng thành lập Đảng, thành lập nước của chúng ta. Đi con đường của mình là kết luận lịch sử rút ra trong phấn đấu trăm năm của Đảng. Đảng xưa nay kiên trì độc lập tự chủ mở mang con đường tiến lên, kiên trì đặt sự phát triển của đất nước và dân tộc vào điểm cơ bản sức mạnh của mình, kiên trì công việc của Trung Quốc cần phải do nhân dân Trung Quốc tự làm chủ, tự xử lý. Trên lịch sử loài người không có một dân tộc, một quốc gia nào có thể thực hiện sự lớn mạnh và chấn hưng thông qua dựa vào thế lực bên ngoài, rập khuôn mô hình nước ngoài, theo chân người khác mô phỏng từng bước. Kết quả của cách làm này không thất bại thì cũng trở thành bù nhìn của người khác. Chỉ cần chúng ta kiên trì độc lập tự chủ, tự lực cánh sinh, vừa khiêm tốn học hỏi tham khảo kinh nghiệm bổ ích của nước ngoài, lại kiên định tự trọng và tự tin dân tộc, không tin tà ma, không sợ sức ép, thì nhất định có thể nắm chặt trong tay vận mệnh phát triển tiến bộ của Trung Quốc.

5) Kiên trì con đường Trung Quốc. Định hướng quyết định con đường, con đường quyết định vận mệnh. Trong phấn đấu trăm năm, Đảng trước sau như một kiên trì xuất phát từ tình hình thực tế của nước ta, tìm tòi và hình thành con đường đúng đắn phù hợp với thực tế của Trung Quốc. Con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc là con đường khang trang sáng tạo cuộc sống tốt đẹp cho nhân dân, thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Đứng trên miền đất Trung Hoa, kế thừa văn minh Trung Hoa, đi con đường đúng đắn phù hợp tình hình thực tế của Trung Quốc, Đảng và nhân dân sẽ có vũ đài vô cùng rộng mở, có bề dày lịch sử vô cùng sâu đậm, có định lực tiến lên vô cùng lớn mạnh. Chỉ cần chúng ta không đi đường cũ bế quan cứng nhắc, không đi đường tà đổi cờ thay trướng, kiên định bất di bất dịch đi con đường xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc, thì tất sẽ xây dựng nước ta thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, dân chủ, văn minh, hài hòa, tươi đẹp .

6) Kiên trì tấm lòng rộng mở. Đại đạo chi hành, thiên hạ vi công. Đảng trước sau như một quan tâm tiền đồ vận mệnh của loài người bằng tầm nhìn thế giới, xuất phát từ trào lưu lớn phát triển loài người, bố cục lớn biến đổi thế giới, lịch sử phát triển Trung Quốc, nhìn nhận và xử lý đúng đắn quan hệ với thế giới bên ngoài, kiên trì mở cửa, không bế quan, kiên trì cùng có lợi cùng thắng, không theo đuổi giành giật có tổng bằng không, kiên trì chủ trì lẽ phải, bênh vực chính nghĩa, đứng về phía đúng đắn lịch sử, đứng về phía tiến bộ của nhân loại. Chỉ cần chúng ta kiên trì con đường phát triển hòa bình, vừa phát triển bản thân thông qua bảo vệ hòa bình thế giới, lại bảo vệ hòa bình thế giới thông qua sự phát triển của bản thân, xiết tay tiến lên cùng mọi lực lượng tiến bộ trên thế giới, không dựa vào người khác, không cướp đoạt của người khác, mãi mãi không xưng bá, thì nhất định có thể không ngừng đóng góp trí tuệ và sức mạnh cho tiến bộ và văn minh của nhân loại, cùng nhân dân các nước trên thế giới thúc đẩy bánh xe lịch sử tiến lên theo tiền đồ tươi sáng.

7) Kiên trì mở mang sáng tạo. Sáng tạo là động lực bất tận cho phát triển tiến bộ của một quốc gia, một dân tộc. Càng là sự nghiệp vĩ đại, càng gian nan hiểm trở, càng phải phấn đấu gian khổ, càng phải mở mang sáng tạo. Đảng lãnh đạo nhân dân vượt qua chông gai, không ngừng tìm tòi, dốc sức mở mang, quyết chí vươn lên, không ngừng thúc đẩy sáng tạo lý luận, sáng tạo thực tiễn, sáng tạo chế độ, sáng tạo văn hóa cũng như sáng tạo các mặt khác, dám đi trước thiên hạ, đã đi một con đường người trước chưa từng đi, bất cứ gian nan trở ngại gì đều không thể ngăn cản bước chân tiến lên của Đảng và nhân dân. Chỉ cần chúng ta thuận theo trào lưu thời đại, đáp ứng đòi hỏi của nhân dân, dám thúc đẩy cải cách, nhận thức sự biến đổi một cách chính xác, ứng phó biến đổi một cách khoa học, mưu cầu biến đổi một cách chủ động, mãi mãi không cứng nhắc, không trì trệ thì tất sẽ tạo nên nhiều kỳ tích nhân gian khiến người khác khâm phục hơn.

8) Kiên trì dám đấu tranh. Dám đấu tranh, dám thắng lợi là sức mạnh tinh thần to lớn không thể chiến thắng của Đảng và nhân dân. Mọi thành tựu mà Đảng và nhân dân giành được không phải từ trên trời rơi xuống, không phải do người khác bố thí, mà là thông qua đấu tranh không ngừng. Đảng ra đời trong lúc loạn trong giặc ngoài, trưởng thành trong khó khăn thử thách, lớn mạnh trong khắc phục khó khăn trở ngại, vì nhân dân, quốc gia, dân tộc, vì lý tưởng và niềm tin, Đảng quyết không sợ hãi, quyết không thụt lùi, không sợ hy sinh, không nao núng trước kẻ thù dù lớn mạnh như thế nào, con đường hiểm trở ra sao, thách thức cam go như thế nào. Chỉ cần chúng ta nắm bắt đặc điểm lịch sử của cuộc đấu tranh vĩ đại mới, nắm bắt và tận dụng tốt cơ hội lịch sử, đi tốt nước cờ đi trước, đánh tốt trận chiến chủ động, phát huy tinh thần đấu tranh, tăng cường bản lĩnh đấu tranh, gắn kết ý chí và sức mạnh của toàn Đảng và nhân dân cả nước, thì nhất định có thể chiến thắng mọi rủi ro thách thức có thể dự đoán và khó có thể dự đoán.

9) Kiên trì mặt trận thống nhất. Đoàn kết chính là sức mạnh. Xây dựng mặt trận thống nhất rộng rãi nhất, là bảo bối quan trọng chiến thắng kẻ địch của Đảng, cũng là bảo bối quan trọng cho cầm quyền và chấn hưng đất nước của Đảng. Đảng trước sau như một kiên trì khối đại đoàn kết, đại liên hợp, đoàn kết mọi lực lượng có thể đoàn kết, huy động mọi nhân tố tích cực có thể huy động, thúc đẩy sự hài hòa quan hệ chính đảng, quan hệ dân tộc, quan hệ tôn giáo, quan hệ các tầng lớp xã hội, quan hệ đồng bào trong và ngoài nước, gắn kết tối đa sức mạnh phấn đấu chung. Chỉ cần chúng ta không ngừng củng cố và phát triển khối đại đoàn kết dân tộc, khối đại đoàn kết nhân dân cả nước, khối đại đoàn kết toàn thể người Trung Quốc, củng cố vững chắc ý thức cộng đồng dân tộc Trung Hoa, hình thành cục diện sống động toàn thể người Trung Quốc trong và ngoài nước chung một ý, chung một lòng thì nhất định sẽ hội tụ sức mạnh bàng bạc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

10) Kiên trì tự mình cách mạng. Dám tự mình cách mạng là tiêu chí rõ rệt phân biệt Đảng Cộng sản Trung Quốc với các chính đảng khác. Tinh thần tự mình cách mạng là chỗ dựa to lớn mãi mãi duy trì sức sống của Đảng. Chính đảng chủ nghĩa Mác tiên tiến không phải là bẩm sinh, mà là được tôi luyện trong quá trình không ngừng tự mình cách mạng. Đảng trải qua trăm năm bể dâu càng tràn đầy sức sống, bí quyết chính là trước sau như một kiên trì chân lý, sửa chữa sai lầm. Sự vĩ đại của Đảng không phải vì không mắc sai lầm, mà là vì không sợ lâm bệnh và chữa bệnh, tích cực triển khai phê bình và tự phê bình, dám nhìn thẳng vào vấn đề, dám tự mình cách mạng. Chỉ cần chúng ta không ngừng thanh trừ mọi nhân tố làm tổn hại tính tiên tiến và tính trong sạch của Đảng, không ngừng loại bỏ mọi vi rút xói mòn cơ thể khỏe mạnh của Đảng, thì nhất định có thể đảm bảo Đảng không biến chất, không đổi màu, không biến vị, đảm bảo Đảng trước sau như một là hạt nhân lãnh đạo kiên cường trong tiến trình lịch sử kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

10 phương diện nói trên là kinh nghiệm quý báu được tích lũy trong thực tiễn lâu dài, là tài sản tinh thần do Đảng và nhân dân cùng sáng tạo, cần phải quý trọng gấp bội, trường kỳ kiên trì, không ngừng phong phú và phát triển trong thực tiễn thời đại mới.

VII/ Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời đại mới

Không quên nguyện ước ban đầu mới đến được điểm đích. Đảng Cộng sản Trung Quốc tu chí xây dựng sự nghiệp vĩ đại muôn thuở của dân tộc Trung Hoa, một trăm năm chính là tuổi thanh xuân tràn trề sức sống. 100 năm qua, Đảng đã đưa ra một bài thi xuất sắc trước nhân dân và lịch sử. Hiện nay, Đảng đoàn kết dẫn dắt nhân dân Trung Quốc lại đi lên con đường thi cử mới thực hiện mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ hai. Thời đại là người ra bài thi, chúng ta là người làm bài thi, nhân dân là người chấm thi. Chúng ta nhất định phải tiếp tục đưa ra bài thi thành tích tốt, thể hiện bầu không khí mới, thành tích mới trên hành trình mới trong thời đại mới.

Đại hội 19 của Đảng đã có sự bố trí chiến lược thúc đẩy thực hiện mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ hai theo hai giai đoạn. Từ năm 2020-2035 cơ bản thực hiện hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa, từ năm 2035 đến giữa thế kỷ này xây dựng nước ta thành cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại. Đến lúc đó, văn minh vật chất, văn minh chính trị, văn minh tinh thần, văn minh xã hội, văn minh sinh thái của nước ta sẽ được nâng cao toàn diện, thực hiện hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị đất nước, trở thành quốc gia dẫn đầu về sức mạnh tổng hợp và sức ảnh hưởng quốc tế, cơ bản thực hiện toàn thể nhân dân cùng giàu, nhân dân nước ta sẽ được hưởng cuộc sống hạnh phúc, an khang hơn, dân tộc Trung Hoa sẽ sừng sững đứng trong các dân tộc trên thế giới với tư thế ngẩng cao đầu hơn.

Ngày nay, so với bất kỳ thời kỳ nào trên lịch sử, chúng ta đều càng tiếp cận hơn, càng có niềm tin và năng lực hơn để thực hiện mục tiêu phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Bên cạnh đó, toàn Đảng cần phải nhận thức tỉnh táo rằng, sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa tuyệt đối không thể thực hiện một cách nhẹ nhõm, khua chiêng đánh trống, trên đường vẫn tồn tại các loại rủi ro và thách thức có thể dự đoán và khó có thể dự đoán; cần phải nhận thức tỉnh táo rằng nước ta vẫn đang và sẽ trường kỳ ở trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, nước ta vẫn là nước đang phát triển lớn nhất trên thế giới, mâu thuẫn chủ yếu của xã hội là mâu thuẫn giữa đòi hỏi đối với cuộc sống tốt đẹp ngày một tăng của nhân dân với sự phát triển không cân đối, không đầy đủ. Toàn Đảng cần phải ghi nhớ vấn đề căn bản Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì, muốn làm gì, nắm bắt xu hướng phát triển lịch sử, kiên định lý tưởng và niềm tin, ghi nhớ sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, trước sau như một khiêm tốn, thận trọng, không kiêu ngạo, không nôn nóng, phấn đấu gian khổ, khơi dậy sức mạnh tiến lên trong thắng lợi vĩ đại, rút ra bài học lịch sử từ gập ghềnh, trắc trở, không lo sợ trước mọi rủi ro, không bị mê hoặc trước mọi sự quấy nhiễu, quyết không xuất hiện sai lầm mang tính lật đổ trên vấn đề mang tính căn bản, phấn đấu thực hiện mục tiêu đã định bằng sự kiên trì quyết không buông lỏng, thúc đẩy bền bỉ sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng sự tỉnh táo không đến đích quyết không ngừng nghỉ.

Toàn Đảng cần phải kiên trì chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng “Ba Đại diện”, Phát triển quan khoa học, quán triệt toàn diện Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, quan sát thời đại, nắm bắt thời đại, dẫn dắt thời đại bằng lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác, không ngừng sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triển xã hội loài người. Cần phải kiên trì lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương châm chiến lược cơ bản của Đảng, tăng cường “Bốn Ý thức”, kiên định “Bốn tự tin”, làm được “Hai bảo vệ”, kiên trì quan niệm hệ thống, trù tính chung thúc đẩy bố cục tổng thể “năm trong một”, thúc đẩy nhịp nhàng bố cục chiến lược “Bốn toàn diện”, đứng vững trên giai đoạn phát triển mới, quán triệt quan điểm phát triển mới, xây dựng bố cục phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, sâu sắc cải cách mở cửa toàn diện, thúc đẩy cùng giàu, thúc đẩy tự lập tự cường về khoa học công nghệ, phát triển dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, đảm bảo nhân dân là người làm chủ, kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, kiên trì hệ thống giá trị cốt lõi chủ nghĩa xã hội, kiên trì đảm bảo và cải thiện dân sinh trong phát triển, kiên trì chung sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên, trù tính chung phát triển và an ninh, đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, thúc đẩy nhịp nhàng nhân dân giàu có, đất nước cường thịnh, Trung Quốc tươi đẹp.

Toàn Đảng cần phải mãi mãi duy trì mối liên hệ máu thịt với quần chúng nhân dân, đứng vững lập trường nhân dân, kiên trì vai trò chủ thể của nhân dân, tôn trọng tinh thần sáng tạo đầu tiên của nhân dân, thực hành tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, bảo vệ công bằng chính nghĩa của xã hội, dốc sức giải quyết vấn đề phát triển không cân bằng, không đầy đủ và các vấn đề cấp bách, khó khăn, lo âu, mong đợi của quần chúng nhân dân, không ngừng thực hiện tốt, bảo vệ tốt, phát triển tốt lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước không ngừng phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp.

Toàn Đảng cần phải ghi nhớ sống để lo âu, chết để hưởng lạc, luôn phải lo xa, nghĩ đến lúc nguy khi bình yên, tiếp tục thúc đẩy công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng trong thời đại mới, kiên trì quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, kiên định bất di bất dịch thúc đẩy xây dựng tác phong Đảng và liêm chính của Đảng và đấu tranh chống tham nhũng, dám đối mặt với thử thách cầm quyền lâu dài, thử thách cải cách mở cửa, thử thách kinh tế thị trường, thử thách môi trường bên ngoài đặt ra cho Đảng, kiên quyết chiến thắng nguy hiểm về tinh thần uể oải, nguy hiểm về năng lực thiếu hụt, nguy hiểm xa rời quần chúng, nguy hiểm tiêu cực tham nhũng. Cần phải duy trì khí phách anh hùng càng hiểm trở càng tiến lên, dám đấu tranh, giỏi đấu tranh, gặp núi mở đường, gặp sông bắc cầu, không quản ngại, không suy sụp trước mọi khó khăn, thúc đẩy con tàu sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc rẽ sóng tiến lên.

Phát triển sự nghiệp của Đảng và nhân dân cần nhiều thế hệ người Cộng sản Trung Quốc liên tiếp phấn đấu, cần phải nắm lấy kế sách lớn căn bản có người kế thừa. Cần phải kiên trì giáo dục con người bằng Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, gắn kết con người bằng lý tưởng và niềm tin của Đảng, bồi dưỡng con người bằng giá trị quan cốt lõi xã hội chủ nghĩa, khích lệ con người bằng sứ mệnh lịch sử vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, đào tạo bồi dưỡng hàng loạt người kế thừa có thể gánh vác trọng trách thời đại. Cần phải không ngừng đào tạo đề bạt cán bộ tố chất cao, chuyên môn giỏi đặc biệt là cán bộ trẻ ưu tú có đức có tài, trung thành, trong sạch, đảm đương, giáo dục hướng dẫn đông đảo cán bộ, đảng viên tự giác làm người tín ngưỡng kiên định và người thực tiễn trung thực của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, ghi nhớ đạo lý nói suông hại nước, làm việc thiết thực chấn hưng đất nước, tạo dựng tình cảm yêu nước yêu nhà không phụ lòng nhân dân, theo đuổi sự thăng hoa tư tưởng cao cả, tăng cường bản lĩnh dám đảm đương. Cần phải không ngừng thu hút phần tử tiên tiến các mặt đặc biệt là thanh niên ưu tú vào Đảng, giáo dục hướng dẫn đảng viên trẻ mãi mãi lấy cờ Đảng làm ngọn cờ, lấy định hướng của Đảng làm định hướng, lấy ý chí của Đảng làm ý chí, nối tiếp dòng máu đỏ của Đảng, tôn vinh truyền thống tốt đẹp của Đảng, trải nghiệm sóng gió, mở mang tầm mắt, cứng cỏi bản thân, tăng cường bản lĩnh trong đấu tranh. Cần phải không ngừng đào tạo nhân tài ưu tú yêu nước hiến dâng, dám sáng tạo, thực sự quý mến nhân tài, tận tâm đào tạo, sử dụng nhân tài, hội tụ nhân tài ưu tú các mặt vào trong sự phấn đấu vĩ đại của Đảng và nhân dân.

Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc trong cả nước cần phải đoàn kết chặt chẽ hơn xung quanh Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, quán triệt toàn diện Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, ra sức tôn vinh tinh thần thành lập Đảng vĩ đại, không quên sự khổ đau và huy hoàng của ngày hôm qua, xứng đáng với đảm đương và sứ mệnh của ngày hôm nay, không phụ lòng với giấc mơ vĩ đại của ngày mai, lấy sử làm gương, mở ra tương lai, chăm chỉ làm việc, anh dũng tiến lên, phấn đấu bền bỉ nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ hai, thực hiện Giấc mơ Trung Quốc vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Chúng ta tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc giành thắng lợi và vinh quang vĩ đại trong một trăm năm qua tất sẽ giành được thắng lợi và vinh quang vĩ đại hơn trên hành trình mới trong thời đại mới.