Thông cáo Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19

2021-11-24 19:46:47

Thông cáo Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19

<Thông qua tại Hội nghị Trung ương 6 khóa 19 ngày 11 tháng 11 năm 2021>

 

Hội nghị toàn thể lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa 19 đã diễn ra tại Bắc Kinh từ ngày 8-11/11.

Tham dự hội nghị có   ủy viên chính thức,   ủy viên dự khuyết. Các ủy viên Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương và các đồng chí phụ trách liên quan dự thính hội nghị. Một số đồng chí đại biểu Đại hội lần thứ 19 của Đảng ở cơ sở và các chuyên gia, học giả cũng dự thính hội nghị.

Hội nghị do Bộ Chính trị điều khiển. Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng.

Hội nghị đã nghe và thảo luận Báo cáo công tác do đồng chí Tập Cận Bình thừa ủy quyền Bộ Chính trị trình bày, xem xét và thông qua “Nghị quyết của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng”, xem xét và thông qua “Nghị quyết về triệu tập Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng”. Tổng Bí thư Tập Cận Bình đã thuyết trình về bản Dự thảo Nghị quyết Trung ương về những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng”.

Hội nghị đã khẳng định đầy đủ công tác của Bộ Chính trị kể từ Hội nghị Trung ương 5 đến nay. Nhất trí nhận định một năm qua, trước tác động đan xen của sự biến đổi trăm năm chưa từng có của thế giới và đại dịch Covid-19 trên toàn cầu, môi trường bên ngoài có chiều hướng phức tạp và cam go hơn, các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19 và phát triển kinh tế-xã hội nặng nề và gian nan. Bộ Chính trị giương cao ngọn cờ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, kiên trì sự chỉ đạo của chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng “Ba Đại diện”, Phát triển quan khoa học, Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, quán triệt toàn diện tinh thần Đại hội 19 và các Hội nghị Trung ương 2, 3, 4 và 5, trù tính chung hai cục diện lớn trong nước và quốc tế, trù tính chung việc phòng chống dịch và phát triển kinh tế-xã hội, trù tính chung phát triển và an ninh, kiên trì định hướng chung công tác tiến lên trong ổn định, quán triệt toàn diện quan điểm phát triển mới, đẩy nhanh tạo dựng bố cục phát triển mới, kinh tế duy trì đà phát triển khá tốt, tích cực thúc đẩy tự lập tự cường về khoa học-công nghệ, không ngừng sâu sắc cải cách mở cửa, hoàn thành đúng thời hạn cuộc chiến công kiên thoát nghèo, an sinh xã hội được cải thiện hữu hiệu, xã hội duy trì ổn định, công cuộc hiện đại hóa quốc phòng và quân đội được thúc đẩy vững chắc, nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc được thúc đẩy toàn diện, việc giáo dục học tập lịch sử Đảng được thúc đẩy vững chắc và hiệu quả, chiến thắng nhiều loại thiên tai nghiêm trọng, các sự nghiệp của Đảng và nhà nước giành được thành tựu mới quan trọng. Tổ chức thành công một loạt hoạt động kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Tổng Bí thư Tập Cận Bình có bài phát biểu quan trọng, chính thức tuyên bố Trung Quốc hoàn thành xây dựng xã hội khá giả toàn diện, khích lệ toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước mạnh bước đi lên hành trình mới hướng tới mục tiêu phấn đấu 100 năm thứ hai.

Hội nghị nhận định tổng kết những thành tựu quan trọng và kinh nghiệm lịch sử trong 100 năm phấn đấu của Đảng là đòi hỏi của việc mở ra hành trình mới xây dựng đất nước xã hội chủ nghĩa hiện đại toàn diện, kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới trong điều kiện lịch sử 100 năm thành lập Đảng; là đòi hỏi của việc tăng cường ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức hạt nhân, ý thức đồng đều, kiên định bốn tự tin về con đường, lý luận, chế độ và văn hoá, kiên quyết bảo vệ địa vị hạt nhân trong Trung ương Đảng và toàn Đảng của đồng chí Tập Cận Bình, kiên quyết bảo vệ uy tín và sự lãnh đạo tập trung, thống nhất của Trung ương Đảng, bảo đảm cho toàn Đảng đi bước đều tiến về phía trước; là đòi hỏi của việc thúc đẩy Đảng tự mình cách mạng, nâng cao bản lĩnh đấu tranh và năng lực ứng phó thách thức và rủi ro của toàn Đảng, mãi mãi duy trì sức sống của Đảng, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước tiếp tục phấn đấu vì thực hiện Giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Toàn Đảng phải kiên trì quan điểm duy vật lịch sử và quan điểm lịch sử Đảng đúng đắn, từ 100 năm phấn đấu của Đảng nhận rõ tại sao chúng ta có thể thành công, làm rõ sau này chúng ta cần phải làm thế nào để tiếp tục thành công, từ đó càng kiên định hơn và tự giác hơn trong thực hành sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, kiên trì và phát triển tốt hơn chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

Hội nghị chỉ rõ kể từ khi thành lập năm 1921 đến nay, Đảng Cộng sản Trung Quốc luôn lấy việc mưu cầu hạnh phúc cho nhân dân, cho sự phục hưng của dân tộc Trung Hoa làm sứ mệnh và nguyện ước ban đầu của mình, luôn kiên trì lý tưởng chủ nghĩa Cộng sản và niềm tin vào chủ nghĩa xã hội, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc cả nước phấn đấu bền bỉ giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân và thực hiện đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc, đã đi qua chặng đường vẻ vang 100 năm. Một trăm năm phấn đấu của Đảng và nhân dân đã viết nên bản trường ca hùng hồn nhất trong lịch sử mấy nghìn năm của dân tộc Trung Hoa.

Hội nghị chỉ rõ trong thời kỳ cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới, nhiệm vụ chính đặt ra cho Đảng là phản đối chủ nghĩa đế quốc, chủ nghĩa phong kiến và chủ nghĩa tư bản quan liêu, giành độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, tạo điều kiện xã hội căn bản cho thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Trong cuộc đấu tranh cách mạng, những người Cộng sản Trung Quốc tiêu biểu là đồng chí Mao Trạch Đông, đã kết hợp nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác Lê-nin với thực tế cụ thể của Trung Quốc, đã khái quát lý luận đối với hàng loạt kinh nghiệm tự sáng tạo được tích luỹ qua sự tìm tòi gian khổ và hy sinh to lớn, đã mở ra con đường cách mạng đúng đắn nông thôn bao vây thành thị, cướp chính quyền bằng vũ trang, đã sáng lập Tư tưởng Mao Trạch Đông, chỉ ra phương hướng đúng đắn giành thắng lợi cho cuộc cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới. Đảng lãnh đạo nhân dân phấn đấu gian khổ, không nao núng, đã làm nên những thành tựu vĩ đại của cuộc cách mạng chủ nghĩa dân chủ mới, thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa, thực hiện độc lập dân tộc, giải phóng nhân dân, đã kết liễu triệt để trang sử nửa thuộc địa, nửa phong kiến của nước Trung Quốc cũ, kết liễu triệt để lịch sử thống trị, bóc lột quãng đại nhân dân của một số ít người, kết liễu triệt để cục diện rời rạc của nước Trung Quốc cũ, xóa bỏ triệt để các điều ước không bình đẳng mà bọn cường hào áp đặt cho Trung Quốc và mọi đặc quyền của chủ nghĩa đế quốc tại Trung Quốc, đã thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại của Trung Quốc từ nền chính trị phong kiến chuyên chế hàng mấy nghìn năm sang nền dân chủ nhân dân, cũng đã làm thay đổi tích cực bố cục chính trị của thế giới, cổ vũ các dân tộc bị áp bức và nhân dân bị áp bức trên thế giới đấu tranh giành giải phóng. Với sự phấn đấu anh dũng và ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc đã trịnh trọng tuyên bố với thế giới nhân dân Trung Quốc đã đứng lên từ đây, thời đại dân tộc Trung Hoa để cho người khác tha hồ tùng xẻo, bắt nạt đã qua đi không bao giờ trở lại, sự phát triển của Trung Quốc đã mở ra kỷ nguyên mới từ đây.

Hội nghị chỉ ra rằng trong thời kỳ cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, nhiệm vụ chính đặt ra cho Đảng là thực hiện sự chuyển đổi từ chủ nghĩa dân chủ mới sang chủ nghĩa xã hội, tiến hành cuộc cách mạng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy xây dựng chủ nghĩa xã hội, đặt tiền đề chính trị và nền tảng chế độ cơ bản cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Trong thời kỳ này những người Cộng sản Trung Quốc đại diện là đồng chí Mao Trạch Đông đã đề ra một loạt tư tưởng quan trọng về xây dựng chủ nghĩa xã hội. Tư tưởng Mao Trạch Đông là chủ nghĩa Mác Lê-nin được vận dụng và phát triển một cách sáng tạo tại Trung Quốc, là nguyên tắc lý luận và tổng kết kinh nghiệm đúng đắn trong công cuộc cách mạng và xây dựng của Trung Quốc đã được thực tiễn chứng minh, là bước nhảy vọt lịch sử đầu tiên trong Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác. Đảng lãnh đạo nhân dân tự lực cánh sinh, phấn đấu vươn lên, đã làm nên những thành tựu vĩ đại trong cuộc cách mạng và xây dựng chủ nghĩa xã hội, thực hiện sự thay đổi xã hội rộng rãi và sâu sắc nhất trong lịch sử dân tộc Trung Hoa, đã thực hiện bước nhảy vọt vĩ đại của Trung Quốc-một nước lớn ở phương Đông từ nghèo nàn lạc hậu, dân số đông mạnh bước đi lên xã hội xã hội chủ nghĩa. Trung Quốc đã thiết lập nên hệ thống công nghiệp và hệ thống kinh tế quốc dân độc lập và khá hoàn chỉnh, điều kiện sản xuất nông nghiệp được cải thiện rõ rệt, các sự nghiệp giáo dục, khoa học, văn hoá, y tế, thể thao có bước phát triển rất lớn, Quân Giải phóng nhân dân lớn mạnh và được nâng cao, kết thúc triệt để nền ngoại giao nhục nhã của nước Trung Quốc cũ. Với sự phấn đấu anh dũng và ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố với thế giới nhân dân Trung Quốc không những giỏi về phá vỡ một thế giới cũ, mà cũng giỏi về xây dựng một thế giới mới, chỉ có chủ nghĩa xã hội mới cứu được Trung Quốc, mới có thể phát triển Trung Quốc.

Hội nghị chỉ rõ, trong thời kỳ mới cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, nhiệm vụ chính đặt ra cho Đảng là tiếp tục tìm tòi con đường đúng đắn xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Trung Quốc, giải phóng và phát triển sức sản xuất xã hội, để nhân dân thoát khỏi nghèo khó, nhanh chóng giàu có lên, cung cấp sự bảo đảm về thể chế tràn đầy sức sống và điều kiện vật chất phát triển nhanh chóng cho thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Sau hội nghị Trung ương 3 khóa 11, những người Cộng sản Trung Quốc đại diện là đồng chí Đặng Tiểu Bình đã đoàn kết và dẫn dắt toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước tổng kết sâu sắc những kinh nghiệm cả hai mặt trái và phải kể từ khi thành lập nước Trung Quốc mới, xoay quanh vấn đề căn bản chủ nghĩa xã hội là gì, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, tham khảo kinh nghiệm lịch sử chủ nghĩa xã hội thế giới đã sáng lập Lý luận Đặng Tiểu Bình, giải phóng tư tưởng, thực sự cầu thị, đưa ra quyết sách lịch sử về chuyển trọng tâm công tác của Đảng và nhà nước sang xây dựng kinh tế, thi hành cải cách mở cửa, làm sáng tỏ bản chất của chủ nghĩa xã hội, xác lập đường lối cơ bản trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, dứt khoát đề ra đi con đường của mình, xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, giải đáp một cách khoa học hàng loạt vấn đề cơ bản trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, đã ấn định chiến lược phát triển ba bước, cơ bản thực hiện hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa vào giữa thế kỷ 21, mở ra thành công chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc.

Hội nghị chỉ rõ, sau Hội nghị Trung ương 4 khoá 13, những người Cộng sản Trung Quốc đại diện là đồng chí Giang Trạch Dân đã đoàn kết, dẫn dắt toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước kiên trì lý luận cơ bản, đường lối cơ bản của Đảng, làm sâu sắc thêm nhận thức đối với chủ nghĩa xã hội, xây dựng chủ nghĩa xã hội như thế nào, xây dựng Đảng kiểu gì và xây dựng Đảng như thế nào, hình thành Tư tương quan trọng “Ba Đại diện”, đã bảo vệ chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trước thử thách cam go chủ nghĩa xã hội trên thế giới xuất hiện sự gấp khúc nghiêm trọng và tình hình trong và ngoài nước hết sức phức tạp, đã xác lập mục tiêu cải cách và khuôn khổ cơ bản của thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, xác lập chế độ kinh tế cơ bản lấy chế độ kinh tế công hữu làm chủ thể, kinh tế nhiều thành phần sở hữu cùng phát triển và chế độ phân phối lấy phân phối theo lao động làm chủ thể, nhiều hình thức phân phối cùng tồn tại trong giai đoạn đầu của chủ nghĩa xã hội, đã mở ra cục diện mới cải cách mở cửa toàn diện, thúc đẩy công trình vĩ đại mới về xây dựng Đảng, thành công đưa chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thế kỷ 21.

Hội nghị chỉ rõ, sau Đại hội 16 của Đảng, những người Cộng sản Trung Quốc đại diện là đồng chí Hồ Cẩm Đào, đã đoàn kết, dẫn dắt toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước thúc đẩy sáng tạo thực tiễn, sáng tạo lý luận, sáng tạo chế độ trong tiến trình xây dựng xã hội khá giả toàn diện, nhận thức và trả lời sâu sắc những vấn đề trọng đại như thực hiện sự phát triển như thế nào, phát triển ra sao trong tình hình mới, đã hình thành Phát triển quan khoa học, nắm bắt thời kỳ cơ hội chiến lược quan trọng, tập trung sức lực và tinh thần cho xây dựng, một lòng một dạ mưu cầu phát triển, tập trung bảo đảm và cải thiện dân sinh, thúc đẩy công bằng chính nghĩa xã hội, đẩy mạnh xây dựng năng lực cầm quyền và xây dựng tính tiên tiến của Đảng, đã thành công kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc trong tình hình mới.

Hội nghị nhấn mạnh, trong thời kỳ này, xuất phát từ thực tiễn mới và đặc trưng thời đại, Đảng đã kiên trì và phát triển chủ nghĩa Mác, trả lời một cách khoa học hàng loạt vấn đề cơ bản như con đường phát triển, giai đoạn phát triển, nhiệm vụ căn bản, động lực phát triển, chiến lược phát triển, sự đảm bảo về chính trị, thống nhất Tổ quốc, chiến lược ngoại giao và quốc tế, sức lãnh đạo và chỗ dựa trong xây dựng chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, hình thành hệ thống lý luận chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, thực hiện bước nhảy vọt mới trong Trung Quốc hoá chủ nghĩa Mác. Đảng lãnh đạo nhân dân giải phóng tư tưởng, phấn đấu vươn lên, đã làm nên những thành tựu vĩ đại trong cải cách mở cửa và xây dựng hiện đại hoá xã hội chủ nghĩa, Trung Quốc đã thực hiện sự chuyển biến lịch sử từ thể chế kinh tế kế hoạch tập trung cao độ sang thể chế kinh tế thị trường xã hội chủ nghĩa, từ bế quan, nửa bế quan sang mở cửa đa phương hoá, đa dạng hoá, thực hiện sự đột phá lịch sử từ tình trạng sức sản xuất tương đối lạc hậu đến tổng lượng kinh tế vươn lên đứng thứ 2 thế giới, thực hiện bước nhảy vọt lịch sử đời sống nhân dân còn chưa hoàn toàn ấm no sang nhìn chung khá giả và đi lên khá giả toàn diện, thúc đẩy sự nhảy vọt của dân tộc Trung Hoa từ đứng lên đến giàu lên. Với sự phấn đấu ngoan cường và anh dũng, Đảng và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố với thế giới cải cách mở cửa là chiêu then chốt quyết định tiền đồ và vận mệnh của Trung Quốc đương đại, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc là con đường đúng đắn dẫn dắt Trung Quốc phát triển thịnh vượng, Trung Quốc đã mạnh bước đuổi kịp thời đại.

Hội nghị chỉ rõ, kể từ Đại hội 18 của Đảng đến nay, chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc bước vào thời đại mới. Nhiệm vụ chủ yếu đặt ra cho Đảng là thực hiện mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ nhất, mở ra hành trình mới cho thực hiện mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ hai, tiếp tục tiến lên hướng tới mục tiêu hùng vĩ thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Đảng lãnh đạo nhân dân tự tin, tự cường, tuân thủ và sáng tạo, đã làm nên những thành tựu vĩ đại của chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới.

Hội nghị nhấn mạnh những người Cộng sản Trung Quốc tiêu biểu là đồng chí Tập Cận Bình, kiên trì sự kết hợp giữa nguyên lý cơ bản của chủ nghĩa Mác với thực tế cụ thể của Trung Quốc, với nền văn hoá truyền thống ưu tú Trung Hoa, kiên trì Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng “Ba Đại diện”, Phát triển quan khoa học, tổng kết sâu sắc và vận dụng đầy đủ kinh nghiệm lịch sử kể từ khi thành lập Đảng đến nay, xuất phát từ thực tế mới, xác lập Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Đồng chí Tập Cận Bình đã suy nghĩ sâu xa và phán đoán khoa học đối với một loạt lý luận quan trọng và vấn đề thực tiễn liên quan tới phát triển sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới, đề xuất một loạt quan điểm mới, tư tưởng mới, chiến lược mới về quản lý đất nước mang tính sáng tạo gốc về những đề tài quan trọng của thời đại như kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc như thế nào trong thời đại mới, làm thế nào kiên trì và phát triển chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc, xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa như thế nào, làm thế nào xây dựng cường quốc xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa, xây dựng chính đảng chủ nghĩa Mác cầm quyền lâu dài như thế nào, làm thế nào xây dựng chính đảng chủ nghĩa Mác cầm quyền lâu dài v.v, là người sáng lập chính của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới. Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới là chủ nghĩa Mác Trung Quốc đương đại, chủ nghĩa Mác thế kỷ 21, là tinh hoa thời đại của văn hóa Trung Hoa và tinh thần Trung Quốc, đã thực hiện bước nhảy vọt mới trong việc Trung Quốc hóa chủ nghĩa Mác. Đảng xác lập vị thế hạt nhân của đồng chí Tập Cận Bình trong Trung ương Đảng và toàn Đảng, xác lập vị thế chỉ đạo của Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, đã phản ánh nguyện vọng chung của toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc cả nước, có ý nghĩa mang tính quyết định đối với phát triển các sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới, thúc đẩy tiến trình lịch sử vì sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa.

Hội nghị nêu rõ, Trung ương Đảng với hạt nhân là đồng chí Tập Cận Bình, với tinh thần chủ động lịch sử vĩ đại, dũng khí chính trị to lớn, đảm đương trách nhiệm mạnh mẽ, trù tính chung hai cục diện lớn trong nước và quốc tế, quán triệt lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương châm chiến lược cơ bản của Đảng, thống lĩnh cuộc đấu tranh vĩ đại, công trình vĩ đại, sự nghiệp vĩ đại, giấc mơ vĩ đại, kiên trì định hướng chung công tác tiến lên trong ổn định, đề ra một loạt phương châm chính sách quan trọng, một loạt biện pháp quan trọng, thúc đẩy một loạt công tác quan trọng, chiến thắng một loạt rủi ro thách thức lớn, đã giải quyết rất nhiều vấn đề nan giải muốn giải quyết lâu nay nhưng chưa được giải quyết, đã làm rất nhiều việc lớn trước đây muốn làm nhưng chưa làm được, thúc đẩy sự nghiệp của Đảng và nhà nước thu được thành tựu lịch sử và sự biến đổi lịch sử.

Hội nghị nhấn mạnh, kể từ Đại hội 18 của Đảng đến nay, uy tín và sự lãnh đạo tập trung thống nhất của Trung ương Đảng đã được đảm bảo mạnh mẽ trong việc kiên trì sự lãnh đạo toàn diện của Đảng, hệ thống cơ chế lãnh đạo của Đảng không ngừng được hoàn thiện, phương thức lãnh đạo của Đảng càng khoa học hơn, toàn Đảng càng thống nhất hơn về tư tưởng, đoàn kết hơn về chính trị, nhất trí hơn về hành động, sức lãnh đạo chính trị, sức dẫn dắt tư tưởng, sức tổ chức quần chúng, sức hiệu triệu xã hội của Đảng được tăng cường rõ rệt. Về quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, năng lực tự trong sạch, tự hoàn thiện, tự đổi mới, tự nâng cao của Đảng được tăng cường rõ rệt, tình trạng lỏng lẻo, mềm yếu trong quản lý Đảng được xoay chuyển về căn bản, cuộc đấu tranh chống tham nhũng giành được thắng lợi áp đảo và được củng cố toàn diện, Đảng trở nên ngày càng kiên cường hơn trong tôi luyện tính cách mạng. Về xây dựng kinh tế, tính cân đối, tính nhịp nhàng, tính bền vững trong phát triển kinh tế Trung Quốc được tăng cường rõ rệt, thực lực kinh tế, thực lực khoa học công nghệ, sức mạnh tổng hợp nhà nước của Trung Quốc bước lên tầm cao mới, kinh tế Trung Quốc đi lên con đường phát triển chất lượng cao hơn, hiệu quả hơn, công bằng hơn, bền vững hơn, an toàn hơn. Về sâu sắc cải cách mở cửa toàn diện, Đảng không ngừng thúc đẩy sâu sắc cải cách toàn diện đi vào chiều sâu và bề rộng, chế độ xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc càng thêm chín muồi định hình, trình độ hiện đại hóa hệ thống quản trị và năng lực quản trị nhà nước không ngừng được nâng cao, sự nghiệp của Đảng và nhà nước toát lên sức sống mới.

Về xây dựng chính trị, tích cực phát triển nền dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, thúc đẩy toàn diện chế độ hóa, quy phạm hoá, trình tự hóa nền chính trị dân chủ xã hội chủ nghĩa, tính ưu việt của chế độ chính trị xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc được phát huy tốt hơn, cục diện chính trị sống động, hoạt bát, ổn định, đoàn kết được củng cố và phát triển. Về mặt quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, hệ thống pháp quyền xã hội chủ nghĩa đặc sắc Trung Quốc không ngừng được kiện toàn, xây dựng Trung Quốc pháp quyền cất bước đi vững chắc, năng lực áp dụng phương thức pháp quyền lãnh đạo và quản lý đất nước của Đảng được tăng cường rõ rệt. Về xây dựng văn hóa, tình hình lĩnh vực ý thức hệ của Trung Quốc phát sinh sự chuyển đổi mang tính toàn cục và căn bản, tự tin văn hóa của toàn Đảng và nhân dân các dân tộc cả nước được tăng cường rõ rệt, sức hội tụ và sức cuốn hút toàn xã hội được nâng cao rất lớn, đã cung cấp sự đảm bảo tư tưởng kiên cường và sức mạnh tinh thần lớn mạnh cho việc mở ra bố cục mới cho sự nghiệp của Đảng và nhà nước trong thời đại mới. Về xây dựng xã hội, cuộc sống của nhân dân được cải thiện toàn diện, trình độ xã hội hóa, pháp trị hóa, thông minh hóa, chuyên môn hóa trong quản trị xã hội được nâng cao với mức lớn, phát triển cục diện tốt đẹp nhân dân an cư lạc nghiệp, xã hội ổn định có trật tự, viết tiếp kỳ tích xã hội ổn định lâu dài. Về xây dựng văn minh sinh thái, Trung ương Đảng nắm bắt việc xây dựng văn minh sinh thái với cường độ chưa từng có, xây dựng Trung Quốc tươi đẹp cất bước đi quan trọng, việc bảo vệ môi trường sinh thái của Trung Quốc có sự biến đổi mang tính lịch sử, bước ngoặt và toàn cục. Về xây dựng quốc phòng và quân đội, quân đội nhân dân thực hiện cấu trúc lại mang tính tổng thể, tính cách mạng, chỉnh sửa lại hành trang lại lên đường, thực lực quốc phòng và thực lực kinh tế được nâng cao đồng bộ, quân đội nhân dân kiên quyết thi hành sứ mệnh nhiệm vụ thời đại mới, với tinh thần đấu tranh ngoan cường và hành động thực tế bảo vệ chủ quyền, an ninh, lợi ích phát triển của quốc gia. Về bảo vệ an ninh quốc gia, an ninh quốc gia được tăng cường toàn diện, trụ vững trước sự thử thách của các rủi ro và thách thức đến từ các mặt chính trị, kinh tế, ý thức hệ, thiên nhiên v.v, đã cung cấp đảm bảo mạnh mẽ cho phát triển thịnh vượng, ổn định lâu dài của Đảng và nhà nước. Về kiên trì “Một nước hai chế độ” và thúc đẩy thống nhất Tổ quốc, Trung ương Đảng áp dụng một loạt biện pháp trị cả ngọn lẫn gốc, kiên định thực thi “người yêu nước quản lý Hồng Công”, “người yêu nước quản lý Ma Cao”, thúc đẩy tình hình Hồng Công thực hiện chuyển ngoặt quan trọng từ rối loạn đến ổn định, đã đặt nền tảng vững chắc cho thúc đẩy quản lý Hồng Công, quản lý Ma Cao theo pháp luật, thúc đẩy thực tiễn “Một nước hai chế độ” đi vững đi xa; kiên trì nguyên tắc một  nước Trung Quốc và “Nhận thức chung năm 1992”, kiên quyết phản đối hành vi chia rẽ “Đài Loan độc lập”, kiên quyết phản đối sự can thiệp của thế lực bên ngoài, nắm vững quyền chủ đạo và quyền chủ động trong quan hệ hai bờ eo biển Đài Loan. Về công tác ngoại giao, nền ngoại giao nước lớn đặc sắc Trung Quốc được thúc đẩy toàn diện, kiến tạo cộng đồng cùng chung vận mệnh của nhân loại trở thành ngọn cờ tươi sáng dẫn dắt trào lưu thời đại và phương hướng tiến lên của nhân loại, ngoại giao Trung Quốc mở ra bố cục mới trong sự biến đổi lớn của thế giới và biến nguy cơ thành cơ hội trong tình hình rối ren trên thế giới, sức ảnh hưởng, sức hiệu triệu, sức tạo dựng quốc tế của Trung Quốc được nâng cao rõ rệt. Với sự phấn đấu anh dũng và ngoan cường, Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc trịnh trọng tuyên bố với thế giới rằng, dân tộc Trung Hoa đã chào đón bước nhảy vọt vĩ đại từ đứng lên, giàu lên đến mạnh lên.

Hội nghị đã nêu rõ ý nghĩa lịch sử phấn đấu trăm năm của Đảng Cộng sản Trung Quốc: phấn đấu trăm năm của Đảng đã làm thay đổi tận gốc tiền đồ và vận mệnh của nhân dân Trung Quốc, nhân dân Trung Quốc triệt để bứt khỏi số phận bị bắt nạt, bị áp bức, bị nô dịch, trở thành người làm chủ của đất nước, xã hội và số phận của mình, ao ước có cuộc sống tốt đẹp của nhân dân Trung Quốc không ngừng trở thành hiện thực; phấn đấu trăm năm của Đảng đã mở ra con đường đúng đắn cho việc thực hiện sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, Trung Quốc chỉ dùng mấy chục năm đã đi hết quãng đường công nghiệp hóa mà các nước phát triển phải mất mấy trăm năm, tạo nên hai kỳ tích lớn kinh tế phát triển nhanh chóng và xã hội ổn định lâu dài; phấn đấu trăm năm của Đảng đã thể hiện sức sống to lớn của chủ nghĩa Mác, tính khoa học và tính chân lý của chủ nghĩa Mác được kiểm nghiệm đầy đủ tại Trung Quốc, tính nhân dân và tính thực tiễn của chủ nghĩa Mác được quán triệt đầy đủ tại Trung Quốc, tính cởi mở và tính thời đại của chủ nghĩa Mác được thể hiện đầy đủ tại Trung Quốc. Phấn đấu trăm năm của Đảng đã ảnh hưởng sâu sắc tiến trình lịch sử của thế giới, Đảng lãnh đạo nhân dân thành công đi lên con đường hiện đại hóa kiểu Trung Quốc, sáng tạo loại hình mới văn minh nhân loại, mở rộng con đường hướng tới hiện đại hóa cho các nước đang phát triển; phấn đấu trăm năm của Đảng đã tôi luyện Đảng Cộng sản Trung Quốc đi lên hàng đầu thời đại, hình thành hệ thống tinh thần với đầu nguồn là tinh thần xây dựng Đảng vĩ đại, duy trì tính tiên tiến và tính trọng sạch của Đảng, năng lực cầm quyền và trình độ lãnh đạo của Đảng không ngừng được nâng cao, Đảng Cộng sản Trung Quốc xứng đáng là chính đảng vĩ đại, vinh quang, đúng đắn.

Hội nghị nêu rõ, 100 năm qua, Đảng lãnh đạo nhân dân tiến hành phấn đấu vĩ đại, đã tích lũy kinh nghiệm lịch sử quý báu, đó chính là: kiên trì sự lãnh đạo của Đảng, kiên trì nhân dân trên hết, kiên trì sáng tạo lý luận, kiên trì độc lập tự chủ, kiên trì con đường Trung Quốc, kiên trì tấm lòng rộng mở, kiên trì mở mang sáng tạo, kiên trì dám đấu tranh, kiên trì mặt trận thống nhất, kiên trì tự mình cách mạng. 10 phương diện nói trên là kinh nghiệm quý báu được tích lũy trong thực tiễn lâu dài, là tài sản tinh thần do Đảng và nhân dân cùng sáng tạo, cần phải quý trọng gấp bội, trường kỳ kiên trì và không ngừng phong phú và phát triển trong thực tiễn thời đại mới.

Hội nghị nêu rõ, không quên nguyện ước ban đầu mới đến được điểm đích. Đảng Cộng sản Trung Quốc tu chí xây dựng sự nghiệp vĩ đại muôn thuở của dân tộc Trung Hoa, một trăm năm chính là tuổi thanh xuân tràn trề sức sống. 100 năm qua, Đảng đã đưa ra một bài thi xuất sắc trước nhân dân và lịch sử. Hiện nay, Đảng đoàn kết dẫn dắt nhân dân Trung Quốc lại đi lên con đường thi cử mới thực hiện mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ hai. Toàn Đảng cần phải ghi nhớ vấn đề căn bản Đảng Cộng sản Trung Quốc là gì, muốn làm gì, nắm bắt xu hướng phát triển lịch sử, kiên định lý tưởng và niềm tin, ghi nhớ sứ mệnh và nguyện ước ban đầu, trước sau như một khiêm tốn, thận trọng, không kiêu ngạo, không nôn nóng, phấn đấu gian khổ, không quản ngại trước mọi rủi ro, không bị mê hoặc trước mọi sự quấy nhiễu, quyết không xuất hiện sai lầm mang tính lật đổ trên vấn đề mang tính căn bản, phấn đấu thực hiện mục tiêu đã định bằng sự kiên trì quyết không buông lỏng, thúc đẩy bền bỉ sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa bằng sự tỉnh táo không đến đích quyết không ngừng nghỉ.

Hội nghị nhấn mạnh, toàn Đảng cần phải kiên trì chủ nghĩa Mác Lê-nin, Tư tưởng Mao Trạch Đông, Lý luận Đặng Tiểu Bình, Tư tưởng quan trọng “Ba Đại diện”, Phát triển quan khoa học, quán triệt toàn diện Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, quan sát thời đại, nắm bắt thời đại, dẫn dắt thời đại bằng lập trường, quan điểm, phương pháp của chủ nghĩa Mác, không ngừng sâu sắc nhận thức đối với quy luật cầm quyền của Đảng Cộng sản, quy luật xây dựng chủ nghĩa xã hội, quy luật phát triển xã hội loài người. Cần phải kiên trì lý luận cơ bản, đường lối cơ bản, phương châm chiến lược cơ bản của Đảng, tăng cường “Bốn Ý thức”, kiên định “Bốn tự tin”, làm được “Hai bảo vệ”, kiên trì quan niệm hệ thống, trù tính chung thúc đẩy bố cục tổng thể “năm trong một”, thúc đẩy nhịp nhàng bố cục chiến lược “Bốn toàn diện”, đứng vững trên giai đoạn phát triển mới, quán triệt quan điểm phát triển mới, xây dựng bố cục phát triển mới, thúc đẩy phát triển chất lượng cao, sâu sắc cải cách mở cửa toàn diện, thúc đẩy cùng giàu, thúc đẩy tự lập tự cường về khoa học công nghệ, phát triển dân chủ nhân dân xuyên suốt cả quá trình, đảm bảo nhân dân là người làm chủ, kiên trì quản lý đất nước theo pháp luật toàn diện, kiên trì hệ thống giá trị cốt lõi chủ nghĩa xã hội, kiên trì đảm bảo và cải thiện dân sinh trong phát triển, kiên trì chung sống hài hòa giữa con người với thiên nhiên, trù tính chung phát triển và an ninh, đẩy nhanh hiện đại hóa quốc phòng và quân đội, thúc đẩy nhịp nhàng nhân dân giàu có, đất nước cường thịnh, Trung Quốc tươi đẹp.

Hội nghị nhấn mạnh, toàn Đảng cần phải mãi mãi duy trì mối liên hệ máu thịt với quần chúng nhân dân, thực hành tư tưởng phát triển lấy nhân dân làm trung tâm, không ngừng thực hiện tốt, bảo vệ tốt, phát triển tốt lợi ích căn bản của tầng lớp nhân dân đông đảo nhất, đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước không ngừng phấn đấu vì cuộc sống tốt đẹp. Toàn Đảng cần phải ghi nhớ sống để lo âu, chết để hưởng lạc, luôn phải lo xa, nghĩ đến lúc nguy khi bình yên, tiếp tục thúc đẩy công trình vĩ đại mới xây dựng Đảng trong thời đại mới, kiên trì quản lý Đảng nghiêm minh toàn diện, kiên định bất di bất dịch thúc đẩy xây dựng tác phong Đảng và liêm chính của Đảng và đấu tranh chống tham nhũng, không quản ngại, không suy sụp trước mọi khó khăn, thúc đẩy con tàu sự nghiệp chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc rẽ sóng tiến lên.

Hội nghị quyết định, Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 20 của Đảng Cộng sản Trung Quốc triệu tập tại Bắc Kinh vào nửa cuối năm 2022. Hội nghị cho rằng, Đại hội lần thứ 20 của Đảng là một đại hội hết sức quan trọng được triệu tập trong thời khắc quan trọng khi Đảng bước vào xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện, hướng tới hành trình mới mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ hai, là sự kiện lớn trong đời sống chính trị của Đảng và nhà nước. Toàn Đảng cần phải đoàn kết dẫn dắt nhân dân các dân tộc trong cả nước vượt qua mọi khó khăn, phấn đấu vươn lên, đóng góp lớn hơn cho xây dựng nhà nước xã hội chủ nghĩa hiện đại hóa toàn diện, giành thắng lợi vĩ đại chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, thực hiện Giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa, bằng thành tích xuất sắc hơn chào đón Đại hội lần thứ 20 của Đảng.

Trung ương Đảng kêu gọi toàn Đảng, toàn quân, nhân dân các dân tộc trong cả nước cần phải đoàn kết chặt chẽ hơn xung quanh Trung ương Đảng với đồng chí Tập Cận Bình làm hạt nhân, quán triệt toàn diện Tư tưởng Tập Cận Bình về chủ nghĩa xã hội đặc sắc Trung Quốc thời đại mới, ra sức tôn vinh tinh thần xây dựng Đảng vĩ đại, không quên sự khổ đau và huy hoàng của ngày hôm qua, xứng đáng với đảm đương và sứ mệnh của ngày hôm nay, xứng đáng với giấc mơ vĩ đại của ngày mai, lấy sử làm gương, mở ra tương lai, chăm chỉ làm việc, anh dũng tiến lên, phấn đấu bền bỉ nhằm thực hiện mục tiêu phấn đấu một trăm năm thứ hai, thực hiện Giấc mơ Trung Quốc về sự phục hưng vĩ đại của dân tộc Trung Hoa. Chúng ta tin tưởng rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc giành thắng lợi và vinh quang vĩ đại trong một trăm năm qua tất sẽ giành được thắng lợi và vinh quang vĩ đại hơn trên hành trình mới trong thời đại mới.